ปิดหน้าต่างนี้
รายรายละเอียดข้อมูลกิจกรรม/โครงการ
ชื่อกิจกรรม/โครงการ  สายใยมุสลิม  รหัสกิจกรรม 54102323
ชื่อกิจกรรม/โครงการ (ภาษาอังกฤษ) -
 ปีการศึกษา : 2554  ภาคเรียนที่ :  1
 ประเภทกิจกรรม/โครงการ  : ศิลปวัฒนธรรม
 ประเทศที่จัด  : ไทย
 ประเภทกิจกรรมตามนโยบาย 3D  : ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันจากยาเสพติดทุกชนิด (DRUG-FREE)
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
   ไม่ใช่
กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ
   ไม่ใช่ ่
กิจกรรมในศตวรรษที่ 21
   ไม่ใช่
 เพื่อส่งเสริมและบ่มเพาะ  : รวม 6 ช.ม.
1. ทักษะสังคม จำนวน 2 ช.ม.
2. ความเข้าใจในพหุวัฒนธรรม จำนวน 2 ช.ม.
3. เสริมสร้างพัฒนาสุขภาพ จำนวน 2 ช.ม.
 หมวดกิจกรรม : กิจกรรมเลือกเข้าร่วม  จำนวนหน่วยกิจกรรม : 6 ช.ม.
 ชมรม/หน่วยงาน : ชมรมมุสลิม  สถานะกิจกรรม : เสร็จสิ้นการดำเนินกิจกรรม/โครงการ
 วันที่จัดกิจกรรม : 25 มิ.ย. 54 - 25 มิ.ย. 54 เวลา 08.30 - 16.00 - 19.00 - 22.00 น.
 สถานที่ : ภายในมหาวิทยาลัย  รายละเอียดสถานที่ : หอประชุมคณะวิทยาการสื่อสาร
 นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย : ทุกชั้นปี  อาจารย์ที่ปรึกษา/เจ้าหน้าที่ : อุสมาน  ราษฎร์นิยม
 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  : 250 คน
 รายละเอียดกิจกรรม  : เล่นกีฬา/รับฟังการบรรยาย
 จำนวนเงินงบประมาณ  : 18,615.00  บาทWarning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 111 in /var/www/html/activity_1/function.php on line 48
ไม่สามารถติดต่อกับ MySQL ได้
 ที่  รหัสนักศึกษา  ชื่อสกุล  คณะ  สถานะที่เข้าร่วมกิจกรรม