โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ
   ระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
จัดซื้อจัดจ้างจัดการข้อมูลหัวหน้างานข้อมูลเชิงบริหารวิธีการใช้งาน
1.ขอจัดซื้อวัสดุ2. ใบขออนุมัติซื้อ3. บันทึก วันอนุมัติ/วันเบิกจ่าย4. ใบสั่งซื้อ5. ใบส่งบิล/ใบส่งของ6. ใบตรวจรับ7. ขออนุมัติเบิก8. ขอจัดซื้อเร่งด่วน 
1.1 กรอกคำขอจัดซื้อวัสดุ1.2 แก้ไขข้อมูลขอจัดซื้อวัสดุ(ก่อนอนุมัติ)1.3 เพิ่ม-ลบ-แก้ไข รายการวัสดุ(ก่อนอนุมัติ)1.4 แก้ไขข้อมูลขอจัดซื้อวัสดุ(ก่อนซื้อ)1.5 แก้ไขข้อมูลขอจัดซื้อวัสดุ(ซื้อจริง)1.6 พิมพ์ใบขอจัดซื้อวัสดุ
2.1 จัดทำ-แก้ไข ใบขออนุมัติซื้อ2.2 พิมพ์ใบขออนุมัติซื้อ2.3 พิมพ์ใบขออนุมัติเบิกจ่าย
4.1 จัดทำใบสั่งซื้อ4.2 พิมพ์-แก้ไข ใบสั่งซื้อ
5.1 กรอก-แก้ไข รายละเอียดบิล/ใบส่งของ5.2 พิมพ์ใบส่งบิล/ใบส่งของ
7.1 จัดทำใบขออนุมัติเบิกจ่าย7.2 แก้ไข-พิมพ์ ใบขออนุมัติเบิกจ่าย7.3 พิมพ์ใบขออนุมัติ ว119
8.1 กรอกคำขออนุมัติซื้อและเบิกจ่าย(เร่งด่วน)8.2 แก้ไขคำขออนุมัติซื้อและเบิกจ่าย8.3 เพิ่ม-ลบ แก้ไขรายการวัสดุ8.4 เพิ่ม-แก้ไขใบส่งบิล/ใบส่งของ8.5 พิมพ์ใบขออนุมัติ8.6 จัดทำใบขออนุมัติซื้อและเบิกจ่าย8.7 พิมพ์ใบขออนุมัติซื้อและเบิกจ่าย


ขออภัย...ระบบจะไม่อนุญาตด้วยเหตุผล
- ระบบสงวนให้ใช้เฉพาะบุคลากรในวิทยาเขตปัตตานี
- ระบบอนุญาตเฉพาะเจ้าหน้าที่ เท่านั้น
กลับเมนูหลัก
ออกจากระบบ ยกเลิกสิทธิ์