ป้อนชื่อ หรือ นามสกุล ที่ต้องการค้นหา
ชื่อ/นามสกุลหน่วยงานย่อย/แผนกสำนัก/คณะตำแหน่งเลือก
นายเกรียงศักดิ์ ดำชุมสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องสส.รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องเลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำเนียร ฉุ้นประดับคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานีพย.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองธุรการเลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร เหรียญทองศูนย์คอมพิวเตอร์ศค.รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานีเลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร เหรียญทองหน่วยคอมพิวเตอร์ ปัตตานีสนอ.รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบ วิทยาเขตปัตตานีเลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร เหรียญทองหน่วยคอมพิวเตอร์ ปัตตานีสนอ.รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์เลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร เหรียญทอง ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีสนอ.รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบ วิทยาเขตปัตตานี รักษาราชการแทน รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานีเลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร เหรียญทองสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานีสนอ.รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ วิทยาเขตปัตตานี รักษาราชการแทน รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานีเลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร เหรียญทองสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานีสนอ.รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ วิทยาเขตปัตตานีเลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง ไกรศรพรสรรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวทท.รองคณบดีฝ่ายบริหาร รัษาราชการแทนคณบดีเลือก
นายพงศ์ศักดิ์ ศรีพงศ์พันธุ์แผนกวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวทท.ประธานสภาอาจารย์เลือก
นายพงศ์ศักดิ์ ศรีพงศ์พันธุ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีสนอ.ประธานสภาอาจารย์เลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พักตรา คูบุรัตถ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวทท.คณบดีเลือก
นายมนูญ ศิรินุพงศ์รองผูอำนวยการฝ่ายบริหารเลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพดี ชัยสุขสันต์แผนกวิชาเคมีวทท.ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการเลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพดี ชัยสุขสันต์สำนักวิทยบริการวทก.ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการเลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพีพร เรืองช่วยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องสส.รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องเลือก
นางสาวเล็ก แซ่จิวสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานีสนอ.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ วิทยาเขตปัตตานีเลือก
นางสาวเล็ก แซ่จิว สำนักงานเลขานุการวทก.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ วิทยาเขตปัตตานี เลือก
นางสาวเล็ก แซ่จิวสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานีสนอ.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ วิทยาเขตปัตตานีเลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมปอง ทองผ่องสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานีสนอ.รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานีเลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมปอง ทองผ่องสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานีสนอ.รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองธุรการวิทยาเขตปัตตานีเลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมปอง ทองผ่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีสนอ.รักษาการคณบดีคณะศึกษาสาสตร์เลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมปอง ทองผ่องคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานีพย.รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองธุรการเลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร ประเสริฐส่งสกุลแผนกวิชาชีววิทยาวทท.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลือก
