ป้อนชื่อ หรือ นามสกุล ที่ต้องการค้นหา
ชื่อ/นามสกุลหน่วยงานย่อย/แผนกสำนัก/คณะตำแหน่งเลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรีรัตน์ รวมเจริญสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องสส.ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องเลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำเนียร ฉุ้นประดับคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานีพย.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองธุรการเลือก
รองศาสตราจารย์ซุกรี หะยีสาแมวทท.คณบดีเลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร เหรียญทองศูนย์คอมพิวเตอร์ศค.รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานีเลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร เหรียญทองหน่วยคอมพิวเตอร์ ปัตตานีสนอ.รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานีเลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร เหรียญทอง ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีสนอ.รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบ วิทยาเขตปัตตานี รักษาราชการแทน รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานีเลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร เหรียญทองสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานีสนอ.รองอธิการบดีฝ่ายระบบสารสนเทศและกายภาพ วิทยาเขตปัตตานีเลือก
นางนิตยา แม็คแนลวทท.รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทนคณบดีเลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง ไกรศรพรสรรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวทท.รองคณบดีฝ่ายบริหาร รัษาราชการแทนคณบดีเลือก
นายพงศ์ศักดิ์ ศรีพงศ์พันธุ์แผนกวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปวทท.ประธานสภาอาจารย์เลือก
นายพงศ์ศักดิ์ ศรีพงศ์พันธุ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีสนอ.ประธานสภาอาจารย์เลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พักตรา คูบุรัตถ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวทท.คณบดีเลือก
นายมนูญ ศิรินุพงศ์รองผูอำนวยการฝ่ายบริหารเลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพดี ชัยสุขสันต์แผนกวิชาเคมีวทท.ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการเลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพดี ชัยสุขสันต์สำนักวิทยบริการวทก.ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการเลือก
นางสาวเล็ก แซ่จิวสำนักงานเลขานุการวทก.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ วิทยาเขตปัตตานี เลือก
นางสาวเล็ก แซ่จิวสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานีสนอ.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ วิทยาเขตปัตตานีเลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมปอง ทองผ่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีสนอ.รักษาการคณบดีคณะศึกษาสาสตร์เลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมปอง ทองผ่องคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานีพย.รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองธุรการเลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร ประเสริฐส่งสกุลแผนกวิชาชีววิทยาวทท.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลือก
นายสมพร ช่วยอารีย์ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์วทท.รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการเลือก
นายสมพร ช่วยอารีย์สำนักวิทยบริการวทก.รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการเลือก
รองศาสตราจารย์อาซีซัน แกสมานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวทท.รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ รักษาราชการแทน คณบดีเลือก
นางปารียะ หมาดหมีนงานคลังและพัสดุวทท.หัวหน้างานคลังและพัสดุเลือก
นางสมรัตน์ อมรสกุลวทท.หัวหน้างานพัสดุเลือก
นางสมรัตน์ อมรสกุลงานคลังและพัสดุวทท.หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเลือก
นางสุชาดา สมิทจิตสำนักงานเลขานุการวทท.เลขานุการคณะเลือก
นางสุชาดา สมิทจิตสำนักงานเลขานุการวทท.เลขานุการคณะเลือก
นางสุชาดา สมิทจิตสำนักงานเลขานุการวทท.เลขานุการคณะเลือก
นายกฤษฎ์ คงสีพุฒฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาวทก.รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาเลือก
ว่าที่ร้อยตรีสิทธิศักดิ์ จันทรัตน์สภาอาจารย์ วิทยาเขตปัตตานีสนอ.ประธานสภาอาจารย์เลือก
