โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ

255917 : โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้
010103 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้
สรุปสถานะการดำเนินงาน
การได้รับงบประมาณประจำปี
 รวมได้รับ0.00 บาท
การเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ
1) งานสิ้นสุด เมื่อ 25 เม.ย. 59
  2559 950,000.00 บาท  จากงบที่ได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
 รวมเบิกจ่าย950,000.00 บาท  จากงบที่ได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
ลักษณะงานปัจจุบัน
 

รายละเอียดงานในสัญญาโดยสังเขป
รายละเอียด - งานรื้อหัว Roof Drain ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว  แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานรื้อระบบกันซึมเดิมและติดตั้งระบบกันซึมใหม่ แล้วเสร็จ
- งานปรับ Slope รางระบายน้ำฝนคอนกรีต ขนาด 0.40x 0.40 หนา 5 cm. แล้วเสร็จ
- งานวางท่อระบายน้ำฝนชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
- งานซ่อมแซมผนังปูนฉาบ แล้วเสร็จ
- งานซ่อมแซมโดมกระจก และงานซ่อมแซมโดม Sky light แล้วเสร็จ
- งานระบบกันซึมหลังคา Metal Sheet แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดานฉาบเรียบ ความหนา 9 mm. ชนิดขอบเรียบ แล้วเสร็จ
- ปรับพื้นที่บริเวณที่ตั้งโรงเรือนชั่วคราวให้สะอาดเรียบร้อย รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

ปีงบประมาณ 255
งบประมาณจาก เงินรายได้วิทเขตปัตตานี


หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
เงินงบประมาณ 970,000.00 บาท
การผูกพันงบประมาณ งบประมาณปี 2559
ราคากลาง 970,000.00 บาท
รายละเอียดการจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ ประกาศจัดจ้างเมื่อ
ราคาก่อสร้างในสัญญา 950,000.00 บาท
ผู้รับจ้าง/ผู้ทำงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำเนิน
สัญญาจ้างเลขที่ วปน 202/2559 ลงวันที่ 29 ม.ค. 59
วันเริ่มงาน 30 ม.ค. 59
วันสิ้นสุด 28 เม.ย. 59
หมายเหตุ
ผู้ควบคุมงาน นายภานุวัฒน์ สาระพรการส่งงวดที่ 1
   ส่งงวดงานวันที่ 25 เม.ย. 59

   กรรมการตรวจรับวันที่ 03 พ.ค. 59

   เบิกจ่ายเงินวันที่ 10 พ.ค. 59

   เงินงวดที่ชำระ = 950,000.00 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จากเงินปี งปณ. 2559
   รวมจ่าย = 950,000.00 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
   คงเหลือ = 0.00 บาท (ศูนย์บาทถ้วน)
-- งานรื้อหัว Roof Drain ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว  แล้วเสร็จทั้งหมด
- งานรื้อระบบกันซึมเดิมและติดตั้งระบบกันซึมใหม่ แล้วเสร็จ
- งานปรับ Slope รางระบายน้ำฝนคอนกรีต ขนาด 0.40x 0.40 หนา 5 cm. แล้วเสร็จ
- งานวางท่อระบายน้ำฝนชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
- งานซ่อมแซมผนังปูนฉาบ แล้วเสร็จ
- งานซ่อมแซมโดมกระจก และงานซ่อมแซมโดม Sky light แล้วเสร็จ
- งานระบบกันซึมหลังคา Metal Sheet แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดานฉาบเรียบ ความหนา 9 mm. ชนิดขอบเรียบ แล้วเสร็จ
- ปรับพื้นที่บริเวณที่ตั้งโรงเรือนชั่วคราวให้สะอาดเรียบร้อย รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

โดยชนกานต์ ซี่ซ้าย[10 พ.ค. 59] #2002(1/1)
กลับเมนูหลัก
ออกจากระบบ ยกเลิกสิทธิ์