โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ
  หน้า : การติดตามสิ่งก่อสร้าง ประเภท :
   ค้นหางาน
255402 : โครงการ ก่อสร้างอาคารพรีคลีนิก วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010050 02 โครงการก่อสร้างอาคารพรีคลินิก วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 1824 วัน ผ่านมา 3691 วัน372,200,000 17 มี.ค. 54 13 มี.ค. 59งานเสร็จ375,700,000-3,500,000
255401 : โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนและปฎิบัติการคณะพยาบาล วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010049 02 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฎิบัติการคณะพยาบาล วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 1715 วัน ผ่านมา 3494 วัน143,143,800 30 ก.ย. 54 09 มิ.ย. 59งานเสร็จ143,301,803-158,003
255302 : โครงการ ก่อสร้างรั้วและปรับปรุงโรงอาหารลานอิฐ (เงินรายได้วิทยาเขตปัตตานี)
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010048 02 ก่อสร้างรั้วและปรับปรุงโรงอาหารลานอิฐ เวลาทั้งหมด 150 วัน ผ่านมา 3973 วัน1,677,500 08 มิ.ย. 53 04 พ.ย. 53งานเสร็จ1,677,5000
255301 : โครงการ อาคารฝึกอบรมสถาบันฮาลาล
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010047 02 อาคารฝึกอบรมสถาบันฮาลาล เวลาทั้งหมด 527 วัน ผ่านมา 4095 วัน9,500,000 06 ก.พ. 53 17 ก.ค. 54งานเสร็จ9,500,0000
255203 : โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนและบริหารคณะรัฐศาสตร์
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010037 02 ก่อสร้างอาคารเรียนและบริหารคณะรัฐศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 1826 วัน ผ่านมา 4372 วัน85,980,000 05 พ.ค. 52 04 พ.ค. 57งานเสร็จ82,219,7643,760,236
255202 : โครงการ ปรับปรุงหน่วยวิจัยและเพาะฟักสัตว์น้ำ สะกอม
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010036 02 ปรับปรุงหน่วยวิจัยและเพาะฟักสัตว์น้ำ สะกอม เวลาทั้งหมด 210 วัน ผ่านมา 4398 วัน5,897,000 09 เม.ย. 52 04 พ.ย. 52งานเสร็จ5,897,0000
255201 : โครงการ ปรับปรุงอาคารและถนนของสถานีบริการวิชาการชุมชน อ.จะนะ
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010035 02 ปรับปรุงอาคารและถนนของสถานีบริการวิชาการชุมชน อ.จะนะ เวลาทั้งหมด 150 วัน ผ่านมา 4411 วัน4,375,400 27 มี.ค. 52 23 ส.ค. 52งานเสร็จ4,375,4000
255101 : โครงการ ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา นันทนาการ และสนามกีฬา (272 ล้าน)
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010030 02 ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา หอพัก 10 วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 1916 วัน ผ่านมา 4421 วัน147,980,000 17 มี.ค. 52 14 มิ.ย. 57งานเสร็จ147,980,0000
010038 02 ก่อสร้างอาคารนันทนาการ วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 951 วัน ผ่านมา 4421 วัน46,270,000 17 มี.ค. 52 23 ต.ค. 54งานเสร็จ46,270,0000
010039 02 ก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอล เวลาทั้งหมด 1368 วัน ผ่านมา 4421 วัน27,360,000 17 มี.ค. 52 13 ธ.ค. 55งานเสร็จ27,360,0000
010040 02 ก่อสร้างสนามเทนนิส เวลาทั้งหมด 1297 วัน ผ่านมา 4421 วัน17,910,000 17 มี.ค. 52 03 ต.ค. 55งานเสร็จ17,910,0000
010041 02 ก่อสร้างสนามวอลเลย์บอลชายหาด เวลาทั้งหมด 230 วัน ผ่านมา 4421 วัน3,360,000 17 มี.ค. 52 01 พ.ย. 52งานเสร็จ3,360,0000
010042 02 ก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอลกลางแจ้ง เวลาทั้งหมด 340 วัน ผ่านมา 4421 วัน4,020,000 17 มี.ค. 52 19 ก.พ. 53งานเสร็จ4,020,0000
010043 02 ก่อสร้างสนามตะกร้อ เวลาทั้งหมด 339 วัน ผ่านมา 4421 วัน3,380,000 17 มี.ค. 52 18 ก.พ. 53งานเสร็จ3,380,0000
010044 02 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 140 เมตร เวลาทั้งหมด 703 วัน ผ่านมา 4421 วัน4,520,000 17 มี.ค. 52 17 ก.พ. 54งานเสร็จ4,520,0000
010045 02 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 120 เมตร เวลาทั้งหมด 1199 วัน ผ่านมา 4421 วัน3,820,000 17 มี.ค. 52 27 มิ.ย. 55งานเสร็จ3,820,0000
010046 02 ก่อสร้างถนนและลานจอดรถ /ปรับปรุงทางเข้าประตู 4 เวลาทั้งหมด 1203 วัน ผ่านมา 4422 วัน14,370,000 16 มี.ค. 52 30 มิ.ย. 55งานเสร็จ14,370,0000
    รวม   272,990,000       272,990,000 0
255008 : โครงการ ก่อสร้างรั้วและประตูรั้วสถานีบริการวิชาการ อ.จะนะ จ.สงขลา
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010028 02 ก่อสร้างรั้วและประตูรั้วสถานีบริการวิชาการ อ.จะนะ จ.สงขลา เวลาทั้งหมด 150 วัน ผ่านมา 4755 วัน812,000 17 เม.ย. 51 13 ก.ย. 51งานเสร็จ812,0000
255007 : โครงการ ปรับปรุงหอประชุม คณะศิลปกรรมศาสตร์
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010029 02 ปรับปรุงหอประชุม คณะศิลปกรรมศาสตร์ เวลาทั้งหมด 150 วัน ผ่านมา 4765 วัน983,000 07 เม.ย. 51 03 ก.ย. 51งานเสร็จ983,0000
255006 : โครงการ ต่อเติมหลังคากั้นห้องพักอาจารย์และห้องพักบัณฑิตศึกษา (คณะ )
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010027 02 ต่อเติมหลังคากั้นห้องพักอาจารย์และห้องพักบัณฑิตศึกษา เวลาทั้งหมด 100 วัน ผ่านมา 4817 วัน967,000 15 ก.พ. 51 24 พ.ค. 51งานเสร็จ967,0000
255005 : โครงการ ก่อสร้างกลุ่มที่พักอาจารย์และบุคลากร (แฟลต 13 14 15 16) (บอกเลิกสัญญา)
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010024 02 ก่อสร้างกลุ่มที่พักอาจารย์และบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี 1 กลุ่ม เวลาทั้งหมด 1491 วัน ผ่านมา 5012 วัน224,400,000 04 ส.ค. 50 02 ก.ย. 54บอกเลิกสัญญา 151,370,80073,029,200
010032 0 ควบคุมงานก่อสร้างกลุ่มอาคารที่พักอาจารย์และบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี 1 กลุ่ม เวลาทั้งหมด 1449 วัน ผ่านมา 5012 วัน3,770,000 04 ส.ค. 50 22 ก.ค. 54บอกเลิกสัญญา 3,770,0000
    รวม   228,170,000       155,140,800 73,029,200
[หน้าก่อน = 10] กำลังแสดงหน้าที่ 11/13 [หน้าถัดไป = 12]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
กลับเมนูหลัก
ออกจากระบบ ยกเลิกสิทธิ์