โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ
  หน้า : การติดตามสิ่งก่อสร้าง ประเภท :
   ค้นหางาน
255004 : โครงการ ปรับปรุงห้องโถงอาคาร 5 เป็นห้องคอมพิวเตอร์
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010026 02 ปรับปรุงห้องโถงอาคาร 5 เป็นห้องคอมพิวเตอร์ เวลาทั้งหมด 60 วัน ผ่านมา 5022 วัน560,000 25 ก.ค. 50 22 ก.ย. 50งานเสร็จ560,0000
255003 : โครงการ ก่อสร้างเขื่อนหินป้องกันน้ำเซาะตลิ่ง อ.เทพา จ.สงขลา
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010025 02 ก่อสร้างเขื่อนหินป้องกันน้ำเซาะตลิ่ง อ.เทพา จ.สงขลา เวลาทั้งหมด 180 วัน ผ่านมา 5040 วัน1,361,000 07 ก.ค. 50 02 ม.ค. 51งานเสร็จ1,361,0000
255002 : โครงการ ก่อสร้างทางเท้าหลังคาคลุม ปรับปรุงโรงอาหารลานอิฐ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงอาหารลานประดู่ (งบ ศอ.บต)
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010019 02 ก่อสร้างทางเท้าหลังคาคลุม (งบศอ.บต.) เวลาทั้งหมด 240 วัน ผ่านมา 5028 วัน5,379,000 19 ก.ค. 50 14 มี.ค. 51งานเสร็จ5,379,0000
010020 02 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วิทยาเขตปัตตานี (งบ ศอ.บต) เวลาทั้งหมด 271 วัน ผ่านมา 5035 วัน12,090,000 12 ก.ค. 50 07 เม.ย. 51งานเสร็จ12,090,0000
010021 02 ปรับปรุงโรงอาหารลานอิฐ (งบ ศอ.บต) เวลาทั้งหมด 150 วัน ผ่านมา 5042 วัน1,780,000 05 ก.ค. 50 01 ธ.ค. 50งานเสร็จ1,780,0000
010022 02 ก่อสร้างโรงอาหารลานประดู่ (งบ ศอ.บต) เวลาทั้งหมด 251 วัน ผ่านมา 5028 วัน9,440,000 19 ก.ค. 50 25 มี.ค. 51งานเสร็จ9,440,0000
    รวม   28,689,000       28,689,000 0
255001 : โครงการ ก่อสร้างระบบประปา (เฟส 2)
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010023 02 ก่อสร้างระบบประปา วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 573 วัน ผ่านมา 5056 วัน6,497,000 21 มิ.ย. 50 13 ม.ค. 52งานเสร็จ6,497,0000
254911 : โครงการ งานจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่ออิสลามศึกษานานาชาติ
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010017 02 งานจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่ออิสลามศึกษานานาชาติ 56,000,000  -056,000,000
254910 : โครงการ งานจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา (หอพัก 9)
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010014 02 งานจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี 1 หลัง เวลาทั้งหมด 1146 วัน ผ่านมา 5360 วัน121,800,000 21 ส.ค. 49 09 ต.ค. 52งานเสร็จ121,800,0000
010015 0 งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี 1 หลัง เวลาทั้งหมด 1146 วัน ผ่านมา 5360 วัน2,054,400 21 ส.ค. 49 09 ต.ค. 52งานเสร็จ2,054,4000
    รวม   123,854,400       123,854,400 0
254909 : โครงการ งานจ้างก่อสร้างห้องน้ำอาคาร 14
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010016 02 งานจ้างก่อสร้างห้องน้ำอาคาร 14 เวลาทั้งหมด 60 วัน ผ่านมา 5401 วัน336,000 11 ก.ค. 49 08 ก.ย. 49งานเสร็จ336,0000
254908 : โครงการ งานจ้างก่อสร้างสนามกีฬากลางแจ้ง
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010010 02 งานจ้างก่อสร้างสนามกีฬากลางแจ้ง วิทยาเขตปัตตานี (บอกเลิกสัญญาแล้ว) ดูข้อมูลใหม่ที่รหัสงาน 010034 เวลาทั้งหมด 150 วัน ผ่านมา 5404 วัน5,415,000 08 ก.ค. 49 04 ธ.ค. 49เลิกสัญญา4,927,650487,350
010034 02 ก่อสร้างสนามกีฬากลางแจ้ง วิทยาเขตปัตตานี (ส่วนที่เหลือ) เวลาทั้งหมด 300 วัน ผ่านมา 4531 วัน758,000 27 พ.ย. 51 22 ก.ย. 52งานเสร็จ758,0000
    รวม   6,173,000       5,685,650 487,350
254907 : โครงการ งานจ้างปรับปรุงหน่วยวิจัยและเพาะฟักสัตว์น้ำ อ.เทพา จ.สงขลา
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010009 02 งานจ้างปรับปรุงหน่วยวิจัยและเพาะฟักสัตว์น้ำ อ.เทพา จ.สงขลา เวลาทั้งหมด 535 วัน ผ่านมา 5793 วัน2,900,000 14 มิ.ย. 48 30 พ.ย. 49งานเสร็จ2,900,0000
254906 : โครงการ งานจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010013 02 งานจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ เวลาทั้งหมด 274 วัน ผ่านมา 5495 วัน19,985,000 08 เม.ย. 49 06 ม.ค. 50งานเสร็จ19,985,0000
254905 : โครงการ งานจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาการสื่อสาร
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010001 02 งานจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาการสื่อสาร 1 หลัง เวลาทั้งหมด 1306 วัน ผ่านมา 5495 วัน98,664,000 08 เม.ย. 49 03 พ.ย. 52งานเสร็จ98,664,0000
010005 0 งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาการสื่อสาร จำนวน 1 หลัง เวลาทั้งหมด 1306 วัน ผ่านมา 5495 วัน1,665,000 08 เม.ย. 49 03 พ.ย. 52งานเสร็จ1,665,0000
    รวม   100,329,000       100,329,000 0
254904 : โครงการ งานจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีต รั้วลวดหนาม และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010004 02 งานจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีต รั้วลวดหนาม และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เวลาทั้งหมด 150 วัน ผ่านมา 5509 วัน2,975,500 25 มี.ค. 49 21 ส.ค. 49งานเสร็จ2,975,5000
[หน้าก่อน = 11] กำลังแสดงหน้าที่ 12/13 [หน้าถัดไป = 13]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
กลับเมนูหลัก
ออกจากระบบ ยกเลิกสิทธิ์