โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ
ค้นหาร้าน โดยเลขที่ร้านค้า   ชื่อร้าน 
รายชื่อร้านค้า และผู้เช่าร้านทั้งหมด ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 250 ร้าน
แสดงร้านค้าลำดับที่ 100 ถึงร้านค้าลำดับที่ 110
หมายเลขร้านค้า ชื่อร้าน อาคารสถานที่ตั้งร้านค้า ชื่อ - นามสกุลผู้เช่าร้าน
 149  ร้านอาหารลานประดู่ 5  โรงอาหารลานประดู่ นายอิบรอเหม  โตะมิง
 150  ร้านอาหารลานประดู่ 6  โรงอาหารลานประดู่ นายรอมลี  โตะจอง
 151  ร้านอาหารลานประดู่ 7  โรงอาหารลานประดู่ นางสาวยารูนี   มูซอ
 152  ร้านอาหารลานประดู่ 8  โรงอาหารลานประดู่ นายนูรุดดีน   มูลทรัพย์
 153  ร้านอาหารลานประดู่ 9  โรงอาหารลานประดู่ นายนูรุดดีน  มูลทรัพย์
 154  ร้านอาหารลานประดู่ 10  โรงอาหารลานประดู่ นายสนธยา  เมืองโต
 155  ร้านอาหารลานประดู่ 11  โรงอาหารลานประดู่ นางสุบิน   ศิริมาตย์
 157  บ่อเลี้ยงปลาด้านหลังหอศิลปฯ  ไม่ปรากฎสถานที่ตั้ง นายพนม  ขันธ์สามล
 158  ATM ไทยพาณิชย์ ย่อยสงขลานครินทร์ สำนักวิทยบริการ  อาคารสำนักวิทยบริการ นางสาวเนาวรัตน์  ศิริวัฒน์
 159  ATM ไทยพาณิชย์ โรงอาหารลานประดู่  โรงอาหารลานประดู่ นางสาวเนาวรัตน์   ศิริวัฒน์
 160  ร้านค้าเลขที่ 160 บ่อเลี้ยงปลา ส่วนที่ 2  อาคารบ้านพักนากุ้ง นายประทีป  พรหมยอด
<< หน้าที่แล้ว   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   หน้าถัดไป >>