โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ

255907 : โครงการ ปรับปรุงพื้นลานกิจกรรมนักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี
010093 ปรับปรุงพื้นลานกิจกรรมนักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี
สรุปสถานะการดำเนินงาน
การได้รับงบประมาณประจำปี
 รวมได้รับ0.00 บาท
การเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ
1) งานสิ้นสุด เมื่อ 25 ธ.ค. 58
  2558 554,000.00 บาท  จากงบที่ได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
 รวมเบิกจ่าย554,000.00 บาท  จากงบที่ได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
ลักษณะงานปัจจุบัน
 

รายละเอียดงานในสัญญาโดยสังเขป
รายละเอียด เปลียนหลังคามอาคารโรงกิจกรรมนักศึกษา
ปีงบประมาณ 2558
งบประมาณจาก งบประมาณแผ่นดิน
งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อการฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมาตราการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
เงินงบประมาณ 554,000.00 บาท
การผูกพันงบประมาณ 1) งบประมาณ ปี 2549 จำนวน 19,000,000.- บาท (สิบเก้าล้านบาทถ้วน)
2) ผูกพันงบประมาณ ปี 2550 จำนวน 47,000,000.-บาท (สี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน)
3) ผูกพันงบประมาณ ปี 2551 จำนวน 28,000,000.-บาท (ยี่สิบแปดล้านบาทถ้วน)
ราคากลาง 554,000.00 บาท
รายละเอียดการจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ จัดจ้างเมื่อ 14 ต.ค. 2558
ราคาก่อสร้างในสัญญา 554,000.00 บาท
ผู้รับจ้าง/ผู้ทำงาน หจก.พงษ์ธนโชติโยธา
สัญญาจ้างเลขที่ 145/2259 ลงวันที่ 26 ต.ค. 58
วันเริ่มงาน 27 ต.ค. 58
วันสิ้นสุด 25 ธ.ค. 58
หมายเหตุ
ผู้ควบคุมงาน นายนุระดิง หะยีลาเต๊ะการส่งงวดที่ 1
   ส่งงวดงานวันที่ 25 ก.พ. 59

   กรรมการตรวจรับวันที่ 29 ธ.ค. 58

   เบิกจ่ายเงินวันที่ 30 ธ.ค. 58

   เงินงวดที่ชำระ = 554,000.00 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) จากเงินปี งปณ. 2558
   รวมจ่าย = 554,000.00 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
   คงเหลือ = 0.00 บาท (ศูนย์บาทถ้วน)
- ปรับปรุงพื้นลานกิจกรรมนักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี แล้วเสร็จ
โดยชนกานต์ ซี่ซ้าย[17 ก.พ. 59] #1969(1/1)
กลับเมนูหลัก
ออกจากระบบ ยกเลิกสิทธิ์