โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ
   ระบบขอรับบริการกองอาคาร 
 คำขอรับบริการ  ข้อมูลพื้นฐาน  สรุปผลข้อมูล 
รายชื่อหน่วยช่าง 


ขออภัย...ระบบจะไม่อนุญาตด้วยเหตุผล
- ระบบสงวนให้ใช้เฉพาะบุคลากรในวิทยาเขตปัตตานี
- ระบบอนุญาตเฉพาะเจ้าหน้าที่ เท่านั้น