โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ
  หน้า : การติดตามสิ่งก่อสร้าง ประเภท :
   ค้นหางาน
256210 : โครงการ ก่อสร้างงานปรับปรุงสนามกีฬาและหลังคาคลุมเพื่อลานอเนกประสงค์ วิทยาเขตปัตตานี (ลาแมสะมิแล)
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010159 03 ก่อสร้างงานปรับปรุงสนามกีฬาและหลังคาคลุมเพื่อลานอเนกประสงค์ วิทยาเขตปัตตานี (ลาแมสะมิแล) เวลาทั้งหมด 149 วัน ผ่านมา 95 วัน29,500,000 20 ส.ค. 62 15 ม.ค. 6354029,500,000
256209 : โครงการ จ้างติดตั้งสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ด้วยเทคโนโลยีและสร้างความมั่นคงให้กับชุมชน
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010158 03 จ้างติดตั้งสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ด้วยเทคโนโลยีและสร้างความมั่นคงให้กับชุมชน เวลาทั้งหมด 180 วัน ผ่านมา 135 วัน61,150,000 11 ก.ค. 62 06 ม.ค. 6345061,150,000
256208 : โครงการ จ้างทำงานประติมากรรมพหุวัฒนธรรมมลายูไทยและจีน จำนวน 3 คู่
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010157 02 จ้างทำงานประติมากรรมพหุวัฒนธรรมมลายูไทยและจีน จำนวน 3 คู่ เวลาทั้งหมด 145 วัน ผ่านมา 259 วัน1,000,000 09 มี.ค. 62 31 ก.ค. 62-11401,000,000
256207 : โครงการ งานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำบริเวณทางเข้าหอดูนกและก่อสร้างถนนยางพาราดินซิเมนต์
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010156 02 งานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำบริเวณทางเข้าหอดูนกและก่อสร้างถนนยางพาราดินซิเมนต์ เวลาทั้งหมด 90 วัน ผ่านมา 137 วัน3,300,000 09 ก.ค. 62 06 ต.ค. 62-4703,300,000
256206 : โครงการ ก่อสร้างปรับปรงห้องปฏิบัติการโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา (โครงการ วมว.) วิทยาลัยอิสลามศึกษา วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010155 02 ก่อสร้างปรับปรงห้องปฏิบัติการโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา (โครงการ วมว.) วิทยาลัยอิสลามศึกษา วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 90 วัน ผ่านมา 259 วัน2,665,000 09 มี.ค. 62 06 มิ.ย. 62-16902,665,000
256205 : โครงการ ก่อสร้างงานต่อเติมที่พักชั้นล่าง แฟลตที่พักอาจารย์และบุคลากร แฟลต 12 และแฟลต 13 (ส่วนที่เหลือ) จำนวน 4 ห้อง
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010154 02 ก่อสร้างงานต่อเติมที่พักชั้นล่าง แฟลตที่พักอาจารย์และบุคลากร แฟลต 12 และแฟลต 13 (ส่วนที่เหลือ) จำนวน 4 ห้อง เวลาทั้งหมด 180 วัน ผ่านมา 294 วัน1,870,000 02 ก.พ. 62 31 ก.ค. 62-11401,870,000
256204 : โครงการ ปรับปรุงห้องเรียนรวม 120 ที่นั่ง คณะศิลปกรรมศาสตร์
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010153 02 ปรับปรุงห้องเรียนรวม 120 ที่นั่ง คณะศิลปกรรมศาสตร์ เวลาทั้งหมด 210 วัน ผ่านมา 308 วัน5,190,000 19 ม.ค. 62 16 ส.ค. 62-9805,190,000
256203 : โครงการ งานปรับปรุงอาคารและแปลงทดลองปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 งาน
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010152 02 งานปรับปรุงอาคารและแปลงทดลองปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 งาน เวลาทั้งหมด 150 วัน ผ่านมา 343 วัน5,780,000 15 ธ.ค. 61 13 พ.ค. 62-1934,624,0001,156,000
256202 : โครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานและที่จอดรถยนต์ วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010151 02 งานก่อสร้างอาคารสำนักงานและที่จอดรถยนต์ วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 315 วัน ผ่านมา 372 วัน19,600,000 16 พ.ย. 61 26 ก.ย. 62-57019,600,000
256201 : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา 4 (นานาชาติ) วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010150 02 ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา 4 (นานาชาติ) วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 335 วัน ผ่านมา 396 วัน5,805,356 23 ต.ค. 61 22 ก.ย. 62-6105,805,356
256109 : โครงการ ปรับปรุงพื้นทีโรงฝึกด้านศิลปหัตกรรมผ้าและเครื่องประดับ วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010149 02 ปรับปรุงพื้นที่โรงฝึกด้านศิลปหัตกรรมผ้าและเครื่องประดับ วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 225 วัน ผ่านมา 508 วัน3,446,000 03 ก.ค. 61 12 ก.พ. 62-28303,446,000
256108 : โครงการ ปรับปรุงพื้นที่จัดทำ Creative Co-Working Space
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010148 02 ปรับปรุงพื้นทีจัดทำ Creative Co - Working Space 2,176,000  -02,176,000
กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
กลับเมนูหลัก
ออกจากระบบ ยกเลิกสิทธิ์