นางสาวมัสหยา วงษ์หอมทองศปศ.หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเลือก
นางนลินนารถ เจ๊ะแวสำนักงานเลขานุการศค.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5เลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรียา ไชยลังกาสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานีสนอ.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานีเลือก
รอฮานิ เจะอาแซคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานีพย.คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานีเลือก
นางสาวอารีลักษณ์ พูลทรัพย์คณะรัฐศาสตร์รฐ.รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริหารรักษาราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์เลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก จันทร์ทองโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ศษ.ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเลือก
นายกิตติศักดิ์ ณ พัทลุงภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาศษ.รักษาการหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาเลือก
นางแก่นจันทร์ มูสิกธรรมคณะวิทยาการสื่อสารวสส.หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเลือก
นายขวัญชัย วัฒนศักดิ์สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานีสนอ.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตปัตตานีเลือก
รองศาสตราจารย์คณิตา นิจจรัลกุลสำนักงานเลขานุการวทก.รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการเลือก
นางธนภร ปานเดย์งานการเงินและบัญชีสนอ.หัวหน้างานการเงินและบัญชีเลือก
นางจุฑารัตน์ ปานผดุงฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้วทก.บรรณารักษชำนาญการเลือก
นางเจ๊ะรูฮานา บากางานคลังและพัสดุวอศ.นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการเลือก
นายชนกานต์ ซี่ซ้ายคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานีพย.นักวิชาการพัสดุ รักษาราชชการแทนหัวหน้างานพัสดุเลือก
นายชนกานต์ ซี่ซ้ายงานพัสดุสนอ.นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาการแทนหัวหน้างานพัสดุเลือก
นายชนันท์ สุวรรณรัตน์ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาวทก.หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาเลือก
นางชวนชื่น สูตรประจันงานนโยบายและแผนสส.หัวหน้างานนโยบายและแผนเลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก ราฮิมมูลารฐ.คณบดีคณะรัฐศาสตร์เลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก ราฮิมมูลาคณะรัฐศาสตร์รฐ.หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเลือก
นางโซรยา จามจุรีฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่สส.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่เลือก
นายณภัทร รัตนมาคณะรัฐศาสตร์รฐ.หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเลือก
นายณภัทร รัตนมาคณะรัฐศาสตร์รฐ.ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รักษาราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์เลือก
ว่าที่ร้อยโทณัฐณรงค์ วิทยธาดาฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาวทก.รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาเลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวิทย์ พจนตันติคณะศึกษาศาสตร์ศษ.คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เลือก
นางสาวดุษณ์ดาว เลิศพิพัฒน์คณะรัฐศาสตร์รฐ.รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผนและประกันคุณภาพรักษาราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์เลือก
นางสาวทับทิม บุญทองฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้วทก.บรรณารักษ์ 6 รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายหอสมุดเลือก
นางสาวทัศนาภรณ์ โคตันโรงเรียนอนุบาลสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์*ศษ.นักวิชาการบัญชีเลือก
นางสาวทัศนาภรณ์ โคตันโรงเรียนอนุบาลสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์*ศษ.นักวิชาการเงินและบัญชีเลือก
นางทานตะวัน อาภารัตนคุณสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานีสนอ.นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ รักษาการตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ภาษา วิทยาเขตปัตตานีเลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพาวรรณ ศิลวัฒนานุสานติ์วทก.รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฝ่ายนวัตกรรมและระบบสารสนเทศ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการเลือก
