ตารางการใช้รถยนต์ส่วนกลาง
เดือน    มีนาคม                                                      ตารางการใช้รถระบุเดือนที่ต้องการ
เวลา 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00
วันที่ 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30
1 มี.ค. 64             คลิกดูรายการตารางรถที่ระบุไว้      คลิกดูรายการตารางรถที่ระบุไว้                             
2 มี.ค. 64             คลิกดูรายการตารางรถที่ระบุไว้ คลิกดูรายการตารางรถที่ระบุไว้   คลิกดูรายการตารางรถที่ระบุไว้    คลิกดูรายการตารางรถที่ระบุไว้     คลิกดูรายการตารางรถที่ระบุไว้                      
3 มี.ค. 64                 คลิกดูรายการตารางรถที่ระบุไว้       คลิกดูรายการตารางรถที่ระบุไว้  คลิกดูรายการตารางรถที่ระบุไว้    คลิกดูรายการตารางรถที่ระบุไว้                  
4 มี.ค. 64                 คลิกดูรายการตารางรถที่ระบุไว้       คลิกดูรายการตารางรถที่ระบุไว้   คลิกดูรายการตารางรถที่ระบุไว้                     
5 มี.ค. 64                                                
6 มี.ค. 64             คลิกดูรายการตารางรถที่ระบุไว้                                   
7 มี.ค. 64                                                
8 มี.ค. 64                คลิกดูรายการตารางรถที่ระบุไว้                                
9 มี.ค. 64                                                
10 มี.ค. 64                                                
11 มี.ค. 64               คลิกดูรายการตารางรถที่ระบุไว้                                 
12 มี.ค. 64                   คลิกดูรายการตารางรถที่ระบุไว้                             
13 มี.ค. 64               คลิกดูรายการตารางรถที่ระบุไว้                                 
14 มี.ค. 64                                                
15 มี.ค. 64                                                
16 มี.ค. 64                                                
17 มี.ค. 64                                                
18 มี.ค. 64         คลิกดูรายการตารางรถที่ระบุไว้                                       
19 มี.ค. 64         คลิกดูรายการตารางรถที่ระบุไว้                                       
20 มี.ค. 64                                                
21 มี.ค. 64                                                
22 มี.ค. 64                                                
23 มี.ค. 64                                                
24 มี.ค. 64                                                
25 มี.ค. 64                                                
26 มี.ค. 64                                                
27 มี.ค. 64                                                
28 มี.ค. 64                                                
29 มี.ค. 64                                                
30 มี.ค. 64                                                
31 มี.ค. 64                                                
โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์การปรับเปลี่ยนรูปแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี