การเข้าใช้ระบบ Intranet
สำหรับบุคลากรเท่านั้น นักศึกษาโปรดเข้าใช้ที่ MIS Center
ท่านสามารถเข้าใช้งานระบบ Intranet ด้วยบัญชี PSU Passport (ตัวเดียวกับระบบวันลา, MIS-DSS)

งานสำหรับผู้บริหาร
ระบบภารกิจผู้บริหารและรักษาราชการแทน
ระบบมอบอำนาจเพื่อลงนามเอกสาร
ระบบ e-meeting
ระบบคำสั่งแต่งตั้ง
งานคลังและพัสดุ
ตรวจสอบข้อมูลการเงิน
ระบบใบรับรองภาษี (เงินรายได้)
ระบบข้อมูลร้านค้า
ระบบงานเบิกจ่ายเงินรายได้
ระบบงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน
ระบบงบประมาณแผ่นดินสำหรับเบิกจ่ายงบกลาง
ระบบ cheque และบัญชีธนาคาร
ระบบค่าตรวจข้อสอบ
ระบบงานเงินเดือน
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบคลังพัสดุ
ระบบหอพักสำหรับเจ้าหน้าที่
ระบบงานใบเสร็จ
การใช้เงินรายได้สะสมและเงินอุดหนุน
ระบบขออนุมัติไปปฏิบัติงานใช้เงิน
ระบบงานเงินยืมนักศึกษา
แผนภูมิสารสนเทศงานการเงิน
ระบบคำนวณค่าธรรมเนียมการศึกษา
รายการบัตรตรวจจ่ายเงินเดือน
ระบบเงินยืมบุคลากร
ระบบเงินยืม
ระบบสารสนเทศการเงิน-ธนาคาร
งานสาธารณูปโภค
ระบบอาคาร
ระบบบ้านพัก
ระบบไฟฟ้า
ระบบประปา
ทดสอบระบบอาคารและสถานที่
ระบบ Smart energy meter
งานบุคลากร
สารสนเทศงานบุคลากร
ระบบการขออนุญาตไปปฏิบัติงานไม่ใช้เงิน
ระบบข้อมูลประกันสังคมสำหรับเจ้าหน้าที่/ผู้บริหาร
ระบบตรวจสอบการลาไปปฏิบัติงานและการลาหยุด
งานการเรียนการสอน
ระบบช่วยอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษา
ระบบ download รายชื่อนักศึกษา
ระบบงานทะเบียน
ระบบบัณฑิตศึกษา
ระบบ มคอ.
ระบบค้นหาข้อมูลลงทะเบียนเรียน
ระบบส่งรายละเอียดข้อสอบ
ระบบเปลี่ยนห้องเรียน
ระบบประเมินการเรียนการสอน
ระบบบริหารจัดการหลักสูตร
สารสนเทศงานการเรียนการสอน
ระบบจัดการข้อมูลงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
ระบบบันทึกข้อมูลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
พิมพ์ตารางสอน
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
ระบบทุนการศึกษา
ระบบจัดการกิจกรรมนักศึกษา
ระบบติดตามบัณฑิต
ระบบคำนวณนักศึกษาเทียบเท่าเต็มเวลา(FTES)
ระบบติดตามหนี้สินนักศึกษา
ระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ระบบงานสารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง ฯ
ระบบงานวินัยนักศึกษา
ระบบเลือกตั้งออนไลน์
ระบบรับสมัครกิจกรรมนักศึกษา
ระบบเกียรติประวัตินักศึกษา (ทดสอบระบบ)
ระบบดูแลสุขภาพนักศึกษา
ระบบขออนุมัติโครงการ (ทดสอบระบบ)
งานบริการทั่วไป
ระบบบริการยานยนต์
ระบบตรวจสอบไปรษณียภัณฑ์
ระบบข้อมูลด้านความไม่ปลอดภัย
ระบบการติดตามสิ่งก่อสร้าง
Webboard
ระบบขอรับบริการกองอาคาร
ระบบสารสนเทศด้านบริการสุขภาพ
ระบบงานเพื่อการประชาสัมพันธ์
ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์สังกัด สนอ.
ทดสอบระบบยานยนต์ (ยังไม่เปิดใช้)
ระบบส่งข้อความ iPSU