นายธีระยุทธ รัชชะคณะศึกษาศาสตร์ศษ.รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาเลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล ทิพยรัตน์คณะศิลปกรรมศาสตร์ศปศ.คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์เลือก
นายนวพงษ์ เพ็ชรอุไรงานการประชาสัมพันธ์สนอ.หัวหน้างานประชาสัมพันธ์เลือก
นางนวมน จันทร์กลิ่น ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีสนอ.ประธานคณะกรรมการจัดทำข้อสอบเลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิฟาริด ระเด่นอาหมัดศษ.รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม วิทยาเขตปัตตานีเลือก
นายบดินทร์ แวลาเตะสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานีสนอ.รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตานีเลือก
นายบรรจง เฉลิมวงค์สนอ.ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานีเลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิต ดุลยรักษ์โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ศษ.ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯเลือก
นายบันทึก สารพรคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานีพย.รักษาราชการแทนหัวหน้างานพัสดุเลือก
นายบุญโชค รัตนรามศรีงานยานยนต์สนอ.หัวหน้างานยานยนต์เลือก
นายบุญเทือง แก้ววิจิตรงานคลังและพัสดุมส.หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเลือก
นางณัฏฐนันท์ โรจน์สกุลกิจงานกิจกรรมนักศึกษาสนอ.รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษาเลือก
นางเบญจนาฏ ดวงจิโนฝ่ายฝึกอบรมและการศึกษาต่อเนื่องสส.หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและการศึกษาต่อเนื่องเลือก
นายประทีป พรหมยอดสนอ.วิศวกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสาธารณูปการเลือก
นายประทีป พรหมยอดงานสาธารณูปการสนอ.วิศวกรชำนาญการ รักษาการตำแหน่งหัวหน้างานสาธารณูปการเลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ กิจถาวรรฐ.คณบดีเลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ กิจถาวรคณะรัฐศาสตร์รฐ.หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรปวีณ์ พุ่มเกิดสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนาสวธ.ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนาเลือก
นายพิเชษฐ เพียรเจริญสำนักวิทยบริการวทก.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถานีวิทยุ มอ.ปัตตานีเลือก
นายพิเชษฐ เพียรเจริญฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาวทก.รักษาการหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาเลือก
นางสาวพิมพ์ชนก พลวรรณคณะวิทยาการสื่อสารวสส.นักวิชาการเงินและบัญชีเลือก
นางสาวพิมพ์ชนก พลวรรณคณะวิทยาการสื่อสารวสส.หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปเลือก
นางพิศมัย เพียรเจริญงานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์สนอ.หัวหน้างานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์เลือก
นางพึงใจ ปราโมทย์อนันต์งานคลังและพัสดุศษ.หัวหน้างานคลังและพัสดุเลือก
นายไพรัตน์ จีรเสถียรฝ่ายบริการวิชาการชุมชนสส.รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการชุมชนเลือก
นายไพรัตน์ จีรเสถียรฝ่ายบริการวิชาการชุมชนสส.รักษการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการชุมชนเลือก
นายไพรัตน์ จีรเสถียรงานบริหารและธุรการสส.รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการเลือก
นางสาวมยุรา เหมสาราสถานีบริการวิชาการชุมชน อ.จะนะ จ.สงขลาสส.หัวหน้าสถานีบริการวิชาการชุมชนจะนะเลือก
นายไมตรี แก้วทับทิมสถานีบริการวิชาการชุมชน อ.เมือง จ.ปัตตานีสส.หัวหน้าสถานีบริการวิชาการชุมชนปัตตานีเลือก
นายยูโซะ ตาเละวิทยาลัยอิสลามศึกษาวอศ.ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา เลือก
นางรวีวรรณ ขำพลฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้วทก.บรรณารักษ์ชำนาญการ 8 รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เลือก
รองศาสตราจารย์ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มส.คณบดีเลือก
รองศาสตราจารย์ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ศปศ.รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์เลือก
นายเรวัต รัตนกาญจน์สำนักงานเลขานุการมส.เลขานุการคณะฯเลือก
นางสาวละม้าย คำอ่อนสถานีบริการวิชาการชุมชน อ.เทพา จ.สงขลาสส.หัวหน้าสถานีบริการวิชาการชุมชนเทพาเลือก
นางลัดดาวัลย์ ดำมณีสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนาสวธ.หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเลือก
นายวสันต์ อติศัพท์สำนักวิทยบริการวทก.ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการเลือก
นางสาววันเพ็ญ วิทยะสุนทรงานสารบรรณสนอ.หัวหน้างานสารบรรณเลือก
นางสาววันเพ็ญ วิทยะสุนทรสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานีสนอ.หัวหน้างานสารบรณ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองธุรการวิทยาเขตปัตตานีเลือก
นางสาววันวิสาข์ ธรรมานนท์สภาอาจารย์ วิทยาเขตปัตตานีสนอ.ประธานสภาอาจารย์เลือก
นางวิชญาพร เฟื่องฟูขจรสำนักงานเลขานุการวทก.นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เลือก
นางวิชญาพร เฟื่องฟูขจรสำนักงานเลขานุการวทก.นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าเจ้าที่พัสดุเลือก
นางสาววิมล ไชยเสนเลือก
นางวิลาวัณย์ ยืนชนม์งานคลังและพัสดุสส.หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเลือก
นางวิลาวัณย์ ยืนชนม์งานคลังและพัสดุสส.รักษาการในตำแหน่งหัวหนัางานคลังและพัสดุเลือก
นายวีระพงค์ อาภารัตนคุณสนอ.ผู้อำนวยการกองแผนงานวิทยาเขตปัตตานีเลือก
นางแวฮัสนะห์ อีบุ๊งานบริหารและจัดการทั่วไปสนอ.รักษาการในตำแน่งหัวหน้างานบริหารและจัดการทั่วไปเลือก
นายศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรีคณะรัฐศาสตร์รฐ.หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเลือก
นายสนั่น เพ็งเหมือนเลือก
นายสมชาย รัตนคชกองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานีสนอ.ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานีเลือก
นางสมบูรณ์ ห่านรัตนสกุลฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้วทก.หัวหน้าฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เลือก
นายสมศักดิ์ รัตนน้อยฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาวทก.นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการเลือก
นางสายหยุด ขจรยุทธไกรศษ.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยพัสดุเลือก
นายสาอะ หวังเกษมงานรักษาความปลอดภัยสนอ.รักษาการแทนหัวหน้างานรักษาความปลอดภัยเลือก
นางธวัลรัตน์ ว่องกมลปฏิญญางานพัสดุสนอ.หัวหน้างานพัสดุ กองธุรการเลือก
นางธวัลรัตน์ ว่องกมลปฏิญญาคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานีพย.หัวหน้างานพัสดุเลือก
นางธวัลรัตน์ ว่องกมลปฏิญญาหัวหน้างานพัสดุ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองธุรการวิทยาเขตปัตตานีเลือก
นางธวัลรัตน์ ว่องกมลปฏิญญากองธุรการ วิทยาเขตปัตตานีสนอ.หัวหน้างานพัสดุ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองธุรการวิทยาเขตปัตตานีเลือก
นางสุภาวดี ศิยะพงษ์กองธุรการ วิทยาเขตปัตตานีสนอ.ผู้อำนวยการกองธุรการวิทยาเขตปัตตานีเลือก
นางสุภาวดี ศิยะพงษ์คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานีพย.ผู้อำนวยการกองธุรการเลือก
นางสาวกัญฐณา สินธุอุทัยงานคลังและพัสดุมส.หัวหน้างานคลังและพัสดุเลือก
นางสาวอมรพรรณ พัทโรสำนักงานเลขานุการวทก.หัวหน้าสำนักงานเลขานุการเลือก
นางสาวอมรพรรณ พัทโรสำนักงานเลขานุการวทก.หัวหน้าสำนักงานเลขานุการเลือก
นางอรศิริ ผลกล้าสำนักงานเลขานุการวทก.เลขานุการสำนักวิทยบริการเลือก
นางอรศิริ ผลกล้าสำนักวิทยบริการวทก.เลขานุการสำนักวิทยบริการเลือก
นางสาวอลิสรา ชมชื่นคณะศึกษาศาสตร์ศษ.รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผนเลือก
นางอัญชลี กล่ำเพ็ชรฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้วทก.บรรณารักษ์ รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายหอสุมดจอห์ เอฟ เคนเนดี้เลือก
นางสาวอารีย์ ธรรมโคร่งมส.รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและส่งเสริมวัฒนธรรมเลือก
นางสาวอารีย์ ธรรมโคร่งสวธ.รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและส่งเสริมวัฒนธรรมเลือก
นายอำนาจ สุคนเขตร์ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาวทก.รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาเลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำไพวรรณ สุภาพวานิชสำนักงานเลขานุการศษ.รองคณบดีฝ่ายบัณฑิต วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เลือก
รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานีสนอ.รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานีเลือก
รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติสำนักวิทยบริการวทก.รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการเลือก
นายอิสมาแอ ระนีงานคลังและพัสดุวอศ.หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเลือก
นางอิสราภรณ์ รัตนคชงานการเจ้าหน้าที่สนอ.หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่เลือก
