โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ

256303 : โครงการ ก่อสร้างงานซ่อมแซมพื้นสนามเทนนิส วิทยาเขตปัตตานี
010163 ก่อสร้างงานซ่อมแซมพื้นสนามเทนนิส วิทยาเขตปัตตานี
สรุปสถานะการดำเนินงาน
การได้รับงบประมาณประจำปี
 รวมได้รับ0.00 บาท
การเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ
  2563 4,610,400.00 บาท  จากงบที่ได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
 รวมเบิกจ่าย4,610,400.00 บาท  จากงบที่ได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
ลักษณะงานปัจจุบัน
 

รายละเอียดงานในสัญญาโดยสังเขป
รายละเอียด เป็นงานซ่อมแซมพื้นสนามเทนนิส ลักษณะพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กวางบนเสาเข็ม พื้นผิวทาสี
ปีงบประมาณ 2563
งบประมาณจาก งบประมาณแผ่นดิน
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
เงินงบประมาณ 6,581,000.00 บาท
การผูกพันงบประมาณ งบประมาณ 1 ปี
ราคากลาง 6,517,000.00 บาท
รายละเอียดการจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคาก่อสร้างในสัญญา 5,776,000.00 บาท
ผู้รับจ้าง/ผู้ทำงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ษพลการโยธา
สัญญาจ้างเลขที่ วปน 189/2563 ลงวันที่ 02 เม.ย. 63
วันเริ่มงาน 03 เม.ย. 63
วันสิ้นสุด 15 ส.ค. 63
หมายเหตุ
ผู้ควบคุมงาน นายสุริยะ มาศจิตต์
ดำเนินการตอกเสาเข็ม ตามรูปแบบรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
โดยสุริยะ มาศจิตต์[19 พ.ค. 63] #2324(4/13)

1.ดำเนินการเทพื้น คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 70 เปอร์เซ็นต์
โดยสุริยะ มาศจิตต์[01 มิ.ย. 63] #2326(4/13)

ดำเนินการติดตั้งรั้วและประตูรั้ว ทั้งหมดแล้วเสร็จ
โดยสุริยะ มาศจิตต์[16 มิ.ย. 63] #2330(4/13)

ดำเนินการติดตั้งรั้วและประตูรั้ว ทั้งหมดแล้วเสร็จ
โดยสุริยะ มาศจิตต์[16 มิ.ย. 63] #2331(4/13)

ดำเนินการทาสีพื้น คสล. ผนังน๊อคบอร์ดและรั้ว ทั้งหมดแล้วเสร็จ
โดยสุริยะ มาศจิตต์[07 ส.ค. 63] #2363(4/13)

ดำเนินการติดตั้งเสาพร้อมตาข่ายเทนนิส ทั้งหมดแล้วเสร็จ
โดยสุริยะ มาศจิตต์[07 ส.ค. 63] #2364(4/13)

เก็บรายการเศษวัสดุและงานอื่นๆที่เหลือ ให้แล้วเสร็จตามรูปแบบสัญญาและรายการพร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยทั้งหมด
โดยสุริยะ มาศจิตต์[07 ส.ค. 63] #2365(4/13)

ภาพรวมโครงการ
โดยสุริยะ มาศจิตต์[07 ส.ค. 63] #2366(4/13)

ดำเนินการเทพื้น คสล. (ส่วนที่เหลือ) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
โดยสุริยะ มาศจิตต์[16 มิ.ย. 63] #2329(4/13)

การส่งงวดที่ 1
   ส่งงวดงานวันที่ 08 พ.ค. 63

   กรรมการตรวจรับวันที่ 20 พ.ค. 63

   เบิกจ่ายเงินวันที่

   เงินงวดที่ชำระ = 577,600.00 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) จากเงินปี งปณ. 2563
   รวมจ่าย = 577,600.00 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)
   คงเหลือ = 5,198,400.00 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
1.ดำเนินการปรับพื้นที่ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
โดยสุริยะ มาศจิตต์[01 มิ.ย. 63] #2327(4/13)

การส่งงวดที่ 2
   ส่งงวดงานวันที่ 27 พ.ค. 63

   กรรมการตรวจรับวันที่ 02 มิ.ย. 63

   เบิกจ่ายเงินวันที่

   เงินงวดที่ชำระ = 2,300,000.00 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) จากเงินปี งปณ. 2563
   รวมจ่าย = 2,877,600.00 บาท (สองล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)
   คงเหลือ = 2,898,400.00 บาท (สองล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
1.ดำเนินการเทพื้น คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 70 เปอร์เซ็นต์
โดยสุริยะ มาศจิตต์[01 มิ.ย. 63] #2325(4/13)

การส่งงวดที่ 3
   ส่งงวดงานวันที่ 12 มิ.ย. 63

   กรรมการตรวจรับวันที่ 17 มิ.ย. 63

   เบิกจ่ายเงินวันที่

   เงินงวดที่ชำระ = 1,732,800.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) จากเงินปี งปณ. 2563
   รวมจ่าย = 4,610,400.00 บาท (สี่ล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)
   คงเหลือ = 1,165,600.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
ดำเนินการเทพื้น คสล. (ส่วนที่เหลือ) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
โดยสุริยะ มาศจิตต์[16 มิ.ย. 63] #2328(4/13)

การส่งงวดที่ 4
   ส่งงวดงานวันที่ 04 ส.ค. 63

   กรรมการตรวจรับวันที่ 07 ส.ค. 63

   เบิกจ่ายเงินวันที่
ดำเนินการเทพื้น คสล. ในส่วนงานเพิ่มเติม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
โดยสุริยะ มาศจิตต์[07 ส.ค. 63] #2362(4/13)
กลับเมนูหลัก
ออกจากระบบ ยกเลิกสิทธิ์