อัพเดตการเข้าใช้ระบบ Intranet
ท่านสามารถเข้าใช้งานระบบ Intranet ด้วยบัญชี PSU Passport (ตัวเดียวกับวันลา, MIS-DSS, เปิดเน็ตมหาลัย)ได้อีกหนึ่งช่องทาง
หากไม่สามารถใช้บัญชีบุหงาได้

งานสำหรับผู้บริหาร
ระบบภารกิจผู้บริหารและรักษาราชการแทน
ระบบมอบอำนาจเพื่อลงนามเอกสาร
ระบบ e-meeting
ระบบคำสั่งแต่งตั้ง
งานคลังและพัสดุ
ระบบงานเบิกจ่ายเงินรายได้
ระบบงานเงินรายได้(58)
ระบบข้อมูลร้านค้า
ระบบ cheque และบัญชีธนาคาร
ตรวจสอบข้อมูลการเงิน
ระบบค่าตรวจข้อสอบ
ระบบงบประมาณแผ่นดิน
ระบบงานเงินเดือน
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบคลังพัสดุ
ระบบหอพักสำหรับเจ้าหน้าที่
ระบบงานใบเสร็จ
ระบบขออนุมัติไปราชการใช้เงิน
ระบบงานเงินยืมนักศึกษา
ระบบงานเงินยืมบุคลากร
การใช้เงินรายได้สะสมและเงินอุดหนุน
แผนภูมิสารสนเทศงานการเงิน
ระบบจัดสรรงบประมาณเงินรายได้
ระบบคำนวณค่าธรรมเนียมการศึกษา
งานสาธารณูปโภค
ระบบอาคาร
ระบบบ้านพัก
ระบบไฟฟ้า
ระบบประปา
งานบุคลากร
สารสนเทศงานบุคลากร
ระบบการขออนุญาตไปราชการไม่ใช้เงิน
ระบบข้อมูลประกันสังคมสำหรับเจ้าหน้าที่/ผู้บริหาร
ระบบลงชื่อปฎิบัติงาน
งานการเรียนการสอน
ระบบส่งเกรด/ส่งเกรดแก้ I
ระบบช่วยอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษา
ระบบ download รายชื่อนักศึกษา
ระบบงานทะเบียน
ระบบบัณฑิตศึกษา
ระบบ มคอ.
ระบบค้นหาข้อมูลลงทะเบียนเรียน
ระบบส่งรายละเอียดข้อสอบ
ระบบเปลี่ยนห้องเรียน
ระบบประเมินการเรียนการสอน
ระบบบริหารจัดการหลักสูตร
สารสนเทศงานการเรียนการสอน
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
ระบบทุนการศึกษา
ระบบจัดการกิจกรรมนักศึกษา
ระบบติดตามบัณฑิต
ระบบคำนวณนักศึกษาเทียบเท่าเต็มเวลา(FTES)
ระบบติดตามหนี้สินนักศึกษา
ระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ระบบงานสารสนเทศเพื่อผู้ปกครอง ฯ
ระบบงานวินัยนักศึกษา
ระบบเลือกตั้งออนไลน์
ระบบรับสมัครกิจกรรมนักศึกษา
งานบริการทั่วไป
ระบบบริการยานยนต์
ระบบตรวจสอบไปรษณียภัณฑ์
ระบบจัดทำคำขอประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ระบบข้อมูลด้านความไม่ปลอดภัย
ระบบการติดตามสิ่งก่อสร้าง
Webboard
ระบบขอรับบริการกองอาคาร
ระบบอ่านเมล์บุคลากร
ระบบงานเพื่อการประชาสัมพันธ์
ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์สังกัด สนอ.
ระบบส่งข้อความ iPSU