นายอุสมาน ราษฎร์นิยมงานบริการการศึกษาวอศ.รักษาการในตำแหน่งเลขานุการวิทยาลัยอิสลามศึกษาเลือก
นายอุสมาน สารี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีสนอ.รักษาการผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาเลือก
รองศาสตราจารย์เอกรินทร์ สังข์ทองงานคลังและพัสดุศษ.คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอภาส เกาไศยาภรณ์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาศษ.รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรมเลือก
นางขวัญตา อุลมัยรฐ.นักวิชาการเงินและบัญชีเลือก
นางขวัญตา อุลมัยคณะรัฐศาสตร์รฐ.นักวิชาการเงินและบัญชีเลือก
นางสาวนัทธมน ราชเสนคณะรัฐศาสตร์รฐ.รักษาการหัวหน้าฝ่ายสนับสนุนวิชาการเลือก
นางเครือมาส แก้วทอนงานบริการและสวัสดิการนักศึกษาสนอ.รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษาเลือก
นายจะเด็ด ศิริบุญหลงฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่สส.รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่เลือก
นางณัฐยา ศานติประเสริฐฝ่ายฝึกอบรมและการศึกษาต่อเนื่องสส.รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและการศึกษาต่เนื่องเลือก
นางกนธิชา ปราบปัญจะงานคลังและพัสดุศษ.นักวิชาการเงินและบัญชีเลือก
นางสาวนวรัตน์ ธรรมทัศน์ศปศ.หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนวิชาการเลือก
นางสาวเพลินใจ โภชนกิจรฐ.นักวิชาการอุดมศึกษาเลือก
นางสาวมนทิรา อินทร์แก้วสำนักงานเลขานุการวทก.นักวิชาการอุดมศึกษา เลือก
นายมูอัสซัล บิลแสละคณะวิทยาการสื่อสารวสส.คณบดีคณะวิทยาการสื่อสารเลือก
นางวนิดา บุญพร้อมคณะวิทยาการสื่อสารวสส.หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนวิชาการเลือก
นางวัชรวรรณ ผดุงพงษ์สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนาสวธ.นักวิชาการเงินและบัญชีเลือก
นางสาวธิดารัตน์ นาคบุตรคณะศิลปกรรมศาสตร์ศปศ.หัวหน้าสาขาวิชาทัศนศิลป์เลือก
นายวุทธิศักดิ์ โภชนุกูลภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาศษ.รักษาการหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาเลือก
นางสาวสุกัญญา มุกดามนต์ศปศ.หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปเลือก
นางสาวสุดารัตน์ สุกาพัฒน์คณะศิลปกรรมศาสตร์ศปศ.รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ รักษาการแทน คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เลือก
นายสุรเดช ทองบุญชูงานวิเทศสัมพันธ์สนอ.รักษาการหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์เลือก
นายสุริยะ มาศจิตต์สนอ.รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประสานการวางแผนเลือก
นางสาวเทียนศิริ ทวีผลทรัพย์ศปศ.นักวิชาการเงินและบัญชีเลือก
นายเจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะคณะศิลปกรรมศาสตร์ศปศ.ทัศนศิลป์เลือก
นายไพซอล ดาโอ๊ะคณะรัฐศาสตร์รฐ.รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสหกิจศึกษารักษาราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์เลือก
นายพันธุ์พิพิธ พิพิธพันธุ์คณะรัฐศาสตร์รฐ.รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ วิเทศสัมพันธ์และการจัดการทรัพย์สินเลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนาสถานีวิทยุฯสนอ.หัวหน้าสถานีวิทยุ มอ.ปัตตานีเลือก
นางสาวปาตีเมาะ เจะดาแมงานคลังและพัสดุศษ.นักวิชาการเงินและบัญชีเลือก
นายสามารถ ทองเฝือคณะรัฐศาสตร์รฐ.รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์เลือก
นายสามารถ ทองเฝือคณะรัฐศาสตร์รฐ.หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเลือก
นายวิญญู โอชโรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มส.เจ้าหน้าที่พัสดุเลือก
นางสาวปัทมา หนูเนี่ยวงานแนะแนวการศึกษาสนอ.รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานแนะแนวการศึกษาเลือก
นางสาวพัชรินทร์ ช่วยชูจิตรคณะรัฐศาสตร์รฐ.รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปเลือก
นายนัจมีย์ หมัดหมานคณะรัฐศาสตร์รฐ.รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ วิเทศสัมพันธ์และการจัดการทรัพย์สินเลือก
นางสาวประทุมรัตน์ รัตน์น้อยบรรณารักษ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน หัวหน้าฝ่ายหอสมุดฯเลือก
นางสาวประทุมรัตน์ รัตน์น้อยฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้วทก.รักษาการหัวหน้าฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เลือก
นางสาวพิริยา ศรีเทพงานคลังและพัสดุศษ.นักวิชาการเงินและบัญชีเลือก
นางสาวพิริยา ศรีเทพงานคลังและพัสดุศษ.นักวิชาการเงินและบัญชีรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุเลือก
นางสาวกุลวดี ทัพภะฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้วทก.บรรณารักษ์เลือก
นายฮาฟีส สาและคณะรัฐศาสตร์รฐ.รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์เลือก
นายศักรินทร์ ชนประชาศูนย์พัฒนากีฬาสนอ.หัวหน้าศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพเลือก
นายสุขสันต์ ยุบลชิตสำนักงานเลขานุการรฐ.รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสนับสนุนวิชาการเลือก
นางสาวนูรไอนี หมาดหมีนวิทยาลัยอิสลามศึกษาวอศ.นักวิชาการอุดมศึกษาเลือก
นายชวลิต เกิดทิพย์ภาควิชาการบริหารการศึกษาศษ.รักษาการในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษาเลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรียา ไชยลังกาสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานีสนอ.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานีเลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริชัย พุ่มมากคณะศิลปกรรมศาสตร์ศปศ.รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ รักษาการแทน คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เลือก
นางสาวรอฮานิ เจะอาแซคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานีพย.คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานีเลือก
นายวิลาพ อุทัยรัตน์เลือก
นางสาวณฐมน วรรณกลัดฝ่ายบริการวิชาการชุมชนสส.รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการชุมชนเลือก
นายหริรักษ์ แก้วกับทองสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานีสนอ.ผู้ข่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาเขตปัตตานีเลือก
นางสาวสุไฮดาร์ แวเตะคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานีพย.รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แผนงานและประกันคุณภาพเลือก
นางสาวสุไฮดาร์ แวเตะคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานีพย.หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเลือก
นางสาวสุไฮดาร์ แวเตะคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานีพย.หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเลือก
นายภานุวัฒน์ สาระพรงานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุงรักษาสนอ.รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุงรักษาเลือก
นายภานุวัฒน์ สาระพรสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานีสนอ.วิศวกร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่วิทยาเขตปัตตานีเลือก
นายเอกรินทร์ ต่วนศิริคณะรัฐศาสตร์รฐ.รก.ในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสหกิจศึกษาเลือก
นางสาวจุฑารัตน์ ทะสะระแผนกวิชาเคมีวทท.หัวหน้าแผนกวิชาเคมีเลือก
นางสาวลัดดา เพชรนวลคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานีพย.นักวิชาการการเงินและบัญชีเลือก
นายอภิรักษ์ โพธิทัพพะคณะศิลปกรรมศาสตร์ศปศ.หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะประยุกต์เลือก
นางสาววารุณี ณ นครรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเลือก
นางสาววารุณี ณ นครรฐ.รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รักษาราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์เลือก
นายสรธร อุคติงานบริหารและธุรการสส.รักษาราชการแทนหัวหน้างานบริหารและธุรการเลือก
นางสาววันนิสาอ์ ฮาลีมสุลัยม์งานคลังและพัสดุวอศ.พนักงานการเงินและบัญชีเลือก
นางสาววศินี จุลิวรรณลีย์คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานีพย.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ปฏิบัติงานแทนเลือก
สุธิรัส ชูชื่นคณะรัฐศาสตร์รฐ.รองคณบดีฝ่ายการศึกษาระหว่างประเทศ ทรัพยากรการเรียนรู้และกิจการพิเศษเลือก
สุธิรัส ชูชื่นคณะรัฐศาสตร์รฐ.รองคณบดีฝ่ายการศึกษาระหว่างประเทศ ทรัพยากรการเรียนรู้และกิจการพิเศษ รักษาการแทน คณบดีคณะรัฐศาสตร์เลือก
สุธิรัส ชูชื่นคณะรัฐศาสตร์รฐ.หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียา แก้วพิมลคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานีพย.รองคณบดีฝ่ายบริหารและสนับสนุนวิชาการเลือก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียา แก้วพิมลคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานีพย.หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเลือก
นายอับดุลเลาะ ยูโซะคณะรัฐศาสตร์รฐ.รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์เลือก
นายณัฐวุฒิ อ่อนภักดีงานยานยนต์สนอ.วิศวกร รักษาการแทนหัวหน้างานยานยนต์เลือก