นายสมพร ช่วยอารีย์ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์วทท.รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการเลือก
นายสมพร ช่วยอารีย์สำนักวิทยบริการวทก.รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการเลือก
รองศาสตราจารย์อาซีซัน แกสมานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวทท.รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ รักษาราชการแทน คณบดีเลือก
นางปารียะ หมาดหมีนงานคลังและพัสดุวทท.หัวหน้างานคลังและพัสดุเลือก
นางสมรัตน์ อมรสกุลวทท.หัวหน้างานพัสดุเลือก
นางสมรัตน์ อมรสกุลงานคลังและพัสดุวทท.หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเลือก
นางสุชาดา สมิทจิต สำนักงานเลขานุการวทท.เลขานุการคณะเลือก
นางสุชาดา สมิทจิต สำนักงานเลขานุการวทท.เลขานุการคณะเลือก
นางสุชาดา สมิทจิต สำนักงานเลขานุการวทท.เลขานุการคณะเลือก
นายกฤษฎ์ คงสีพุฒฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาวทก.รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาเลือก
นายเสาวชัย ทองผุดงานทะเบียนและสถิตินักศึกษาสนอ.รักษาการหัวหน้างานทะเบียนและสถิตินักศึกษาเลือก
นายเสาวชัย ทองผุดกองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานีสนอ.หัวหน้างานทะเบียนและสถิตินักศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานีเลือก
นางสาวมัสหยา วงษ์หอมทองศปศ.หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเลือก
นางนลินนารถ เจ๊ะแว สำนักงานเลขานุการศค.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5เลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรียา ไชยลังกาสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานีสนอ.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานีเลือก
รอฮานิ เจะอาแซคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานีพย.คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานีเลือก
นางสาวอารีลักษณ์ พูลทรัพย์คณะรัฐศาสตร์รฐ.รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริหารรักษาราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์เลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก จันทร์ทองโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ศษ.ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล คงทองสถาบันวัฒนธรรมศึกษาสวธ.ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนาเลือก
นางสาวกาญจนา เอียดเจริญงานสารบรรณสนอ.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้างานสารบรรณเลือก
นางแก่นจันทร์ มูสิกธรรมคณะวิทยาการสื่อสารวสส.หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเลือก
นายขวัญชัย วัฒนศักดิ์สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานีสนอ.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตปัตตานีเลือก
รองศาสตราจารย์คณิตา นิจจรัลกุล สำนักงานเลขานุการวทก.รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการเลือก
นางธนภรณ์ ปานเดย์งานการเงินและบัญชีสนอ.นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้างานการเงินและบัญชีเลือก
นางเจ๊ะรูฮานา บากางานคลังและพัสดุวอศ.นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการเลือก
นายชนกานต์ ซี่ซ้ายงานพัสดุสนอ.นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้างานพัสดุเลือก
นายชนกานต์ ซี่ซ้ายคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานีพย.นักวิชาการพัสดุ รักษาราชชการแทนหัวหน้างานพัสดุเลือก
นายชนันท์ สุวรรณรัตน์ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาวทก.หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาเลือก
นางชวนชื่น สูตรประจันงานนโยบายและแผนสส.หัวหน้างานนโยบายและแผนเลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก ราฮิมมูลารฐ.คณบดีคณะรัฐศาสตร์เลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก ราฮิมมูลาคณะรัฐศาสตร์รฐ.หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเลือก
นางสาวซีตีบีเดาะ บากาสนอ.รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองแผนงานวิทยาเขตปัตตานีเลือก
นางซูรียะห์ โลหะสัณห์งานการประชาสัมพันธ์สนอ.รักษาราชการแทนหัวหน้างานประชาสัมพันธ์เลือก
นางโซรยา จามจุรีฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่สส.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่เลือก
