โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ

255915 : โครงการ ปรับปรุงรั้ววิทยาเขตปัตตานี
010101 ปรับปรุงรั้ววิทยาเขตปัตตานี
สรุปสถานะการดำเนินงาน
การได้รับงบประมาณประจำปี
 รวมได้รับ0.00 บาท
การเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ
1) งานสิ้นสุด เมื่อ 25 ธ.ค. 58
  2558 500,000.00 บาท  จากงบที่ได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
 รวมเบิกจ่าย500,000.00 บาท  จากงบที่ได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
ลักษณะงานปัจจุบัน
 

รายละเอียดงานในสัญญาโดยสังเขป
รายละเอียด ทาสีรั้วตั้งแต่โรงพิมพ์มิตรภาพ ถึงบริเวณที่ทำการไปรษณีย์รุสะมิแล
ปีงบประมาณ 2558
งบประมาณจาก งบประมาณแผ่นดิน
งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อการฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามมาตราการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
เงินงบประมาณ 500,000.00 บาท
การผูกพันงบประมาณ งบกระตุ้นเศรษฐกิจ
ราคากลาง 500,000.00 บาท
รายละเอียดการจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ เมื่อ 14 ตุลาคม 2558
ราคาก่อสร้างในสัญญา 500,000.00 บาท
ผู้รับจ้าง/ผู้ทำงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ธนโชติโยธา
สัญญาจ้างเลขที่ วปน 144/2559 ลงวันที่ 26 ต.ค. 58
วันเริ่มงาน 26 ต.ค. 58
วันสิ้นสุด 25 ธ.ค. 58
หมายเหตุ
ผู้ควบคุมงาน นายนุระดิง หะยีลาเต๊ะการส่งงวดที่ 1
   ส่งงวดงานวันที่ 21 ธ.ค. 58

   กรรมการตรวจรับวันที่ 24 ธ.ค. 58

   เบิกจ่ายเงินวันที่ 28 ธ.ค. 58

   เงินงวดที่ชำระ = 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) จากเงินปี งปณ. 2558
   รวมจ่าย = 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
   คงเหลือ = 0.00 บาท (ศูนย์บาทถ้วน)
- ดำเนินการทาสีรั้วด้านหน้ามหาวิทยาลัยแล้วเสร็จ
โดยชนกานต์ ซี่ซ้าย[17 ก.พ. 59] #1963(1/1)
กลับเมนูหลัก
ออกจากระบบ ยกเลิกสิทธิ์