โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ
   ระบบการขออนุมัติไปปฏิบัติงาน 
ผู้ใช้ทั่วไปการเจ้าหน้าที่การเงินผู้บริหารข้อมูลเชิงบริหารคู่มือการใช้งาน
แจ้งปัญหาในการใช้งานระเบียบการเบิกเงินไปปฏิบัติงานขออนุมัติไปปฏิบัติงานใช้เงินจัดทำรายงานของการขออนุมัติไปปฏิบัติงาน 
ขออนุมัติไปปฏิบัติงานประวัติการขออนุมัติไปปฏิบัติงานประวัติการขออนุมัติร่วมเดินทางไปปฏิบัติงานข้อมูลการขออนุมัติไปปฏิบัติงานแทนผู้บริหารข้อมูลการขออนุมัติไปปฏิบัติงานแทนบุคคลอื่นยกเลิก การขออนมัติไปปฏิบัติงานเส้นทางของเอกสารการขออนุมัติไปปฏิบัติงานลบข้อมูลการแจ้งเตือน
จัดทำรายงานของการไปปฏิบัติงานตนเองจัดทำรายงานของการไปปฏิบัติงานแทนผู้บริหาร


ขออภัย...ระบบจะไม่อนุญาตด้วยเหตุผล
- ระบบสงวนให้ใช้เฉพาะบุคลากรในวิทยาเขตปัตตานี
- ระบบอนุญาตเฉพาะเจ้าหน้าที่ เท่านั้น
กลับเมนูหลัก
ออกจากระบบ ยกเลิกสิทธิ์