โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ

255914 : โครงการ ปรับปรุงลานพักผ่อนและป้ายอาคารวิทยาลัยอิสลามศึกษา
010100 ปรับปรุงลานพักผ่อนและป้ายอาคารวิทยาลัยอิสลามศึกษา
สรุปสถานะการดำเนินงาน
การได้รับงบประมาณประจำปี
 รวมได้รับ0.00 บาท
การเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ
1) งานสิ้นสุด เมื่อ 25 ธ.ค. 58
  2558 690,400.00 บาท  จากงบที่ได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
 รวมเบิกจ่าย690,400.00 บาท  จากงบที่ได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
ลักษณะงานปัจจุบัน
 

รายละเอียดงานในสัญญาโดยสังเขป
รายละเอียด - ทำป้ายชื่ออาคาร - ทำลานพักผ่อน -
ปีงบประมาณ 2558
งบประมาณจาก งบประมาณแผ่นดิน
งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อการฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมาตราการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
เงินงบประมาณ 690,400.00 บาท
การผูกพันงบประมาณ งบกระตุ้นเศรษฐกิจ
ราคากลาง 690,400.00 บาท
รายละเอียดการจัดจ้าง โดยวิธีเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558
ราคาก่อสร้างในสัญญา 690,400.00 บาท
ผู้รับจ้าง/ผู้ทำงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด โซ ซัล ฟาน โยธากิจ
สัญญาจ้างเลขที่ วนป 146/2559 ลงวันที่ 27 พ.ย. 58
วันเริ่มงาน 28 พ.ย. 58
วันสิ้นสุด 26 ธ.ค. 58
หมายเหตุ
ผู้ควบคุมงาน บริษัท แพลนนิ่ง แอนด์ รีเสิร์ช คอนซัลแตนท์ จำกัดการส่งงวดที่ 1
   ส่งงวดงานวันที่ 24 ธ.ค. 58

   กรรมการตรวจรับวันที่ 29 ธ.ค. 58

   เบิกจ่ายเงินวันที่ 30 ธ.ค. 58

   เงินงวดที่ชำระ = 690,400.00 บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) จากเงินปี งปณ. 2558
   รวมจ่าย = 690,400.00 บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)
   คงเหลือ = 0.00 บาท (ศูนย์บาทถ้วน)
- ดำเนินการปรับปรุงลานพักผ่อนและป้ายอาคารวิทยาลัยอิสลามศึกษา แล้วเสร็จ
โดยชนกานต์ ซี่ซ้าย[17 ก.พ. 59] #1964(1/1)
กลับเมนูหลัก
ออกจากระบบ ยกเลิกสิทธิ์