อัพเดต
ท่านสามารถเข้าใช้งานระบบ Intranet ด้วย PSU Passport ได้อีกหนึ่งช่องทาง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
งานสำหรับผู้บริหาร
ระบบภารกิจผู้บริหารและรักษาราชการแทน
ระบบมอบอำนาจเพื่อลงนามเอกสาร
ระบบ e-meeting
ระบบคำสั่งแต่งตั้ง
งานคลังและพัสดุ
ระบบข้อมูลร้านค้า
ระบบงานเงินรายได้
ระบบ cheque และบัญชีธนาคาร
ตรวจสอบข้อมูลการเงิน
ระบบค่าตรวจข้อสอบ
ระบบงบประมาณแผ่นดิน
ระบบงานเงินเดือน
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบคลังพัสดุ
ระบบหอพักสำหรับเจ้าหน้าที่
ระบบงานใบเสร็จ
ระบบขออนุมัติไปราชการใช้เงิน
ระบบงานเงินยืมนักศึกษา
ระบบงานเงินยืมบุคลากร
การใช้เงินรายได้สะสมและเงินอุดหนุน
แผนภูมิสารสนเทศงานการเงิน
ระบบคำนวณค่าธรรมเนียมการศึกษา
งานสาธารณูปโภค
ระบบอาคาร
ระบบบ้านพัก
ระบบไฟฟ้า
ระบบประปา
งานบุคลากร
ระบบการขออนุญาตไปราชการไม่ใช้เงิน
ระบบข้อมูลประกันสังคมสำหรับเจ้าหน้าที่/ผู้บริหาร
ระบบลงชื่อปฎิบัติงาน
งานการเรียนการสอน
ระบบส่งเกรด
ระบบช่วยอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษา
ระบบประเมินการสอน
ระบบ download รายชื่อนักศึกษา
ระบบงานทะเบียน
ระบบบัณฑิตศึกษา
ระบบ มคอ.
ระบบค้นหาข้อมูลลงทะเบียนเรียน
ระบบส่งรายละเอียดข้อสอบ
ระบบเปลี่ยนห้องเรียน
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
ระบบทุนการศึกษา
ระบบจัดการกิจกรรมนักศึกษา
ระบบติดตามบัณฑิต
ระบบคำนวณนักศึกษาเทียบเท่าเต็มเวลา(FTES)
ระบบติดตามหนี้สินนักศึกษา
ระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ระบบงานสารสนเทศเพื่อผู้ปกครอง ฯ
ระบบงานวินัยนักศึกษา
ระบบเลือกตั้งออนไลน์
ระบบรับสมัครกิจกรรมนักศึกษา
งานบริการทั่วไป
ระบบบริการยานยนต์
ระบบตรวจสอบไปรษณียภัณฑ์
ระบบจัดทำคำขอประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ระบบข้อมูลด้านความไม่ปลอดภัย
ระบบการติดตามสิ่งก่อสร้าง
Webboard
ระบบขอรับบริการกองอาคาร
ระบบอ่านเมล์บุคลากร
ระบบงานเพื่อการประชาสัมพันธ์
ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์สังกัด สนอ.