โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ

255909 : โครงการ ปรับปรุงโรงอาหารลานเล วิทยาเขตปัตตานี
010095 ปรับปรุงโรงอาหารลานเล วิทยาเขตปัตตานี
สรุปสถานะการดำเนินงาน
การได้รับงบประมาณประจำปี
 รวมได้รับ0.00 บาท
การเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ
1) งานสิ้นสุด เมื่อ 25 ธ.ค. 58
  2558 629,000.00 บาท  จากงบที่ได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
 รวมเบิกจ่าย629,000.00 บาท  จากงบที่ได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
ลักษณะงานปัจจุบัน
 

รายละเอียดงานในสัญญาโดยสังเขป
รายละเอียด -ทำงานส่วนหลังคา - ติดตั้งระบบไฟฟ้า - ติดตั้งพื้นซิเมนต์สำเร็จรูป - รั้วไม้สำเร็จรูป ป้าย อ่างล้างมือ ปูกระเบื้อง
ปีงบประมาณ 2558
งบประมาณจาก งบประมาณแผ่นดิน
งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อการฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมาตราการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
เงินงบประมาณ 629,000.00 บาท
การผูกพันงบประมาณ งบกระตุ้นเศรษฐกิจ
ราคากลาง 629,000.00 บาท
รายละเอียดการจัดจ้าง โดยวิธีเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558
ราคาก่อสร้างในสัญญา 629,000.00 บาท
ผู้รับจ้าง/ผู้ทำงาน ห้างหุ้ส่วนจำกัด ลภัสจิรัสย์
สัญญาจ้างเลขที่ วปน 142/2559 ลงวันที่ 26 ต.ค. 58
วันเริ่มงาน 27 ต.ค. 58
วันสิ้นสุด 25 ธ.ค. 58
หมายเหตุ
ผู้ควบคุมงาน นายนุระดิง หะยีลาเต๊ะการส่งงวดที่ 1
   ส่งงวดงานวันที่ 09 พ.ย. 58

   กรรมการตรวจรับวันที่ 11 พ.ย. 58

   เบิกจ่ายเงินวันที่ 24 พ.ย. 58

   เงินงวดที่ชำระ = 345,950.00 บาท (สามแสนสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) จากเงินปี งปณ. 2558
   รวมจ่าย = 345,950.00 บาท (สามแสนสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
   คงเหลือ = 283,050.00 บาท (สองแสนแปดหมื่นสามพันห้าสิบบาทถ้วน)
-  ทำงานหลังคาแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ 
โดยชนกานต์ ซี่ซ้าย[01 ธ.ค. 58] #1938(2/2)
การส่งงวดที่ 2
   ส่งงวดงานวันที่ 30 พ.ย. 58

   กรรมการตรวจรับวันที่ 04 พ.ย. 58

   เบิกจ่ายเงินวันที่ 09 ธ.ค. 58

   เงินงวดที่ชำระ = 283,050.00 บาท (สองแสนแปดหมื่นสามพันห้าสิบบาทถ้วน) จากเงินปี งปณ. 2558
   รวมจ่าย = 629,000.00 บาท (หกแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
   คงเหลือ = 0.00 บาท (ศูนย์บาทถ้วน)
- ติดตั้งพื้นซิเมนต์สำเร็จรูปแล้วเสร็จ
- ทำงานรั้วไม้สำเร็จรูปแล้วเสร็จ 
- ทำงานส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ 
โดยชนกานต์ ซี่ซ้าย[09 ธ.ค. 58] #1962(2/2)
กลับเมนูหลัก
ออกจากระบบ ยกเลิกสิทธิ์