โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ

255910 : โครงการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง วิทยาเขตปัตตานี
010096 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง วิทยาเขตปัตตานี
สรุปสถานะการดำเนินงาน
การได้รับงบประมาณประจำปี
 รวมได้รับ0.00 บาท
การเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ
1) งานสิ้นสุด เมื่อ 25 ธ.ค. 58
  2558 998,000.00 บาท  จากงบที่ได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
 รวมเบิกจ่าย998,000.00 บาท  จากงบที่ได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
ลักษณะงานปัจจุบัน
 

รายละเอียดงานในสัญญาโดยสังเขป
รายละเอียด ปรับปรุงไฟฟ้าแรงสูงตั้งแต่บริเวณ
ปีงบประมาณ 2558
งบประมาณจาก งบประมาณแผ่นดิน
งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อการฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมาตราการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
เงินงบประมาณ 998,000.00 บาท
การผูกพันงบประมาณ งบกระตุ้นเศรษฐกิจ
ราคากลาง 998,000.00 บาท
รายละเอียดการจัดจ้าง โดยวิธีเมื่อ วันที่ 14 ตุลาคม 2558
ราคาก่อสร้างในสัญญา 998,000.00 บาท
ผู้รับจ้าง/ผู้ทำงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.ประสิทธิ์การช่าง
สัญญาจ้างเลขที่ วปน 147/2559 ลงวันที่ 26 ต.ค. 58
วันเริ่มงาน 27 ต.ค. 58
วันสิ้นสุด 25 ธ.ค. 58
หมายเหตุ
ผู้ควบคุมงาน บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ รีเสิร์ช คอนซัลแตนท์ จำกัดการส่งงวดที่ 1
   ส่งงวดงานวันที่ 14 ธ.ค. 58

   กรรมการตรวจรับวันที่ 24 ธ.ค. 58

   เบิกจ่ายเงินวันที่ 28 ธ.ค. 58

   เงินงวดที่ชำระ = 998,000.00 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) จากเงินปี งปณ. 2558
   รวมจ่าย = 998,000.00 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
   คงเหลือ = 0.00 บาท (ศูนย์บาทถ้วน)
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง วิทยาเขตปัตตานี แล้วเสร็จ 
โดยชนกานต์ ซี่ซ้าย[17 ก.พ. 59] #1967(1/1)
กลับเมนูหลัก
ออกจากระบบ ยกเลิกสิทธิ์