โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ

255913 : โครงการ ปรับปรุงอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์วิทยาเขตปัตตานี
010099 ปรับปรุงอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์วิทยาเขตปัตตานี
สรุปสถานะการดำเนินงาน
การได้รับงบประมาณประจำปี
 รวมได้รับ0.00 บาท
การเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ
1) งานสิ้นสุด เมื่อ 25 ธ.ค. 58
  2558 397,300.00 บาท  จากงบที่ได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
 รวมเบิกจ่าย397,300.00 บาท  จากงบที่ได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
ลักษณะงานปัจจุบัน
 

รายละเอียดงานในสัญญาโดยสังเขป
รายละเอียด - ติดตั้งพื้นไม้ลามิเนท - ติดตั้งผนังไม้อัดลามิเนท - ติดตั้งประตูตามรูปแบบ
ปีงบประมาณ 2558
งบประมาณจาก งบประมาณแผ่นดิน
งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อการฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมาตราการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
เงินงบประมาณ 397,300.00 บาท
การผูกพันงบประมาณ งบกระตุ้นเศรษฐกิจ
ราคากลาง 397,300.00 บาท
รายละเอียดการจัดจ้าง โดยวิธีเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559
ราคาก่อสร้างในสัญญา 397,300.00 บาท
ผู้รับจ้าง/ผู้ทำงาน ห้างหุ้ส่วนจำกัด ลภัสจิรัสย์
สัญญาจ้างเลขที่ วปน 141/2559 ลงวันที่ 26 ต.ค. 58
วันเริ่มงาน 27 ต.ค. 58
วันสิ้นสุด 25 ธ.ค. 58
หมายเหตุ
ผู้ควบคุมงาน บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ รีเสิร์ช คอนซัลแตนท์ จำกัดการส่งงวดที่ 1
   ส่งงวดงานวันที่ 18 ธ.ค. 58

   กรรมการตรวจรับวันที่ 24 ธ.ค. 58

   เบิกจ่ายเงินวันที่ 28 ธ.ค. 58

   เงินงวดที่ชำระ = 397,300.00 บาท (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) จากเงินปี งปณ. 2558
   รวมจ่าย = 397,300.00 บาท (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)
   คงเหลือ = 0.00 บาท (ศูนย์บาทถ้วน)
- ดำเนินการปรับปรุงอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี แล้วเสร็จ
โดยชนกานต์ ซี่ซ้าย[17 ก.พ. 59] #1965(1/1)
กลับเมนูหลัก
ออกจากระบบ ยกเลิกสิทธิ์