นายณภัทร รัตนมาคณะรัฐศาสตร์รฐ.หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเลือก
นายณภัทร รัตนมาคณะรัฐศาสตร์รฐ.ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รักษาราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์เลือก
ว่าที่ร้อยโทณัฐณรงค์ วิทยธาดาฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาวทก.รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาเลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวิทย์ พจนตันติคณะศึกษาศาสตร์ศษ.คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เลือก
นางณัฐิณี พรหมประสิทธิ์สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานีสนอ.นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้างานพัสดุเลือก
นางสาวดุษณ์ดาว เลิศพิพัฒน์คณะรัฐศาสตร์รฐ.รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผนและประกันคุณภาพรักษาราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์เลือก
นางสาวทับทิม บุญทองฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้วทก.บรรณารักษ์ 6 รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายหอสมุดเลือก
นางสาวทัศนาภรณ์ โคตันโรงเรียนอนุบาลสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์*ศษ.นักวิชาการบัญชีเลือก
นางสาวทัศนาภรณ์ โคตันโรงเรียนอนุบาลสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์*ศษ.นักวิชาการเงินและบัญชีเลือก
นายธีระยุทธ รัชชะคณะศึกษาศาสตร์ศษ.รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาเลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล ทิพยรัตน์คณะศิลปกรรมศาสตร์ศปศ.คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์เลือก
นายนวพงษ์ เพ็ชรอุไรงานการประชาสัมพันธ์สนอ.หัวหน้างานประชาสัมพันธ์เลือก
นายนวพงษ์ เพ็ชรอุไรกองธุรการ วิทยาเขตปัตตานีสนอ.หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองธุรการวิทยาเขตปัตตานีเลือก
นางนวมน จันทร์กลิ่น ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีสนอ.ประธานคณะกรรมการจัดทำข้อสอบเลือก
นางนวลน้อย เมืองชนะพวงงานการเงินและบัญชีสนอ.รักษาราชการแทนหัวหน้างานการเงินและบัญชีเลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิฟาริด ระเด่นอาหมัดศษ.รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม วิทยาเขตปัตตานีเลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิฟาริด ระเด่นอาหมัดสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานีสนอ.รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม วิทยาเขตปัตตานี รักษาราชการแทน รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานีเลือก
นายบดินทร์ แวลาเตะสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานีสนอ.รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานีเลือก
นายบรรจง เฉลิมวงค์สนอ.ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานีเลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิต ดุลยรักษ์โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ศษ.ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯเลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิต ดุลยรักษ์สถาบันวัฒนธรรมศึกษาสวธ.รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบบริหารเลือก
นายบันทึก สารพรคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานีพย.รักษาราชการแทนหัวหน้างานพัสดุเลือก
นายบุญเจริญ บำรุงชูสถาบันวัฒนธรรมศึกษาสวธ.หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเลือก
นายบุญโชค รัตนรามศรีงานยานยนต์สนอ.หัวหน้างานยานยนต์เลือก
นายบุญเทือง แก้ววิจิตรงานคลังและพัสดุมส.หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเลือก
นางณัฏฐนันท์ โรจน์สกุลกิจงานกิจกรรมนักศึกษาสนอ.รักษาราชการแทนหัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษาเลือก
นางณัฏฐนันท์ โรจน์สกุลกิจงานกิจกรรมนักศึกษาสนอ.นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา วิทยาเขตปัตตานีเลือก
นางเบญจนาฏ ดวงจิโนฝ่ายฝึกอบรมและการศึกษาต่อเนื่องสส.หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและการศึกษาต่อเนื่องเลือก
นายประทีป พรหมยอดสนอ.รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่วิทยาเขตปัตตานีเลือก
นายประทีป พรหมยอดงานสาธารณูปการสนอ.วิศวกร รักษาราชการแทนหัวหน้างานสาธารณูปการเลือก
