การเข้าใช้ระบบ Intranet
ท่านสามารถเข้าใช้งานระบบ Intranet ด้วยบัญชี PSU Passport (ตัวเดียวกับระบบวันลา, MIS-DSS)
สำหรับบุคลากรเท่านั้น นักศึกษาโปรดเข้าใช้ที่ MIS Center

งานสำหรับผู้บริหาร
ระบบภารกิจผู้บริหารและรักษาราชการแทน
ระบบมอบอำนาจเพื่อลงนามเอกสาร
ระบบ e-meeting
ระบบคำสั่งแต่งตั้ง
งานคลังและพัสดุ
ตรวจสอบข้อมูลการเงิน
ระบบใบรับรองภาษี (เงินรายได้)
ระบบข้อมูลร้านค้า
ระบบงานเบิกจ่ายเงินรายได้
ระบบงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน
ระบบงบประมาณแผ่นดินสำหรับเบิกจ่ายงบกลาง
ระบบ cheque และบัญชีธนาคาร
ระบบค่าตรวจข้อสอบ
ระบบงานเงินเดือน
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบคลังพัสดุ
ระบบหอพักสำหรับเจ้าหน้าที่
ระบบงานใบเสร็จ
ระบบขออนุมัติไปปฏิบัติงานใช้เงิน
ระบบงานเงินยืมนักศึกษา
แผนภูมิสารสนเทศงานการเงิน
ระบบคำนวณค่าธรรมเนียมการศึกษา
รายการบัตรตรวจจ่ายเงินเดือน
ระบบเงินยืมบุคลากร
ระบบเงินยืม ขออภัยกำลังปรับปรุง
งานสาธารณูปโภค
ระบบอาคาร
ระบบบ้านพัก
ระบบไฟฟ้า
ระบบประปา
ทดสอบระบบอาคารและสถานที่
งานบุคลากร
สารสนเทศงานบุคลากร
ระบบการขออนุญาตไปปฏิบัติงานไม่ใช้เงิน
ระบบข้อมูลประกันสังคมสำหรับเจ้าหน้าที่/ผู้บริหาร
ระบบลงชื่อปฎิบัติงาน
งานการเรียนการสอน
ระบบส่งเกรด/ส่งเกรดแก้ I
ระบบช่วยอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษา
ระบบ download รายชื่อนักศึกษา
ระบบงานทะเบียน
ระบบบัณฑิตศึกษา
ระบบ มคอ.
ระบบค้นหาข้อมูลลงทะเบียนเรียน
ระบบส่งรายละเอียดข้อสอบ
ระบบเปลี่ยนห้องเรียน
ระบบประเมินการเรียนการสอน
ระบบบริหารจัดการหลักสูตร
สารสนเทศงานการเรียนการสอน
ระบบจัดการข้อมูลงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
ระบบบันทึกข้อมูลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
พิมพ์ตารางสอน
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
ระบบทุนการศึกษา
ระบบจัดการกิจกรรมนักศึกษา
ระบบติดตามบัณฑิต
ระบบคำนวณนักศึกษาเทียบเท่าเต็มเวลา(FTES)
ระบบติดตามหนี้สินนักศึกษา
ระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ระบบงานสารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง ฯ
ระบบงานวินัยนักศึกษา
ระบบเลือกตั้งออนไลน์
ระบบรับสมัครกิจกรรมนักศึกษา
งานบริการทั่วไป
ระบบบริการยานยนต์
ระบบตรวจสอบไปรษณียภัณฑ์
ระบบข้อมูลด้านความไม่ปลอดภัย
ระบบการติดตามสิ่งก่อสร้าง
Webboard
ระบบขอรับบริการกองอาคาร
ระบบสารสนเทศด้านบริการสุขภาพ
ระบบงานเพื่อการประชาสัมพันธ์
ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์สังกัด สนอ.
ทดสอบระบบยานยนต์ (ยังไม่เปิดใช้)
ระบบส่งข้อความ iPSU