โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ


  หน้า : สีประจำคณะ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ค้นหาคณะ
ที่ชื่อเต็มคณะชื่อย่อชื่อสีตัวอย่าง1เฉดสี1เฉดสี2
1  00 ส่วนกลางมหาวิทยาลัย          
2  01 สำนักงานอธิการบดี          
3  02 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี  สนอ.  บลู    #000080  
4  03 ศูนย์คอมพิวเตอร์  ศค.        
5  04 สำนักวิจัยและพัฒนา          
6  05 สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ(เก่า)  สส.        
7  06 คณะวิศวกรรมศาสตร์  วศ.  แดงเลือดหมู    #891A1C  
8  07 คณะศึกษาศาสตร์  ศษ.  แสด    #FA4D09  
9  08 คณะวิทยาศาสตร์  วท.  เหลือง    #E1E409  
10  09 คณะแพทยศาสตร์  พท.  เขียว    #036359  
11  10 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มส.  ขาว    #FFFFFF  
12  11 คณะวิทยาการจัดการ  วจก.  ม่วงเม็ดมะปราง    #DD83FA  
13  12 คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ทธ.  เขียวก้านมะลิ    #6AD445  
14  13 คณะเภสัชศาสตร์  ภส.  เขียวมะกอก    #808000  
15  14 คณะพยาบาลศาสตร์  พยบ.  ส้ม    #F14408  
16  15 คณะทันตแพทยศาสตร์  ทตพ.  ม่วงดอกบัวสุธาสิโนบล    #AD90AA  
17  16 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วทท.  แดงเลือดนก    #E6302D  
18  17 บัณฑิตวิทยาลัย  บว.  น้ำเงินเข้ม    #080367  
19  18 สำนักวิทยบริการ  วทก.        
20  19 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์          
21  20 วิทยาลัยอิสลามศึกษา  วอศ.  เทา    #A19D9D  
22  21 สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา  สวธ.        
23  22 วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต          
24  23 โครงการจัดตั้ง คณะการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว          
25  24 วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี          
26  25 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตตรัง          
27  26 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  อก.  ชมพูกลีบบัวหลวง    #F975EE  
28  27 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม    เขียวน้ำทะเล    #26AB93  
29  28 โครงการจัดตั้งสถาบันทรัพยากรชายฝั่ง          
30  35 คณะศิลปศาสตร์  ศป.  แดงส้ม    #CA0606  
31  36 คณะวิทยาการสื่อสาร  วสส.  เงิน    #E7E7E8  
32  37 ศูนย์ส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม          
33  38  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่          
34  39 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  สนอ.        
35  40  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตภูเก็ต          
36  41 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี          
37  42  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตตรัง          
38  43 คณะศิลปกรรมศาสตร์  ศปศ.  ทอง    #C3AD1A  
39  44 คณะเทคโนโลยีและการจัดการ    ม่วงแดง    #800639  
40  45 คณะเศรษฐศาสตร์          
41  46 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ    ฟ้า    #1F95B2  
42  47 สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์*          
43  48 คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม    ม่วงคราม    #A671F6  
44  50 ผู้ร่วมเรียน          
45  51 คณะรัฐศาสตร์  รฐ.  ดำ    #000000  
46  52 โครงการจัดตั้งสถาบันสันติศึกษา*          
47  53 โครงการจัดตั้งคณะการแพทย์แผนไทย          
48  54 คณะรัฐศาสตร์          
49  55 สถานีวิทยุกระจายเสียง มอ.*          
50  56 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์          
51  57 สำนักงานเขตการศึกษาสุราษฎร์ธานี          
52  58 สำนักงานเขตการศึกษาภูเก็ต          
53  59 สำนักงานเขตการศึกษาตรัง          
54  60 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ(UBI)          
55  76 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี  พย.  ส้มแอปริคอท    #FBCEB1  
56  87 สถานีวิทยุกระจายเสียง มอ.ปัตตานี**          
57  B5 คณะวิทยาการอิสลาม  วอส.        
58  B6 สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ          
59  BB สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี  สนข        
60  X1 คณะเศรษฐศาสตร์    ส้มดอกประดู่แดง    #A81B36  

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 [หน้าถัดไป = 2]
1 2
กลับเมนูหลัก
ออกจากระบบ ยกเลิกสิทธิ์