นายประสิทธิ์ จันทร์ประอบสนอ.ช่างเทคนิคชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสาธารณูปการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่วิทยาเขตปัตตานีเลือก
นายประสิทธิ์ จันทร์ประอบงานสาธารณูปการสนอ.หัวหน้างานสาธารณูปการเลือก
นางสาวปริลักษณ์ กลิ่นช้างสถาบันวัฒนธรรมศึกษาสวธ.รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย พัฒนา และส่งเสริมวัฒนธรรมเลือก
นางสาวปริศนา ชัยดวงงานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์สนอ.รักษาราชการแทนหัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์เลือก
นางปารีด๊ะ หมันหลินงานการประชาสัมพันธ์สนอ.รักษาราชการแทนหัวหน้างานประชาสัมพันธ์เลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ กิจถาวรรฐ.คณบดีเลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ กิจถาวรคณะรัฐศาสตร์รฐ.หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเลือก
นายพิเชษฐ เพียรเจริญสำนักวิทยบริการวทก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถานีวิทยุ มอ.ปัตตานีเลือก
นายพิเชษฐ เพียรเจริญฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาวทก.รักษาการหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาเลือก
นางสาวพิมพ์ชนก พลวรรณคณะวิทยาการสื่อสารวสส.นักวิชาการเงินและบัญชีเลือก
นางสาวพิมพ์ชนก พลวรรณคณะวิทยาการสื่อสารวสส.หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปเลือก
นางพิศมัย เพียรเจริญงานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์สนอ.หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์เลือก
นางพิศมัย เพียรเจริญกองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานีสนอ.หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานีเลือก
นางพึงใจ ปราโมทย์อนันต์งานคลังและพัสดุศษ.หัวหน้างานคลังและพัสดุเลือก
นายไพรัตน์ จีรเสถียรฝ่ายบริการวิชาการชุมชนสส.รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการชุมชนเลือก
นายไพรัตน์ จีรเสถียรฝ่ายบริการวิชาการชุมชนสส.รักษการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการชุมชนเลือก
นายไพรัตน์ จีรเสถียรงานบริหารและธุรการสส.รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการเลือก
นางสาวมยุรา เหมสาราสถานีบริการวิชาการชุมชน อ.จะนะ จ.สงขลาสส.หัวหน้าสถานีบริการวิชาการชุมชนจะนะเลือก
นายมานะ เรืองกำเนิดงานการเจ้าหน้าที่สนอ.รักษาราชการแทนหัวหน้างานงานการเจ้าหน้าที่เลือก
นายไมตรี แก้วทับทิมสถานีบริการวิชาการชุมชน อ.เมือง จ.ปัตตานีสส.หัวหน้าสถานีบริการวิชาการชุมชนปัตตานีเลือก
นายยูโซะ ตาเละวิทยาลัยอิสลามศึกษาวอศ.ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา เลือก
นางรวีวรรณ ขำพลฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้วทก.บรรณารักษ์ชำนาญการ 8 รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เลือก
รองศาสตราจารย์ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มส.คณบดีเลือก
รองศาสตราจารย์ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ศปศ.รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์เลือก
นายเรวัต รัตนกาญจน์ สำนักงานเลขานุการมส.เลขานุการคณะฯเลือก
นางสาวละม้าย คำอ่อนสถานีบริการวิชาการชุมชน อ.เทพา จ.สงขลาสส.หัวหน้าสถานีบริการวิชาการชุมชนเทพาเลือก
นางลัดดาวัลย์ ดำมณีสถาบันวัฒนธรรมศึกษาสวธ.หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเลือก
นางวรรณี ศิริรัตน์สำนักงาน/ธุรการสนอ.หัวหน้างานธุรการ กองกิจการนักศึกษาเลือก
นางวรรณี ศิริรัตน์งานบริหารและจัดการทั่วไปสนอ.หัวหน้างานบริหารและจัดการทั่วไป กองกิจการนักศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา วิทยาเขตปัตตานีเลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลักษณ์กมล จ่างกมลคณะวิทยาการสื่อสารวสส.คณบดีคณะวิทยาการสื่อสารเลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ อติศัพท์สำนักวิทยบริการวทก.ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการเลือก
นางสาววันเพ็ญ วิทยะสุนทรงานสารบรรณสนอ.หัวหน้างานสารบรรณเลือก
นางสาววันเพ็ญ วิทยะสุนทรงานสารบรรณสนอ.หัวหน้างานสารบรรณ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองธุรการวิทยาเขตปัตตานีเลือก
นางสาววันวิสาข์ ธรรมานนท์สภาอาจารย์สนอ.ประธานสภาอาจารย์เลือก
นางวิชญาพร เฟื่องฟูขจร สำนักงานเลขานุการวทก.นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เลือก
