งานสำหรับผู้บริหาร
ระบบภารกิจผู้บริหารและรักษาราชการแทน
ระบบมอบอำนาจเพื่อลงนามเอกสาร
ระบบ e-meeting
ระบบคำสั่งแต่งตั้ง
งานคลังและพัสดุ
ตรวจสอบข้อมูลการเงิน
ระบบใบรับรองภาษี (เงินรายได้)
ระบบข้อมูลร้านค้า
ระบบงานเบิกจ่ายเงินรายได้
ระบบงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน
ระบบงบประมาณแผ่นดินสำหรับเบิกจ่ายงบกลาง
ระบบ cheque และบัญชีธนาคาร
ระบบค่าตรวจข้อสอบ
ระบบงานเงินเดือน
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบคลังพัสดุ
ระบบหอพักสำหรับเจ้าหน้าที่
ระบบงานใบเสร็จ
การใช้เงินรายได้สะสมและเงินอุดหนุน
ระบบขออนุมัติไปปฏิบัติงานใช้เงิน
ระบบงานเงินยืมนักศึกษา
แผนภูมิสารสนเทศงานการเงิน
ระบบคำนวณค่าธรรมเนียมการศึกษา
รายการบัตรตรวจจ่ายเงินเดือน
ระบบเงินยืมบุคลากร
ระบบเงินยืม
ระบบสารสนเทศการเงิน-ธนาคาร
งานสาธารณูปโภค
ระบบอาคาร
ระบบบ้านพัก
ระบบไฟฟ้า
ระบบประปา
ทดสอบระบบอาคารและสถานที่
ระบบ Smart energy meter
งานบุคลากร
สารสนเทศงานบุคลากร
ระบบการขออนุญาตไปปฏิบัติงานไม่ใช้เงิน
ระบบข้อมูลประกันสังคมสำหรับเจ้าหน้าที่/ผู้บริหาร
ระบบตรวจสอบการลาไปปฏิบัติงานและการลาหยุด
งานการเรียนการสอน
ระบบช่วยอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลนักศึกษา
ระบบ download รายชื่อนักศึกษา
ระบบงานทะเบียน
ระบบบัณฑิตศึกษา
ระบบ มคอ.
ระบบค้นหาข้อมูลลงทะเบียนเรียน
ระบบส่งรายละเอียดข้อสอบ
ระบบจัดการตารางสอน
ระบบประเมินการเรียนการสอน
ระบบบริหารจัดการหลักสูตร
สารสนเทศงานการเรียนการสอน
ระบบจัดการข้อมูลงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
ระบบบันทึกข้อมูลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
พิมพ์ตารางสอน
ระบบส่งผลการเรียนออนไลน์ (GSS)
ค้นหาตารางสอบระบบ SIS
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
ระบบทุนการศึกษา
ระบบจัดการกิจกรรมนักศึกษา
ระบบติดตามบัณฑิต
ระบบคำนวณนักศึกษาเทียบเท่าเต็มเวลา(FTES)
ระบบติดตามหนี้สินนักศึกษา
ระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ระบบงานสารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง ฯ
ระบบงานวินัยนักศึกษา
ระบบเลือกตั้งออนไลน์
ระบบรับสมัครกิจกรรมนักศึกษา
ระบบเกียรติประวัตินักศึกษา (ทดสอบระบบ)
ระบบดูแลสุขภาพนักศึกษา
ระบบขออนุมัติโครงการ (ทดสอบระบบ)
งานบริการทั่วไป
ระบบบริการยานยนต์
ระบบตรวจสอบไปรษณียภัณฑ์
ระบบข้อมูลด้านความไม่ปลอดภัย
ระบบการติดตามสิ่งก่อสร้าง
Webboard
ระบบขอรับบริการกองอาคาร
ระบบสารสนเทศด้านบริการสุขภาพ
ระบบงานเพื่อการประชาสัมพันธ์
ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์สังกัด สนอ.
ทดสอบระบบยานยนต์ (ยังไม่เปิดใช้)
ระบบส่งข้อความ iPSU