โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ

255908 : โครงการ ปรับปรุงระบบประปา วิทยาเขตปัตตานี
010094 ปรับปรุงระบบประปา วิทยาเขตปัตตานี
สรุปสถานะการดำเนินงาน
การได้รับงบประมาณประจำปี
 รวมได้รับ0.00 บาท
การเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ
1) งานสิ้นสุด เมื่อ 25 ธ.ค. 58
  2558 654,000.00 บาท  จากงบที่ได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
 รวมเบิกจ่าย654,000.00 บาท  จากงบที่ได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
ลักษณะงานปัจจุบัน
 

รายละเอียดงานในสัญญาโดยสังเขป
รายละเอียด เดินท่อเมนประปาใหม่ บริเวณอาคารสำนักงานอธิการบดี หลังใหม่
ปีงบประมาณ 2558
งบประมาณจาก งบประมาณแผ่นดิน
งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อการฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมาตราการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
เงินงบประมาณ 654,000.00 บาท
การผูกพันงบประมาณ งบกระตุ้นเศรษฐกิจ
ราคากลาง 654,000.00 บาท
รายละเอียดการจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ จัดจ้างเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558
ราคาก่อสร้างในสัญญา 654,000.00 บาท
ผู้รับจ้าง/ผู้ทำงาน หจก.คงมั่นการช่าง
สัญญาจ้างเลขที่ วปน 175/2558 ลงวันที่ 06 พ.ย. 58
วันเริ่มงาน 07 พ.ย. 58
วันสิ้นสุด 26 ธ.ค. 58
หมายเหตุ
ผู้ควบคุมงาน นายพิพัฒน์ โพธิ์แก้วการส่งงวดที่ 1
   ส่งงวดงานวันที่ 17 ก.พ. 59

   กรรมการตรวจรับวันที่ 24 ธ.ค. 58

   เบิกจ่ายเงินวันที่ 28 ธ.ค. 58

   เงินงวดที่ชำระ = 654,000.00 บาท (หกแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) จากเงินปี งปณ. 2558
   รวมจ่าย = 654,000.00 บาท (หกแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
   คงเหลือ = 0.00 บาท (ศูนย์บาทถ้วน)
- ปรับปรุงระบบประปา วิทยาเขตปัตตานี แล้วเสร็จ 
โดยชนกานต์ ซี่ซ้าย[17 ก.พ. 59] #1968(1/1)
กลับเมนูหลัก
ออกจากระบบ ยกเลิกสิทธิ์