นางวิชญาพร เฟื่องฟูขจร สำนักงานเลขานุการวทก.นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าเจ้าที่พัสดุเลือก
นางสาววิมล ไชยเสนเลือก
นางวิลาวัณย์ ยืนชนม์งานคลังและพัสดุสส.หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเลือก
นางวิลาวัณย์ ยืนชนม์งานคลังและพัสดุสส.รักษาการในตำแหน่งหัวหนัางานคลังและพัสดุเลือก
นายวีระพงค์ อาภารัตนคุณสนอ.ผู้อำนวยการกองแผนงานวิทยาเขตปัตตานีเลือก
นางแวฮัสนะห์ อีบุ๊งานบริหารและจัดการทั่วไปสนอ.รักษาการในตำแน่งหัวหน้างานบริหารและจัดการทั่วไปเลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรีคณะรัฐศาสตร์รฐ.หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเลือก
นายสนั่น เพ็งเหมือนเลือก
นายสนั่น เพ็งเหมือนกองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานีสนอ.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานีเลือก
นายสมชาย รัตนคชกองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานีสนอ.ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานีเลือก
นายสมชาย รัตนคชงานวิเทศสัมพันธ์สนอ.รักษาราชการแทนหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์เลือก
นายสมชาย รัตนคชสนอ.ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานีเลือก
นางสมบูรณ์ ห่านรัตนสกุลฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้วทก.หัวหน้าฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เลือก
นายสมยศ เอี่ยมหงษ์เหมหน่วยซ่อมบำรุงรักษาสนอ.ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่วิทยาเขตปัตตานีเลือก
นายสมศักดิ์ รัตนน้อยฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาวทก.นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการเลือก
นางสายหยุด ขจรยุทธไกรศษ.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยพัสดุเลือก
นายสาอะ หวังเกษมงานรักษาความปลอดภัยสนอ.รักษาราชการแทนหัวหน้างานรักษาความปลอดภัยเลือก
นายสิริชัย พลับช่วยศูนย์พัฒนากีฬาสนอ.ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพเลือก
นางสุจิตรา แก้วรอดงานธุรการสนอ.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการเลือก
นางสุจิตรา แก้วรอดกองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานีสนอ.หัวหน้างานธุรการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานีเลือก
นางธวัลรัตน์ ว่องกมลปฏิญญางานพัสดุสนอ.หัวหน้างานพัสดุ กองธุรการเลือก
นางธวัลรัตน์ ว่องกมลปฏิญญาคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานีพย.หัวหน้างานพัสดุเลือก
นางธวัลรัตน์ ว่องกมลปฏิญญาหัวหน้างานพัสดุ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองธุรการวิทยาเขตปัตตานีเลือก
นางธวัลรัตน์ ว่องกมลปฏิญญาสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานีสนอ.หัวหน้างานพัสดุ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองธุรการวิทยาเขตปัตตานีเลือก
นางสุภาวดี ศิยะพงษ์กองธุรการ วิทยาเขตปัตตานีสนอ.ผู้อำนวยการกองธุรการ วิทยาเขตปัตตานีเลือก
นางสุภาวดี ศิยะพงษ์คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานีพย.ผู้อำนวยการกองธุรการเลือก
นางสุภาวดี ศิยะพงษ์งานพัสดุสนอ.ผู้อำนวยการกองธุรการวิทยาเขตปัตตานี รักษาราชการแทน หัวหน้างานพัสดุเลือก
นางสาวกัญฐณา สินธุอุทัยงานคลังและพัสดุมส.หัวหน้างานคลังและพัสดุเลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสถียร แป้นเหลือสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องสส.ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องเลือก
นางสาวอมรพรรณ พัทโร สำนักงานเลขานุการวทก.รักษาการในตำแหน่งเลขานุการสำนักวิทยบริการเลือก
นางสาวอมรพรรณ พัทโร สำนักงานเลขานุการวทก.รักษาการในตำแหน่งเลขานุการสำนักวิทยบริการเลือก
นางอรศิริ ผลกล้า สำนักงานเลขานุการวทก.เลขานุการสำนักวิทยบริการเลือก
นางอรศิริ ผลกล้าสำนักวิทยบริการวทก.เลขานุการสำนักวิทยบริการเลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยา คูหาสภาอาจารย์สนอ.ประธานสภาอาจารย์เลือก
นางสาวอลิสรา ชมชื่นคณะศึกษาศาสตร์ศษ.รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผนเลือก
นายอวยชัย โอชโรงานสารบรรณสนอ.รักษาราชการแทนหัวหน้างานสารบรรณเลือก
นางอัญชลี กล่ำเพ็ชรฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้วทก.บรรณารักษ์ รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายหอสุมดจอห์ เอฟ เคนเนดี้เลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัศวิน ศิลปเมธากุลสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานีสนอ.ประธานกรรมการจัดทำข้อสอบเลือก
