โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ
  หน้า : การติดตามสิ่งก่อสร้าง ประเภท :
   ค้นหางาน
256206 : โครงการ ก่อสร้างปรับปรงห้องปฏิบัติการโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา (โครงการ วมว.) วิทยาลัยอิสลามศึกษา วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010155 02 ก่อสร้างปรับปรงห้องปฏิบัติการโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา (โครงการ วมว.) วิทยาลัยอิสลามศึกษา วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 90 วัน ผ่านมา 777 วัน2,665,000 09 มี.ค. 62 06 มิ.ย. 62-68702,665,000
256205 : โครงการ ก่อสร้างงานต่อเติมที่พักชั้นล่าง แฟลตที่พักอาจารย์และบุคลากร แฟลต 12 และแฟลต 13 (ส่วนที่เหลือ) จำนวน 4 ห้อง
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010154 02 ก่อสร้างงานต่อเติมที่พักชั้นล่าง แฟลตที่พักอาจารย์และบุคลากร แฟลต 12 และแฟลต 13 (ส่วนที่เหลือ) จำนวน 4 ห้อง เวลาทั้งหมด 180 วัน ผ่านมา 812 วัน1,870,000 02 ก.พ. 62 31 ก.ค. 62-63201,870,000
256204 : โครงการ ปรับปรุงห้องเรียนรวม 120 ที่นั่ง คณะศิลปกรรมศาสตร์
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010153 02 ปรับปรุงห้องเรียนรวม 120 ที่นั่ง คณะศิลปกรรมศาสตร์ เวลาทั้งหมด 210 วัน ผ่านมา 826 วัน5,190,000 19 ม.ค. 62 16 ส.ค. 62-61605,190,000
256203 : โครงการ งานปรับปรุงอาคารและแปลงทดลองปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 งาน
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010152 02 งานปรับปรุงอาคารและแปลงทดลองปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 งาน เวลาทั้งหมด 150 วัน ผ่านมา 861 วัน5,780,000 15 ธ.ค. 61 13 พ.ค. 62-7114,624,0001,156,000
256202 : โครงการ งานก่อสร้างอาคารสำนักงานและที่จอดรถยนต์ วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010151 02 งานก่อสร้างอาคารสำนักงานและที่จอดรถยนต์ วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 315 วัน ผ่านมา 890 วัน19,600,000 16 พ.ย. 61 26 ก.ย. 62-575019,600,000
256201 : โครงการ ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา 4 (นานาชาติ) วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010150 02 ปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา 4 (นานาชาติ) วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 335 วัน ผ่านมา 914 วัน5,805,356 23 ต.ค. 61 22 ก.ย. 62-57905,805,356
256109 : โครงการ ปรับปรุงพื้นทีโรงฝึกด้านศิลปหัตกรรมผ้าและเครื่องประดับ วิทยาเขตปัตตานี
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010149 02 ปรับปรุงพื้นที่โรงฝึกด้านศิลปหัตกรรมผ้าและเครื่องประดับ วิทยาเขตปัตตานี เวลาทั้งหมด 225 วัน ผ่านมา 1026 วัน3,446,000 03 ก.ค. 61 12 ก.พ. 62-80103,446,000
256108 : โครงการ ปรับปรุงพื้นที่จัดทำ Creative Co-Working Space
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010148 02 ปรับปรุงพื้นทีจัดทำ Creative Co - Working Space 2,176,000  -02,176,000
256107 : โครงการ ปรับปรุงพื้นที่พัฒนาศูนย์แสดงและถ่ายทอดความรู้ศิลปะและวัฒนธรรมชุมชน และลานจัดแสดงวัฒนนธรรม
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010147 02 ปรับปรุงพื้นที่พัฒนศูนย์แสดงและถ่ายทอดความรู้ศิลปะและวัฒนธรรมชุมชน และลานจัดแสดงวัฒนธรรม เวลาทั้งหมด 225 วัน ผ่านมา 1018 วัน4,599,000 11 ก.ค. 61 20 ก.พ. 62-79304,599,000
256106 : โครงการ จัดทำทางลาดคนพิการ ศูนย์บริการสุขภาพปฐมภูมิ วิทยาเขตปัตตานี (PCU)
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010146 02 จัดทำทางลาดคนพิการ ศูนย์บริการสุขภาพปฐมภูมิ วิทยาเขตปัตตานี (CPU) 120,000  -120,0000
256105 : โครงการ จ้างออกแบบ โครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากีฬาชายแดนใต้
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010145 03 จ้างออกแบบ โครงการก่อสร้างศูนย์ส่งเสิรมและพัฒนากีฬาชายแดนใต้ 7,000,000  -07,000,000
256104 : โครงการ จัดซื้อระบบบริหารจัดการพลังงานพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ
รหัสงาน ประเภท รายการ งบ (บาท) เริ่มเมื่อ กำหนดเสร็จ เวลาที่เหลือ จ่ายแล้ว คงค้าง
010143 02 ซื้อครุภัณฑ์ระบบบริหารจัดการพลังงานพร้อมติดตั้ง 3,100,000  -03,100,000
[หน้าก่อน = 2] กำลังแสดงหน้าที่ 3/13 [หน้าถัดไป = 4]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
กลับเมนูหลัก
ออกจากระบบ ยกเลิกสิทธิ์