การเข้าใช้ระบบ Intranet
ท่านสามารถเข้าใช้งานระบบ Intranet ด้วยบัญชี PSU Passport (ตัวเดียวกับระบบวันลา, MIS-DSS)

งานสำหรับผู้บริหาร
ระบบภารกิจผู้บริหารและรักษาราชการแทน
ระบบมอบอำนาจเพื่อลงนามเอกสาร
ระบบ e-meeting
ระบบคำสั่งแต่งตั้ง
งานคลังและพัสดุ
ระบบงานเบิกจ่ายเงินรายได้
ระบบงานเงินรายได้(58)
ระบบข้อมูลร้านค้า
ระบบงบประมาณแผ่นดิน
ระบบ cheque และบัญชีธนาคาร
ตรวจสอบข้อมูลการเงิน
ระบบค่าตรวจข้อสอบ
ระบบงานเงินเดือน
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบคลังพัสดุ
ระบบหอพักสำหรับเจ้าหน้าที่
ระบบงานใบเสร็จ
ระบบขออนุมัติไปปฏิบัติงานใช้เงิน
ระบบงานเงินยืมนักศึกษา
การใช้เงินรายได้สะสมและเงินอุดหนุน
แผนภูมิสารสนเทศงานการเงิน
ระบบใบรับรองภาษี เงินรายได้
ระบบจัดสรรงบประมาณเงินรายได้
รายการบัตรตรวจจ่ายเงินเดือน
ระบบคำนวณค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระบบงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน(60)
ระบบเงินยืมบุคลากร
ระบบเงินยืมบุคลากร ... .ใหม่
งานสาธารณูปโภค
ระบบอาคาร
ระบบบ้านพัก
ระบบไฟฟ้า
ระบบประปา
ทดสอบระบบอาคารและสถานที่
สืบค้นข้อมูลอาคาร
รายงารอาคารและสถานที่
งานบุคลากร
สารสนเทศงานบุคลากร
ระบบการขออนุญาตไปปฏิบัติงานไม่ใช้เงิน
ระบบข้อมูลประกันสังคมสำหรับเจ้าหน้าที่/ผู้บริหาร
ระบบลงชื่อปฎิบัติงาน
งานการเรียนการสอน
ระบบส่งเกรด/ส่งเกรดแก้ I
ระบบช่วยอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษา
ระบบ download รายชื่อนักศึกษา
ระบบงานทะเบียน
ระบบบัณฑิตศึกษา
ระบบ มคอ.
ระบบค้นหาข้อมูลลงทะเบียนเรียน
ระบบส่งรายละเอียดข้อสอบ
ระบบเปลี่ยนห้องเรียน
ระบบประเมินการเรียนการสอน
ระบบบริหารจัดการหลักสูตร
สารสนเทศงานการเรียนการสอน
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
ระบบทุนการศึกษา
ระบบจัดการกิจกรรมนักศึกษา
ระบบติดตามบัณฑิต
ระบบคำนวณนักศึกษาเทียบเท่าเต็มเวลา(FTES)
ระบบติดตามหนี้สินนักศึกษา
ระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ระบบงานสารสนเทศเพื่อผู้ปกครอง ฯ
ระบบงานวินัยนักศึกษา
ระบบเลือกตั้งออนไลน์
ระบบรับสมัครกิจกรรมนักศึกษา
งานบริการทั่วไป
ระบบบริการยานยนต์
ระบบตรวจสอบไปรษณียภัณฑ์
ระบบจัดทำคำขอประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ระบบข้อมูลด้านความไม่ปลอดภัย
ระบบการติดตามสิ่งก่อสร้าง
Webboard
ระบบขอรับบริการกองอาคาร
ระบบสารเทศด้านบริการสุขภาพ
ระบบงานเพื่อการประชาสัมพันธ์
ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์สังกัด สนอ.
ทดสอบระบบยานยนต์ (ยังไม่เปิดใช้)
ระบบส่งข้อความ iPSU