นางสาวอายีซ๊ะ มะมิงงานพัสดุสนอ.นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้างานพัสดุเลือก
นายอำนาจ สุคนเขตร์ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาวทก.รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาเลือก
รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานีสนอ.รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานีเลือก
รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติสำนักวิทยบริการวทก.รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการเลือก
นายอิสมาแอ ระนีงานคลังและพัสดุวอศ.หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเลือก
นางอิสราภรณ์ รัตนคชงานการเจ้าหน้าที่สนอ.หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่เลือก
นางอิสราภรณ์ รัตนคชกองธุรการ วิทยาเขตปัตตานีสนอ.หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองธุรการวิทยาเขตปัตตานีเลือก
นายอุสมาน ราษฎร์นิยมงานบริการการศึกษาวอศ.รักษาการในตำแหน่งเลขานุการวิทยาลัยอิสลามศึกษาเลือก
นายอุสมาน สารี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีสนอ.รักษาการผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาเลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ สังข์ทองงานคลังและพัสดุศษ.คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอภาส เกาไศยาภรณ์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาศษ.รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรมเลือก
นางขวัญตา โรจนกรินทร์รฐ.นักวิชาการเงินและบัญชีเลือก
นางขวัญตา โรจนกรินทร์คณะรัฐศาสตร์รฐ.นักวิชาการเงินและบัญชีเลือก
นางสาวนัทธมน ราชเสนคณะรัฐศาสตร์รฐ.รักษาการหัวหน้าฝ่ายสนับสนุนวิชาการเลือก
นางเครือมาส แก้วทอนงานบริการและสวัสดิการนักศึกษาสนอ.รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานีเลือก
นางเครือมาส แก้วทอนงานบริการและสวัสดิการนักศึกษาสนอ.รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษาเลือก
นายจะเด็ด ศิริบุญหลงฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่สส.รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่เลือก
นางณัฐยา ศานติประเสริฐฝ่ายฝึกอบรมและการศึกษาต่อเนื่องสส.รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและการศึกษาต่เนื่องเลือก
นางสาวปาตีเมาะ เจะดาแมงานคลังและพัสดุศษ.นักวิชาการเงินและบัญชีเลือก
นางจารียา อรรถอนุชิตคณะวิทยาการสื่อสารวสส.รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ รักษาราชการแทนเลือก
นางสาวนวรัตน์ ธรรมทัศน์ศปศ.หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนวิชาการเลือก
นางสาวเพลินใจ โภชนกิจรฐ.นักวิชาการอุดมศึกษาเลือก
นางสาวมนทิรา อินทร์แก้ว สำนักงานเลขานุการวทก.นักวิชาการอุดมศึกษา เลือก
นายมูอัสซัล บิลแสละคณะวิทยาการสื่อสารวสส.รองคณบดีฝ่ายวิจัยและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาราชการแทนเลือก
นางวนิดา บุญพร้อมคณะวิทยาการสื่อสารวสส.หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนวิชาการเลือก
นางสาววริษฐา หะไรงานทะเบียนและสถิตินักศึกษาสนอ.รักษาการตำแหน่งหัวหน้างานทะเบียนและสถิตินักศึกษาเลือก
นางวัชรวรรณ ผดุงพงษ์สถาบันวัฒนธรรมศึกษาสวธ.นักวิชาการเงินและบัญชีเลือก
นางสาวธิดารัตน์ นาคบุตรคณะศิลปกรรมศาสตร์ศปศ.หัวหน้าสาขาวิชาทัศนศิลป์เลือก
นางสาวสุกัญญา มุกดามนต์ศปศ.หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปเลือก
นางสาวสุดารัตน์ สุกาพัฒน์คณะศิลปกรรมศาสตร์ศปศ.รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ รักษาราชการแทน คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เลือก
นายสุรเดช ทองบุญชูงานวิเทศสัมพันธ์สนอ.รักษาการหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์เลือก
นายสุริยะ มาศจิตต์สนอ.รักษาราชการแทนหัวหน้างานประสานการวางแผนเลือก
นายสุริยะ มาศจิตต์สนอ.รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองแผนงานวิทยาเขตปัตตานีเลือก
นางฮัมเดีย มูดอคณะวิทยาการสื่อสารวสส.รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา รักษาราชการแทนเลือก
นางสาวเทียนศิริ ทวีผลทรัพย์ศปศ.นักวิชาการเงินและบัญชีเลือก
นายเจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะคณะศิลปกรรมศาสตร์ศปศ.ทัศนศิลป์เลือก
