ติดตามและรายงานผลการฉีดวัคซีน COVID-19
New!! แจ้งปัญหาถึงศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
ผ่านระบบ WE-PSUPN สแกนเลย!

Supervision
Mission system administrators and Acting.
ระบบมอบอำนาจเพื่อลงนามเอกสาร
ระบบ e-meeting
The Appointment System
Finance
Check financial information
ระบบใบรับรองภาษี (เงินรายได้)
Shop Information System
Income information
ระบบงานเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน
ระบบงบประมาณแผ่นดินสำหรับเบิกจ่ายงบกลาง
Cheque systems and bank accounts
111
ระบบงานเงินเดือน
Procurement System
Inventory
ระบบหอพักสำหรับเจ้าหน้าที่
ระบบงานใบเสร็จ
การใช้เงินรายได้สะสมและเงินอุดหนุน
ระบบขออนุมัติไปปฏิบัติงานใช้เงิน
The student loan system
แผนภูมิสารสนเทศงานการเงิน
ระบบคำนวณค่าธรรมเนียมการศึกษา
รายการบัตรตรวจจ่ายเงินเดือน
ระบบเงินยืมบุคลากร
ระบบสารสนเทศการเงิน-ธนาคาร
Utilities
Building systems
ระบบบ้านพัก
Electric Information System
Plumbing Information System
ทดสอบระบบอาคารและสถานที่
ระบบ Smart energy meter
Personnel
Personal Information
ระบบการขออนุญาตไปปฏิบัติงานไม่ใช้เงิน
ระบบข้อมูลประกันสังคมสำหรับเจ้าหน้าที่/ผู้บริหาร
ระบบตรวจสอบการลาไปปฏิบัติงานและการลาหยุด
ระบบ Coaching
Courses
Student Tracking For Advisor
Registration System
ระบบบัณฑิตศึกษา
ระบบ มคอ.
ระบบค้นหาข้อมูลลงทะเบียนเรียน
ระบบส่งรายละเอียดข้อสอบ
ระบบจัดการตารางสอน (กำลังปรับปรุง)
ระบบประเมินการเรียนการสอน
ระบบบริหารจัดการหลักสูตร
สารสนเทศงานการเรียนการสอน
ระบบจัดการข้อมูลงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
ระบบบันทึกข้อมูลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
Print Timetable
ระบบส่งผลการเรียนออนไลน์ (GSS)
ค้นหาตารางสอบระบบ SIS
ระบบรายละเอียดรายวิชา (Cousre Spec)
Students
Scholarship System
Activity Transcript System
ระบบติดตามบัณฑิต
Full Time Equivalent Students (FTES)
Monitoring student loan money
Student Loan Fund system
ระบบงานสารสนเทศสำหรับผู้ปกครอง ฯ
Student Discipline (Winai)
Online Voting System
ระบบรับสมัครกิจกรรมนักศึกษา
Student Reward System
Activity organization information
ระบบดูแลสุขภาพนักศึกษา
ระบบขออนุมัติโครงการ
Services
ระบบตรวจสอบไปรษณียภัณฑ์
Insecurity Information System
Monitoring Construction System
Webboard
Fixing Service
ระบบสารสนเทศด้านบริการสุขภาพ
Public relation system
ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์สังกัด สนอ.
ระบบบริการยานยนต์
automotive service
ระบบส่งข้อความ iPSU