โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ

255911 : โครงการ ปรับปรุงลานจอดรถวิทยาลัยอิสลามศึกษา
010097 ปรับปรุงลานจอดรถวิทยาลัยอิสลามศึกษา
สรุปสถานะการดำเนินงาน
การได้รับงบประมาณประจำปี
 รวมได้รับ0.00 บาท
การเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ
1) งานสิ้นสุด เมื่อ 25 ธ.ค. 58
  2558 1,000,000.00 บาท  จากงบที่ได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
 รวมเบิกจ่าย1,000,000.00 บาท  จากงบที่ได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
ลักษณะงานปัจจุบัน
 

รายละเอียดงานในสัญญาโดยสังเขป
รายละเอียด ปูแอสฟัลติก บริเวณลานจอดรถหน้าอาคารวิทยาลัวอิสลามศึกษา
ปีงบประมาณ 2558
งบประมาณจาก งบประมาณแผ่นดิน
งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อการฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมาตราการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
เงินงบประมาณ 1,000,000.00 บาท
การผูกพันงบประมาณ 1) งบประมาณ ปี 2549 จำนวน 19,000,000.- บาท (สิบเก้าล้านบาทถ้วน)
2) ผูกพันงบประมาณ ปี 2550 จำนวน 47,000,000.-บาท (สี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน)
3) ผูกพันงบประมาณ ปี 2551 จำนวน 28,000,000.-บาท (ยี่สิบแปดล้านบาทถ้วน)
ราคากลาง 1,000,000.00 บาท
รายละเอียดการจัดจ้าง โดยวิธีเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558
ราคาก่อสร้างในสัญญา 1,000,000.00 บาท
ผู้รับจ้าง/ผู้ทำงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำเนิน
สัญญาจ้างเลขที่ วปน 139/2559 ลงวันที่ 26 ต.ค. 58
วันเริ่มงาน 27 ต.ค. 58
วันสิ้นสุด 25 ธ.ค. 58
หมายเหตุ
ผู้ควบคุมงาน นายนุระดิง หะยีลาเต๊ะการส่งงวดที่ 1
   ส่งงวดงานวันที่ 05 พ.ย. 58

   กรรมการตรวจรับวันที่ 09 พ.ย. 58

   เบิกจ่ายเงินวันที่ 16 พ.ย. 58

   เงินงวดที่ชำระ = 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จากเงินปี งปณ. 2558
   รวมจ่าย = 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
   คงเหลือ = 0.00 บาท (ศูนย์บาทถ้วน)
- ทำงานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต แล้วเสร็จ 
โดยชนกานต์ ซี่ซ้าย[30 พ.ย. 58] #1936(1/1)
กลับเมนูหลัก
ออกจากระบบ ยกเลิกสิทธิ์