โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ
  หน้า : การติดตามสิ่งก่อสร้าง ประเภท :
   ค้นหางาน
255607 : โครงการ งานปรับปรุงภูมิทัศน์และรั้วอาคารหอพัก 10
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010067 02 ปรับปรุงภูมิทัศน์และรั้วอาคารหอพัก 10 เวลาทั้งหมด 270 วัน ผ่านมา 3014 วัน2,465,000 22 ม.ค. 56 18 ต.ค. 56งานเสร็จ2,465,0000
255606 : โครงการ ก่อสร้างฐานรองรับเครื่องปรับอากาศ อาคารเรียนรวม วิทยาเขตปัตตานี (ส่วนที่เหลือ)
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010066 02 ก่อสร้างฐานรองรับเครื่องปรับอากาศ อาคารเรียนรวม วิทยาเขตปัตตานี (ส่วนที่เหลือ) เวลาทั้งหมด 195 วัน ผ่านมา 3014 วัน710,000 22 ม.ค. 56 04 ส.ค. 56งานเสร็จ710,0000
255605 : โครงการ ก่อสร้างกำแพงกันดินและขุดลอกคลองระบายน้ำบริเวณสนามเทนนิสใหม่
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010065 02 ก่อสร้างกำแพงกันดินและขุดลอกคลองระบายน้ำบริเวณสนามเทนนิสใหม่ เวลาทั้งหมด 185 วัน ผ่านมา 3115 วัน1,531,000 13 ต.ค. 55 15 เม.ย. 56งานเสร็จ1,714,600-183,600
255604 : โครงการ ก่อสร้างสนามฟุตซอลและลานจอดรถหน้าอัฒจันทร์สนามกีฬาใหม่
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010064 02 ก่อสร้างสนามฟุตซอลและลานจอดรถหน้าอัฒจันทร์สนามกีฬาใหม่ เวลาทั้งหมด 210 วัน ผ่านมา 3014 วัน2,896,000 22 ม.ค. 56 19 ส.ค. 56งานเสร็จ3,323,000-427,000
255603 : โครงการ ก่อสร้างทางเท้าหลังคาคลุมและปรับปรุงประตูเข้า-ออก ป้อมยาม 1 และป้อมยาม 2
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010063 02 ก่อสร้างทางเท้าหลังคาคลุมและปรับปรุงประตูเข้า-ออก ป้อมยาม 1 และป้อมยาม 2 เวลาทั้งหมด 614 วัน ผ่านมา 3115 วัน7,191,700 13 ต.ค. 55 18 มิ.ย. 57งานเสร็จ7,276,700-85,000
255602 : โครงการ ต่อเติมหลังคาอาคารปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนการ
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010062 02 ต่อเติมหลังคาอาคารปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ เวลาทั้งหมด 90 วัน ผ่านมา 3047 วัน1,000,000 20 ธ.ค. 55 19 มี.ค. 56งานเสร็จ1,000,0000
255601 : โครงการ ปรับปรุงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอาคารแฟลต 3-7 วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010061 02 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง อาคารแฟลต 3-7 วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 120 วัน ผ่านมา 3077 วัน1,399,000 20 พ.ย. 55 19 มี.ค. 56งานเสร็จ1,399,0000
255503 : โครงการ ปรับปรุงสถานีบริการวิชาการชุมชนปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010059 02 ปรับปรุงสถานีบริการวิชาการชุมชนปัตตานี เวลาทั้งหมด 91 วัน ผ่านมา 3017 วัน2,850,000 19 ม.ค. 56 19 เม.ย. 56งานเสร็จ2,850,0000
255502 : โครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารหอศิลป์ภาคใต้ และอาคารหอวัฒนธรรมภาคใต้ วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010058 02 ปรับปรุงต่อเติมอาคารหอศิลป์ภาคใต้ และหอวัฒนธรรมภาคใต้ วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 270 วัน ผ่านมา 3243 วัน10,130,000 07 มิ.ย. 55 03 มี.ค. 56งานเสร็จ10,130,001-1
255501 : โครงการ ก่อสร้างป้ายจิตวิญญาณ
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010057 02 ป้ายจิตวิญญาณ เวลาทั้งหมด 75 วัน ผ่านมา 3348 วัน450,000 23 ก.พ. 55 07 พ.ค. 55งานเสร็จ450,0000
255404 : โครงการ พื้นฟูและไขปัญหาผลกระทบจากภัยพิบัติ (อุทกภัย-วาตภัย เมื่อ 1พ.ย. 53)
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010052 02 ปรับปรุงอาคารของสำนักงานอธิการบดี เวลาทั้งหมด 360 วัน ผ่านมา 3580 วัน3,759,500 06 ก.ค. 54 29 มิ.ย. 55งานเสร็จ3,759,5000
010053 02 ปรับปรุงอาคาร 14 (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ) เวลาทั้งหมด 105 วัน ผ่านมา 3582 วัน1,380,000 04 ก.ค. 54 16 ต.ค. 54งานเสร็จ1,380,0000
010054 02 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (โรงยิมนิเซียม) เวลาทั้งหมด 180 วัน ผ่านมา 3587 วัน3,858,000 29 มิ.ย. 54 25 ธ.ค. 54งานเสร็จ3,858,0000
010055 02 ปรับปรุงอาคารหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ เวลาทั้งหมด 481 วัน ผ่านมา 3544 วัน6,800,000 11 ส.ค. 54 03 ธ.ค. 55งานเสร็จ6,800,0000
010056 02 ปรับปรุงอาคารหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ (ส่วนที่ 2) เวลาทั้งหมด 135 วัน ผ่านมา 3512 วัน2,388,800 12 ก.ย. 54 24 ม.ค. 55งานเสร็จ2,388,8000
    รวม   18,186,300       18,186,300 0
255403 : โครงการ ก่อสร้างอาคารโรงฝึกปฏิบัติการแปรรูปอาหารฮาลาล
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010051 02 ก่อสร้างอาคารโรงฝึกปฏิบัติการแปรรูปอาหารฮาลาล เวลาทั้งหมด 720 วัน ผ่านมา 3603 วัน15,000,000 13 มิ.ย. 54 01 มิ.ย. 56งานเสร็จ15,000,0000
[หน้าก่อน = 9] กำลังแสดงหน้าที่ 10/13 [หน้าถัดไป = 11]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
กลับเมนูหลัก
ออกจากระบบ ยกเลิกสิทธิ์