โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ
  หน้า : การติดตามสิ่งก่อสร้าง ประเภท :
   ค้นหางาน
254903 : โครงการ งานจ้างปรับปรุงพื้นที่สถานีบริการวิชาการแก่ชุมชน
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010006 02 งานจ้างปรับปรุงพื้นที่สถานีบริการวิชาการแก่ชุมชน เวลาทั้งหมด 150 วัน ผ่านมา 5510 วัน540,000 24 มี.ค. 49 20 ส.ค. 49งานเสร็จ540,0000
254902 : โครงการ งานจ้างก่อสร้างสนามเปตอง
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010011 02 งานจ้างก่อสร้างสนามเปตอง เวลาทั้งหมด 170 วัน ผ่านมา 5428 วัน1,920,000 14 มิ.ย. 49 30 พ.ย. 49งานเสร็จ1,920,0000
254901 : โครงการ ก่อสร้างระบบผลิตประปา (เฟส 1)
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010012 02 งานจ้างก่อสร้างระบบผลิตประปา วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 165 วัน ผ่านมา 5776 วัน5,000,000 01 ก.ค. 48 12 ธ.ค. 48งานเสร็จ5,000,0000
254802 : โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010003 02 งานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วิทยาเขตปัตตานี (บอกเลิกสัญญา) ดูข้อมูลใหม่ที่รหัสงาน 010033 เวลาทั้งหมด 295 วัน ผ่านมา 5778 วัน6,230,000 29 มิ.ย. 48 19 เม.ย. 49เลิกสัญญา1,619,8004,610,200
010033 02 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ส่วนที่เหลือ) เวลาทั้งหมด 345 วัน ผ่านมา 5051 วัน4,895,000 26 มิ.ย. 50 04 มิ.ย. 51งานเสร็จ5,395,000-500,000
    รวม   11,125,000       7,014,800 4,110,200
254801 : โครงการ ก่อสร้างอาคารวิทยอิสลามนานาชาติ
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010007 02 งานจ้างก่อสร้างอาคารวิทยอิสลามนานาชาติ วิทยาเขตปัตตานี 1 หลัง เวลาทั้งหมด 1311 วัน ผ่านมา 5785 วัน125,976,300 22 มิ.ย. 48 22 ม.ค. 52งานเสร็จ125,976,3000
010008 03 งานจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารวิทยอิสลามนานาชาติ วิทยาเขตปัตตานี 1 หลัง เวลาทั้งหมด 600 วัน ผ่านมา 5785 วัน2,125,000 22 มิ.ย. 48 11 ก.พ. 50งานเสร็จ2,822,708-697,708
    รวม   128,101,300       128,799,008 -697,708
254701 : โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนรวม (หลังที่ 2)
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010002 02 งานจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวม วิทยาเขตปัตตานี (บอกเลิกสัญญาแล้ว) ดูข้อมูลใหม่ที่รหัสงาน 010031 เวลาทั้งหมด 770 วัน ผ่านมา 6204 วัน62,997,000 29 เม.ย. 47 07 มิ.ย. 49เลิกสัญญา16,466,97346,530,027
010031 02 ก่อสร้างอาคารเรียนรวม (ส่วนที่เหลือ) เวลาทั้งหมด 1560 วัน ผ่านมา 4249 วัน74,785,000 05 ก.ย. 52 12 ธ.ค. 56งานเสร็จ74,785,0000
    รวม   137,782,000       91,251,973 46,530,027
[หน้าก่อน = 12] กำลังแสดงหน้าที่ 13/13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
กลับเมนูหลัก
ออกจากระบบ ยกเลิกสิทธิ์