นายไพซอล ดาโอ๊ะคณะรัฐศาสตร์รฐ.รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสหกิจศึกษารักษาราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์เลือก
นายพันธ์พิพิธ พิพิธพันธุ์คณะรัฐศาสตร์รฐ.รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ วิเทศสัมพันธ์และการจัดการทรัพย์สินเลือก
นายภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนาสถานีวิทยุฯสนอ.หัวหน้าสถานีวิทยุ มอ.ปัตตานีเลือก
นางสาวสุธิกา วาระหัสคณะรัฐศาสตร์รฐ.รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปเลือก
นางสาวปาตีเมาะ เจะดาแมงานคลังและพัสดุศษ.นักวิชาการเงินและบัญชีเลือก
นายสามารถ ทองเฝือคณะรัฐศาสตร์รฐ.รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์เลือก
นายสามารถ ทองเฝือคณะรัฐศาสตร์รฐ.หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเลือก
นายวิญญู โอชโรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มส.เจ้าหน้าที่พัสดุเลือก
นางสาวพัชรินทร์ ช่วยชูจิตรคณะรัฐศาสตร์รฐ.รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปเลือก
นายนัจมีย์ หมัดหมานคณะรัฐศาสตร์รฐ.รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ วิเทศสัมพันธ์และการจัดการทรัพย์สินเลือก
นางสาวประทุมรัตน์ รัตน์น้อยบรรณารักษ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน หัวหน้าฝ่ายหอสมุดฯเลือก
นางสาวประทุมรัตน์ รัตน์น้อยฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้วทก.รักษาการหัวหน้าฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เลือก
นางสาวพิริยา ศรีเทพงานคลังและพัสดุศษ.นักวิชาการเงินและบัญชีเลือก
นายสมัชชา นิลปัทม์คณะวิทยาการสื่อสารวสส.รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รักษาราชการแทนเลือก
นายสุขสันต์ ยุบลชิตสำนักงานเลขานุการรฐ.รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสนับสนุนวิชาการเลือก
นางสาวนูรไอนี หมาดหมีนวิทยาลัยอิสลามศึกษาวอศ.นักวิชาการอุดมศึกษาเลือก
นายชวลิต เกิดทิพย์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาศษ.รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษาเลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรียา ไชยลังกาสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานีสนอ.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานีเลือก
นายศิริชัย พุ่มมากคณะศิลปกรรมศาสตร์ศปศ.รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ รักษาราชการแทน คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เลือก
นางสาวรอฮานิ เจะอาแซคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานีพย.คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานีเลือก
นายวิลาพ อุทัยรัตน์เลือก
นางสาวณฐมน วรรณกลัดฝ่ายบริการวิชาการชุมชนสส.รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการชุมชนเลือก
นายหริรักษ์ แก้วกับทองสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานีสนอ.ผู้ข่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาเขตปัตตานีเลือก
นายภานุวัฒน์ สาระพรงานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุงรักษาสนอ.รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุงรักษาเลือก
นายภานุวัฒน์ สาระพรสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานีสนอ.วิศวกร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่วิทยาเขตปัตตานีเลือก
นายเอกรินทร์ ต่วนศิริคณะรัฐศาสตร์รฐ.รก.ในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสหกิจศึกษาเลือก
นางสาวลัดดา เพชรนวลคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานีพย.นักวิชาการการเงินและบัญชีเลือก
นายอภิรักษ์ โพธิทัพพะคณะศิลปกรรมศาสตร์ศปศ.หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะประยุกต์เลือก
นางสาววารุณี ณ นครฝ่ายสนับสนุนวิชาการรฐ.รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเลือก
นางสาวเจ๊ะยารีเย๊าะ เจะโซ๊ะพย.อาจารย์เลือก
นางสุนิดา อรรถอนุชิตพย.หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเลือก
นายสรธร อุคติงานบริหารและธุรการสส.รักษาราชการแทนหัวหน้างานบริหารและธุรการเลือก
นางสาววันนิสาอ์ ฮาลีมสุลัยม์งานคลังและพัสดุวอศ.พนักงานการเงินและบัญชีเลือก
นายพิพัฒน์ โพธิ์แก้วงานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุงรักษาสนอ.รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานงานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุงรักษาเลือก