โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ


วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ร้านค้าเลขที่ 139 ชื่อร้าน เธซเธˆเธ.เธ„เธ‡เธกเธฑเนˆเธ™เธเธฒเธฃเธŠเนˆเธฒเธ‡ (เน€เธŠเนˆเธฒเธžเธทเน‰เธ™เธ—เธตเนˆ)
ชื่อ-สกุลผู้เช่า เธ™เธฒเธขเธงเธตเธฃเธฐเธžเธฅ เธ„เธ‡เธกเธฑเนˆเธ™
ตามเลขที่สัญญา 36/2551 ทำสัญญาตั้งแต่ 22 ก.ค. 2551-05 เม.ย. 2556
ที่อยู่ 26/14 ถนนราฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ประเภทของการจ่ายเงิน ค่าเช่าร้าน/เช่าพื้นที่
ข้อมูลการค้างจ่ายทั้งหมด
     - รายการค่าไฟฟ้า
 ไม่มีข้อมูลการค้างจ่าย
        รวมเป็นเงิน จำนวน 0.00 บาท   (รวมค่าปรับ 0.00)
     - รายการค่าน้ำประปา
 ไม่มีข้อมูลการค้างจ่าย
        รวมเป็นเงิน จำนวน 0.00 บาท   (รวมค่าปรับ 0.00)
      - รายการค่าเช่า
        ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน กรกฎาคม 2548 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน สิงหาคม 2548 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน กันยายน 2548 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน ตุลาคม 2548 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน พฤศจิกายน 2548 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน ธันวาคม 2548 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน มกราคม 2549 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2549 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน มีนาคม 2549 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน เมษายน 2549 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน พฤษภาคม 2549 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน มิถุนายน 2549 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน กรกฎาคม 2549 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน สิงหาคม 2549 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน กันยายน 2549 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน ตุลาคม 2549 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน พฤศจิกายน 2549 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน ธันวาคม 2549 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน มกราคม 2550 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2550 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน มีนาคม 2550 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน เมษายน 2550 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน พฤษภาคม 2550 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน มิถุนายน 2550 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน กรกฎาคม 2550 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน สิงหาคม 2550 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน กันยายน 2550 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน ตุลาคม 2550 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน พฤศจิกายน 2550 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน ธันวาคม 2550 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน มกราคม 2551 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2551 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน มีนาคม 2551 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน เมษายน 2551 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน พฤษภาคม 2551 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน มิถุนายน 2551 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน กรกฎาคม 2551 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน สิงหาคม 2551 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน กันยายน 2551 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน ตุลาคม 2551 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน พฤศจิกายน 2551 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน ธันวาคม 2551 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน มกราคม 2552 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2552 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน มีนาคม 2552 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน เมษายน 2552 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน พฤษภาคม 2552 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน มิถุนายน 2552 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน กรกฎาคม 2552 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน สิงหาคม 2552 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน กันยายน 2552 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน ตุลาคม 2552 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน พฤศจิกายน 2552 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน ธันวาคม 2552 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน มกราคม 2553 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2553 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน มีนาคม 2553 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน เมษายน 2553 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน พฤษภาคม 2553 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน มิถุนายน 2553 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน กรกฎาคม 2553 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน สิงหาคม 2553 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน กันยายน 2553 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน ตุลาคม 2553 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน พฤศจิกายน 2553 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน ธันวาคม 2553 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน มกราคม 2554 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน มีนาคม 2554 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน เมษายน 2554 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน พฤษภาคม 2554 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน มิถุนายน 2554 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน กรกฎาคม 2554 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน สิงหาคม 2554 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน กันยายน 2554 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน ตุลาคม 2554 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน ธันวาคม 2554 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน มกราคม 2555 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน มีนาคม 2555 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน เมษายน 2555 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน พฤษภาคม 2555 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน มิถุนายน 2555 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน สิงหาคม 2555 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน กันยายน 2555 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน ตุลาคม 2555 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน ธันวาคม 2555 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน มกราคม 2556 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน มีนาคม 2556 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน เมษายน 2556 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน พฤษภาคม 2556 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน มิถุนายน 2556 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน กรกฎาคม 2556 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน สิงหาคม 2556 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน กันยายน 2556 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน ธันวาคม 2556 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน มกราคม 2557 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน ตุลาคม 2556 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 จำนวน 8,308.00  บาท   (ค่าปรับ 1246.20 บาท)
        ประจำเดือน เมษายน 2557 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน มิถุนายน 2557 จำนวน 8,308.00  บาท   (ค่าปรับ 1246.20 บาท)
        ประจำเดือน สิงหาคม 2557 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน พฤษภาคม 2557 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน ตุลาคม 2557 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน มีนาคม 2557 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน กันยายน 2557 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน ธันวาคม 2557 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน มกราคม 2558 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน มีนาคม 2558 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน เมษายน 2558 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน มิถุนายน 2558 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน มีนาคม 2559 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน สิงหาคม 2558 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน มกราคม 2559 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน ธันวาคม 2558 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน ตุลาคม 2558 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน กันยายน 2558 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน สิงหาคม 2559 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน เมษายน 2559 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน กันยายน 2559 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน ตุลาคม 2559 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน มิถุนายน 2559 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน มีนาคม 2560 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน มิถุนายน 2560 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน เมษายน 2560 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน มกราคม 2560 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน ธันวาคม 2559 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน สิงหาคม 2560 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน มกราคม 2561 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน กันยายน 2560 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน ธันวาคม 2560 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน ตุลาคม 2560 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน มีนาคม 2561 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน เมษายน 2561 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 จำนวน 16,616.00  บาท   (ค่าปรับ 2492.40 บาท)
        รวมเป็นเงิน จำนวน 2,558,864.00 บาท   (รวมค่าปรับ 383,829.60)
      - รายการค่าบริหารจัดการ
        รวมเป็นเงิน จำนวน 0.00 บาท   (รวมค่าปรับ 0.00)
 รวมเงินที่ค้างชำระทั้งสิ้น จำนวน 2,942,693.60 บาท