ปิดหน้าต่างนี้
รายรายละเอียดข้อมูลกิจกรรม/โครงการ
ชื่อกิจกรรม/โครงการ  สายใยมุสลิม  รหัสกิจกรรม 54102323
ชื่อกิจกรรม/โครงการ (ภาษาอังกฤษ) -
 ปีการศึกษา : 2554  ภาคเรียนที่ :  1
 ประเภทกิจกรรม/โครงการ  : ศิลปวัฒนธรรม
 ประเทศที่จัด  : ไทย
 ประเภทกิจกรรมตามนโยบาย 3D  : ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันจากยาเสพติดทุกชนิด (DRUG-FREE)
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
   ไม่ใช่
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ
   ไม่ใช่
กิจกรรมในศตวรรษที่ 21
   ไม่ใช่
 เพื่อส่งเสริมและบ่มเพาะ  : รวม 6 ช.ม.
1. ทักษะสังคม จำนวน 2 ช.ม.
2. ความเข้าใจในพหุวัฒนธรรม จำนวน 2 ช.ม.
3. เสริมสร้างพัฒนาสุขภาพ จำนวน 2 ช.ม.
 หมวดกิจกรรม :  กิจกรรมเลือกเข้าร่วม  จำนวนหน่วยกิจกรรม : 6 ช.ม.
 ชมรม/หน่วยงาน : ชมรมมุสลิม  สถานะกิจกรรม : เสร็จสิ้นการดำเนินกิจกรรม/โครงการ
 วันที่จัดกิจกรรม : 25 มิ.ย. 54 - 25 มิ.ย. 54 เวลา 08.30 - 16.00 - 19.00 - 22.00 น.
 สถานที่ : ภายในมหาวิทยาลัย  รายละเอียดสถานที่ : หอประชุมคณะวิทยาการสื่อสาร
 นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย : ทุกชั้นปี  อาจารย์ที่ปรึกษา/เจ้าหน้าที่ : อุสมาน  ราษฎร์นิยม
 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  : 250 คน
 รายละเอียดกิจกรรม  : เล่นกีฬา/รับฟังการบรรยาย
 จำนวนเงินงบประมาณ  : 18,615.00  บาท


 ที่  รหัสนักศึกษา  ชื่อสกุล  คณะ  สถานะที่เข้าร่วมกิจกรรม
 1  5120110176  นางสาวฮายาตี  ดุลมาตร  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 2  5120610173  นางสาวอามีน๊ะ  สาและ  คณะวิทยาการสื่อสาร  ผู้เข้าร่วม
 3  5220110093  นางสาวอัสมา  วาแวนิ  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 4  5220114055  นางสาวยามีล๊ะ  สะมะแอ  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 5  5220114167  นางสาวฟาตีฮะห์  สาหะ  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 6  5220114238  นายซูกิฟลี  ดราโอะ  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 7  5220117008  นางสาวคอลีเยาะ  กาเดร์  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 8  5220117042  นางสาวโนรีฮัน  ลีแมะ  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 9  5220210196  นางสาวซากียะ  มะแซ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 10  5220210311  นางสาวนูรตักวา  สะมะดี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 11  5220210549  นายสุรัตน์  สุดดำ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 12  5220210730  นางสาวนูรีญา  อาลี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 13  5220310156  นางสาวอัยลดา  สันอี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผู้เข้าร่วม
 14  5220310333  นายอาฟิก  หะยีอารุณ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผู้เข้าร่วม
 15  5220410016  นายดลฮาดี  โดมาแร  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ผู้เข้าร่วม
 16  5220410043  นางสาวฟาอีซะ  วิชา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ผู้เข้าร่วม
 17  5220410077  นายอับดุลเลาะ  กาซอ  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ผู้เข้าร่วม
 18  5220410157  นายอาหะมะ  สาและ  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ผู้เข้าร่วม
 19  5220410167  นายฮาริษ  นาแว  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ผู้เข้าร่วม
 20  5220410192  นายอับดุลราซัก  ยูโซ๊ะ  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ผู้เข้าร่วม
 21  5220414011  นางสาวนูรียะห์  ดาโอะ  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ผู้เข้าร่วม
 22  5220414032  นางสาวอัสลีนา  มาสา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ผู้เข้าร่วม
 23  5220414056  นายอาทิตย์  นูระบ๊าฟ  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ผู้เข้าร่วม
 24  5220414068  นางสาวเจ๊ะนูรียะห์  บูงอตาหยง  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ผู้เข้าร่วม
 25  5220610085  นายนิฮิลมี  อาแว  คณะวิทยาการสื่อสาร  ผู้เข้าร่วม
 26  5220610181  นายอัซมิง  เซะ  คณะวิทยาการสื่อสาร  ผู้เข้าร่วม
 27  5220710054  นายมูฮัมมัด  ดอเล๊าะ  คณะรัฐศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 28  5220710096  นายฮาซัน  สะแลแม  คณะรัฐศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 29  5220710121  นายนพรัตน์  ไชยสุขัง  คณะรัฐศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 30  5220710146  นายมูฮัมหมัดไฟซอล  เจ๊ะโซ๊ะ  คณะรัฐศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 31  5220710193  นายฮัมดี  หะยีซำซูดิน  คณะรัฐศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 32  5320117007  นางสาวซาณีต่า  ดอมา  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 33  5320117118  นางสาวไลลา  ลอเด็ง  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 34  5320117155  นางสาวอารีฟะห์  กาแบ  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 35  5320117199  นางสาวซูไฮฬา  อูมา  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 36  5320117254  นางสาวรูไวดา  สือนิ  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 37  5320210217  นางสาวอัสมีนา  สะอุ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 38  5320210373  นางสาวนูรูลฮูดา  เจะแต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 39  5320210482  นางสาวโรสนานี  กาสอ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 40  5320310036  นางสาวฆามีละห์  มาฮะ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผู้เข้าร่วม
 41  5320310078  นายนัจญ์มาน  ยานยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผู้เข้าร่วม
 42  5320310285  นายนูรูดิง  ดารี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผู้เข้าร่วม
 43  5320310288  นายอับดุลเราะมัน  ยือโร๊ะ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผู้เข้าร่วม
 44  5320410080  นายศ็อบรี  อุมาร  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ผู้เข้าร่วม
 45  5320410140  นางสาวฟัตมา  สะอะ  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ผู้เข้าร่วม
 46  5320410220  นางสาวอามีน๊ะ  เจ๊ะมิ  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ผู้เข้าร่วม
 47  5320414051  นางสาวเจะนุรีซัน  เจะบาการ์  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ผู้เข้าร่วม
 48  5320414064  นางสาวอามีเนาะ  ดือราแม  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ผู้เข้าร่วม
 49  5320610133  นายรุสดี  แวนาแซ  คณะวิทยาการสื่อสาร  ผู้เข้าร่วม
 50  5320710104  นายซับรี  หะยียะโกะ  คณะรัฐศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 51  5420110005  นายสรายุทธ  กาญจนสดุ้ง  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 52  5420110018  นายอาลาวี  มามุ  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 53  5420110021  นางสาวกาสิมา  กึจิ  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 54  5420110042  นางสาวนูรฟาฎีละฮ์  สาเม๊าะ  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 55  5420110060  นายฟุรกอน  อาแวกาจิ  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 56  5420110102  นายอิบรอเฮ็ม  ตุสาตู  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 57  5420110108  นายแวรุสหวัน  แวสือแม  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 58  5420110111  นายบูคอรี  หีมเหาะ  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 59  5420114005  นายกัดดาฟี  สาและ  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 60  5420114021  นายนฤชา  คมคง  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 61  5420114024  นางสาวนุรฮูดา  มามะ  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 62  5420114042  นางสาวมลธิรา  วาหะรักษ์  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 63  5420114064  นางสาวอัสม๊ะห์  เส็นบัตร  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 64  5420114068  นายฮัมบาลีย์  วาจิ  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 65  5420114080  นายซูลกีฟลี  ศรีสวัสดิ์  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 66  5420114085  นางสาวต่วนพารีซัน  รายอคาลี  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 67  5420114109  นายมุตตาฝา  ล่าเห  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 68  5420114115  นางสาวเรณุกาญจน์  เสลา  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 69  5420114119  นายวัฒนา  จิตรเที่ยง  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 70  5420114134  นางสาวสูรียานา  สาและ  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 71  5420114136  นางสาวโสรยา  ดอรอฮิม  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 72  5420114144  นายอัสรี  คงหัด  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 73  5420114153  นางสาวสานีหยะ  บิลลาเต๊ะ  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 74  5420114158  นายฮาหมีด  บิลก่อเด็ม  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 75  5420114171  นางสาวโซเฟีย  ดือราโอะ  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 76  5420114178  นายนัฐพล  เบ็ญหลัง  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 77  5420114185  นางสาวนูไรมี  เฆดา  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 78  5420114200  นายวรวุฒ  เพ็ชร์ทอง  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 79  5420114211  นายสุรเดช  โสดสลาม  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 80  5420114218  นายอันวาร์  เจ๊ะเม๊าะ  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 81  5420114220  นายอัฟฟัน  ดือราแม  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 82  5420117016  นางสาวซารีเมาะ  แมะเราะ  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 83  5420117041  นายมนตรี  พึ่งหล้า  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 84  5420117045  นางสาวไม  รามัน  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 85  5420117063  นางสาวหวันสหนา  มะหะหมัด  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 86  5420117072  นางสาวอามีเน๊าะ  เต๊ะโกะ  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 87  5420117074  นางสาวอาสีซะ  หมะอะ  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 88  5420117079  นางสาวกรรณิกา  เจะมะอะ  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 89  5420117081  นางสาวกิจนา  จารึก  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 90  5420117099  นางสาวนาฮูดา  ปุเต๊ะ  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 91  5420117114  นายมารูวัน  ตาเละ  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 92  5420117131  นายอนันต์  หลีเส็น  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 93  5420117145  นางสาวโนรไลลา  หะยีดือราแม  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 94  5420117153  นางสาวกะรีมะฮ์  มะสาสา  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 95  5420117155  นายกูซอยรี  กะลูแป  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 96  5420117165  นายซัยยูฮัน  จินตรา  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 97  5420117184  นายไซนูนอาบีดีน  เจะมะ  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 98  5420117203  นายนิรันทร์  หะยีแวกาเดร์  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 99  5420117204  นางสาวนิลสุดา  หยันยามีน  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 100  5420117205  นางสาวนิโสรญา  แวหมะ  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 101  5420117248  นายฟิตรี  เจ๊ะอาแซ  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 102  5420117251  นางสาวภารตี  เบ็นหรีม  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 103  5420117253  นายมะซัมรี  บารมีดิง  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 104  5420117258  นางสาวมารียา  ยานยา  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 105  5420117263  นายมูฮัมหมัดมันโซ  สือนิ  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 106  5420117290  นางสาวแวอาพีเซาะ  แวดอเลาะ  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 107  5420117308  นางสาวเส๊าด๊ะ  บินอาหวา  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 108  5420117311  นายอนุชา  เบ็ญโส๊ะ  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 109  5420117317  นายอัฟดัล  สะอิ  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 110  5420117318  นายอัลบูคอรี  เต๊ะแต  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 111  5420117336  นายอิรฟานร์  มะรอดิง  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 112  5420117340  นายฮาซานิง  กือเตะ  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 113  5420117342  นายฮานีฟ  มาลีลาเตะ  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 114  5420117344  นายฮาฟิซ  เจ๊ะสนิ  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 115  5420117348  นายฮูเซ็น  บินอาสัน  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 116  5420117353  นายธีรากรณ์  ขุนรงค์  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 117  5420117363  นายฟาเดล  มะเด็ง  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 118  5420117369  นายมุญาฮิดีน  อับดุลสอมะ  คณะศึกษาศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 119  5420210027  นายมูฮำหมัด  ดินอะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 120  5420210031  นางสาวราตรี  บิหลังเจ๊ะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 121  5420210044  นางสาวอริหนา  เขียวส๊ะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 122  5420210051  นายอิสมาแอ  กาโฮง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 123  5420210108  นายธีระ  ลาอาด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 124  5420210113  นายนฤทธิ์  รักสัตย์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 125  5420210121  นางสาวนาบิลละห์  มิงสะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 126  5420210143  นายพงศกร  หอสง่า  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 127  5420210153  นายฟาฮ์รีส  สาหะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 128  5420210159  นางสาวมาซีลา  ตาเยะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 129  5420210205  นางสาวสาวิณี  ทิวาสมาน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 130  5420210226  นายอมเรศ  อำมาตี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 131  5420210234  นายอัซฮา  สะแปอิง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 132  5420210240  นายอาดัม  มะเก็ง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 133  5420210249  นายอารีฟีน  โสะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 134  5420210250  นางสาวอาอีซะห์  แวอาลี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 135  5420210251  นางสาวอิบตีซัม  สามะยะซา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 136  5420210253  นายฮาซัน  เจะเเละ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 137  5420210260  นางสาวสุภาวดี  ชูอ่อน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 138  5420210263  นางสาวอารดา  หมีโดด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 139  5420210277  นายกูมัซลัน  นิจิ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 140  5420210286  นายเจ๊ะซูเบร  กาลิม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 141  5420210300  นางสาวซัลนิยา  เหมมันต์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 142  5420210305  นายซานาวี  ซีตี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 143  5420210310  นางสาวซาฟูรา  ปะดอ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 144  5420210316  นายซาวาวี  เจ๊ะปูเต๊ะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 145  5420210323  นายซูเปียน  สาเมาะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 146  5420210331  นางสาวซูฮานี  ดอลี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 147  5420210351  นางสาวตุแวนูรีซา  สาระ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 148  5420210379  นายนิฮาเซน  แวสามะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 149  5420210425  นางสาวปาดีละห์  ปูซู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 150  5420210435  นายพิทธพงศ์  หลงหัน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 151  5420210438  นางสาวพูซียะห์  หะยียูโซะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 152  5420210457  นายฟาริส  เจ๊ะอารน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 153  5420210461  นางสาวฟารีดา  ยูโซะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 154  5420210464  นางสาวฟาอิซะห์  เจ๊ะยะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 155  5420210470  นางสาวมัสตูรอ  ดอเลาะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 156  5420210481  นางสาวมารีนี  ลือแบซา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 157  5420210482  นางสาวมารียะห์  อุเซ็ง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 158  5420210488  นายมาห์มูด  สาและ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 159  5420210492  นางสาวมุสลีนา  นาแซ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 160  5420210493  นายมุฮำมัดฮาฟิดด์  โตะวี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 161  5420210500  นายมูฮำหมัดซอฟรี  ดาโอะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 162  5420210506  นางสาวรอกีเยาะ  อามูดี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 163  5420210543  นายวุฒิชัย  รักษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 164  5420210559  นายสมมาตร  หะยีสูหลง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 165  5420210563  นางสาวสาคีเราะห์  หลีหมัด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 166  5420210583  นางสาวอภิญญา  โสสนุย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 167  5420210584  นายอรรณพ  แตงอ่อน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 168  5420210588  นางสาวอัซมะ  เต็มหลง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 169  5420210591  นายอันวาร  อามิง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 170  5420210593  นายอับดุลฮากีม  ตาผา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 171  5420210611  นายอานีส  สแลแม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 172  5420210615  นางสาวอาบิร  บิลสุลต่าน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 173  5420210617  นายอาพันดี  จาหลง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 174  5420210620  นายอามรอน  บูเกะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 175  5420210627  นางสาวอามีเนาะห์  มอลอ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 176  5420210636  นายอาหมัดซารีฟ  บือราเฮง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 177  5420210637  นายอาหามะ  อาแว  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 178  5420210640  นายอิสมาแอ  ลือบาน๊ะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 179  5420210641  นายอีรฟาน  สาแม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 180  5420210647  นายฮาซาน  อิบู  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 181  5420210659  นางสาวฮามีดะ  สะนิ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 182  5420210661  นางสาวฮามีดะห์  ดอเลาะหม๊ะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 183  5420210662  นางสาวฮามีดะห์  มะรอแม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 184  5420210678  นางสาวชารีฝะฮ์  อะสะกะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 185  5420210684  นายซูกีฟลี  กานา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 186  5420210692  นายนัสรูเด็น  เจ๊ะเต๊ะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 187  5420210709  นางสาวนูรีฮะห์  อาเระ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 188  5420210724  นางสาวมัสรูเร๊าะห์  ลาเต๊ะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 189  5420210732  นางสาวรสมี  วี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 190  5420210733  นายรอมลี  ลาดอ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 191  5420210744  นายแวอิบรอเฮง  หะยีสอเฮาะ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 192  5420210759  นางสาวซัลซาบีล  มะแซ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 193  5420210762  นายอาฮาหมัด  หะยีอาแซ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 194  5420210765  นายเอกชัย  ใจเด็ด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 195  5420410018  นายกอเซ็ง  การี  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ผู้เข้าร่วม
 196  5420410024  นางสาวซูซานา  วาจิ  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ผู้เข้าร่วม
 197  5420410039  นายธัญวัฒน์  กองเปง  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ผู้เข้าร่วม
 198  5420410040  นายนัสเซอร์  การะวรรณ  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ผู้เข้าร่วม
 199  5420410057  นางสาวฟาริดา  ระย้า  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ผู้เข้าร่วม
 200  5420410061  นายมะห์ดี  สันหรีม  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ผู้เข้าร่วม
 201  5420410062  นายมารอดาด  หมัด  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ผู้เข้าร่วม
 202  5420410065  นายมูฮัมมัดนาบาวี  อาลี  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ผู้เข้าร่วม
 203  5420410066  นายมูฮำมัด  หนุหรีม  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ผู้เข้าร่วม
 204  5420410080  นายสุฮัย  ขุนรงค์  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ผู้เข้าร่วม
 205  5420410087  นายอับดุลการิม  มะ  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ผู้เข้าร่วม
 206  5420410100  นายอิสมาแอ  อาแว  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ผู้เข้าร่วม
 207  5420410108  นายฮารง  กาเจร์  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ผู้เข้าร่วม
 208  5420410116  นางสาวการีม๊ะฮ์  หรีมหนิ  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ผู้เข้าร่วม
 209  5420410133  นายตัรมีซี  อาบูเดร์  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ผู้เข้าร่วม
 210  5420410138  นางสาวนันทิยา  ขุนเสร่  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ผู้เข้าร่วม
 211  5420410145  นายนาเสด  ใหนเด  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ผู้เข้าร่วม
 212  5420410163  นายไฟซอน  มั่นคง  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ผู้เข้าร่วม
 213  5420410175  นายราอีฟ  มะแซ  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ผู้เข้าร่วม
 214  5420410179  นางสาววานีต้า  คงถิ่น  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ผู้เข้าร่วม
 215  5420410181  นางสาวแวซง  อีปง  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ผู้เข้าร่วม
 216  5420410185  นางสาวสาฟีย๊ะฮ์  มดคัน  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ผู้เข้าร่วม
 217  5420410186  นายสุกรี  สาและ  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ผู้เข้าร่วม
 218  5420410190  นายสุนทร  อาดำ  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ผู้เข้าร่วม
 219  5420410193  นายอนัส  หาหมาน  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ผู้เข้าร่วม
 220  5420410194  นายอนัส  อิสราภิสิทธิ์  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ผู้เข้าร่วม
 221  5420410221  นายฮาซัน  ตาเยะ  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ผู้เข้าร่วม
 222  5420410222  นายฮานาฟี  หะยีสุหลง  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ผู้เข้าร่วม
 223  5420410227  นางสาวฮิลวาณี  วาโซ๊ะ  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ผู้เข้าร่วม
 224  5420410236  นายซัยฟาน  มารยา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ผู้เข้าร่วม
 225  5420410261  MR.ZHIMING  MA  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ผู้เข้าร่วม
 226  5420410271  นางสาวเดียนา  หะแว  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ผู้เข้าร่วม
 227  5420410278  นางสาวบูษรอ  โต๊ะมอ  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ผู้เข้าร่วม
 228  5420410281  นายฟัดรูรอซี  เปาะจิ  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ผู้เข้าร่วม
 229  5420410315  นางสาวนูรฮานี  สนยาแหละ  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ผู้เข้าร่วม
 230  5420414012  นายอาลี  สังช่อ  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ผู้เข้าร่วม
 231  5420414018  นางสาวนุรราตี  อูเซ็ง  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ผู้เข้าร่วม
 232  5420414046  นายเอกลักษณ์  ดมลักษณ์  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ผู้เข้าร่วม
 233  5420414050  นายอธิป  ช่างเรือ  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ผู้เข้าร่วม
 234  5420414053  นางสาวนันทิกานต์  ไบบาว  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ผู้เข้าร่วม
 235  5420414073  นายอุสมาน  เจะอุมา  วิทยาลัยอิสลามศึกษา  ผู้เข้าร่วม
 236  5420510005  นายอุสมาน  อิแอ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 237  5420510042  นางสาวนิอัสหม๊ะ  นิเดร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 238  5420510045  นางสาวฮาซีเยาะ  เด็ง  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 239  5420610083  นายอัครเดช  แดงแสงทอง  คณะวิทยาการสื่อสาร  ผู้เข้าร่วม
 240  5420610087  นายอาดีล  รอสะ  คณะวิทยาการสื่อสาร  ผู้เข้าร่วม
 241  5420610100  นางสาวฮัสนา  หมานขมิ๊  คณะวิทยาการสื่อสาร  ผู้เข้าร่วม
 242  5420610159  นายอัสรู  โว๊ะ  คณะวิทยาการสื่อสาร  ผู้เข้าร่วม
 243  5420710005  นายซุลกิพลี  ต่วนมิหน้า  คณะรัฐศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 244  5420710010  นายนาวี  สาม่าน  คณะรัฐศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 245  5420710022  นายอิสมาแอล  อะละมาด  คณะรัฐศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 246  5420710025  นายก้อนี  โต๊ะปังหลู  คณะรัฐศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 247  5420710050  นางสาวนาดียา  สนิ  คณะรัฐศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 248  5420710066  นายภูมินันท์  หีมหมัด  คณะรัฐศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 249  5420710089  นายอับดุลอาฟิห์  สะรียายอ  คณะรัฐศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 250  5420710093  นายอัสริ  ปาเกร์  คณะรัฐศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 251  5420710098  นายฮานาฟี  มูซอ  คณะรัฐศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 252  5420710105  นายอับดุลเลาะ  นิเซ็ง  คณะรัฐศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 253  5420710107  นายมูฮำหมัด  กะอาบู  คณะรัฐศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 254  5420710124  นายโชติวิทย์  นุ่งอาหลี  คณะรัฐศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 255  5420710131  นายโซเฟียน  โมงสะอะ  คณะรัฐศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 256  5420710133  นายณัฐวุฒิ  รัพยูร  คณะรัฐศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 257  5420710175  นายมูฮำหมัด  อาบู  คณะรัฐศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 258  5420710181  นายรอมฎอน  บูล๊ะ  คณะรัฐศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 259  5420710182  นายรอยาลี  กียะ  คณะรัฐศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 260  5420710205  นายอนุสรณ์  หมัดเล  คณะรัฐศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 261  5420710209  นายอะห์หมัด  หัดยี  คณะรัฐศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 262  5420710216  นายอารฟันน์  ยามา  คณะรัฐศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 263  5420710217  นายอาร์ฟาน  วัฒนะ  คณะรัฐศาสตร์  ผู้เข้าร่วม
 264  5420710220  นายอีลฮัม  ฮีแน  คณะรัฐศาสตร์  ผู้เข้าร่วม