โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ
ค้นหาร้าน โดยเลขที่ร้านค้า   ชื่อร้าน 
รายชื่อร้านค้า และผู้เช่าร้านทั้งหมด ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 244 ร้าน
แสดงร้านค้าลำดับที่ 1 ถึงร้านค้าลำดับที่ 11
หมายเลขร้านค้า ชื่อร้าน อาคารสถานที่ตั้งร้านค้า ชื่อ - นามสกุลผู้เช่าร้าน
 1  ร้านอาหารลานอิฐ 1  โรงอาหารลานอิฐ นายวรรณะศักดิ์   วรรณะอยู่
 2  ร้านอาหารลานอิฐ 2  โรงอาหารลานอิฐ นายกฤษดา   บิลเต๊ะ
 3  ร้านอาหารลานอิฐ 3  โรงอาหารลานอิฐ นางสาวพรทิพย์  อะทะษี
 4  ร้านอาหารลานอิฐ 4  โรงอาหารลานอิฐ นายบันลือ  ศรีเกื้อ
 5  ร้านอาหารลานอิฐ 5  โรงอาหารลานอิฐ นางณปภา   มาลัยศรี
 6  ร้านอาหารลานอิฐ 6  โรงอาหารลานอิฐ นางธัญรัศม์  นิธิสิริวรกุล
 7  ร้านอาหารลานอิฐ 7  โรงอาหารลานอิฐ นางอาภรณ์  สุวรรณมณี
 9  ร้านอาหารลานอิฐ 9  โรงอาหารลานอิฐ นางสาวหานีฝ๊ะ  หวันปรัตน์
 10  ร้านอาหารลานอิฐ 10  โรงอาหารลานอิฐ นางสาวโสภิดา  ต่วนปูเต๊ะ
 11  ร้านอาหารลานอิฐ 11  โรงอาหารลานอิฐ นางสาวโซลานา  บือราเฮง
 1/1  ร้านอาหารลานอิฐแผงลอย 1/1 ล่าง  โรงอาหารลานอิฐ นายมูล  ศรีสวัสดิ์
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   หน้าถัดไป >>