ตารางการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เดือน    กรกฎาคม                                                      ตารางการใช้รถระบุเดือนที่ต้องการ
เวลา 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00
วันที่ 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30
1 ก.ค. 65                                                
2 ก.ค. 65                                                
3 ก.ค. 65                                                
4 ก.ค. 65                                                
5 ก.ค. 65                                                
6 ก.ค. 65                                                
7 ก.ค. 65                                                
8 ก.ค. 65                                                
9 ก.ค. 65                                                
10 ก.ค. 65                                                
11 ก.ค. 65                                                
12 ก.ค. 65                                                
13 ก.ค. 65                                                
14 ก.ค. 65                                                
15 ก.ค. 65                                                
16 ก.ค. 65                                                
17 ก.ค. 65                                                
18 ก.ค. 65                                                
19 ก.ค. 65                                                
20 ก.ค. 65                                                
21 ก.ค. 65                                                
22 ก.ค. 65                                                
23 ก.ค. 65                                                
24 ก.ค. 65                                                
25 ก.ค. 65                                                
26 ก.ค. 65                                                
27 ก.ค. 65                                                
28 ก.ค. 65                                                
29 ก.ค. 65                                                
30 ก.ค. 65                                                
31 ก.ค. 65                                                
โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์การปรับเปลี่ยนรูปแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี