โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ

256304 : โครงการ ก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายใน วิทยาเขตปัตตานี
010165 ก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายใน วิทยาเขตปัตตานี
สรุปสถานะการดำเนินงาน
การได้รับงบประมาณประจำปี
 รวมได้รับ0.00 บาท
การเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ
  2563 420,900.00 บาท  จากงบที่ได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
 รวมเบิกจ่าย420,900.00 บาท  จากงบที่ได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
ลักษณะงานปัจจุบัน
 

รายละเอียดงานในสัญญาโดยสังเขป
รายละเอียด เป็นงานก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ปูทับด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ความหนาไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร พร้อมตีเส้นจราจรและพื้นทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นผิวทาสี
ปีงบประมาณ 2563
งบประมาณจาก งบประมาณแผ่นดิน
แผนงบประมาณ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
เงินงบประมาณ 10,318,000.00 บาท
การผูกพันงบประมาณ งบประมาณ 1 ปี
ราคากลาง 10,318,000.00 บาท
รายละเอียดการจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคาก่อสร้างในสัญญา 8,418,000.00 บาท
ผู้รับจ้าง/ผู้ทำงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์พรเจริญก่อสร้าง
สัญญาจ้างเลขที่ วปน 187/2563 ลงวันที่ 09 เม.ย. 63
วันเริ่มงาน 10 เม.ย. 63
วันสิ้นสุด 06 ต.ค. 63
หมายเหตุ
ผู้ควบคุมงาน นายนุรดิง หะยีลาเตะ ว่าที่ร้อยตรีนูรุดดีน มูลทรัพย์
งานสำรวจพื้นที่
โดยสุริยะ มาศจิตต์[26 มิ.ย. 63] #2352(1/10)

งานวางท่อระบายน้ำ
โดยสุริยะ มาศจิตต์[26 มิ.ย. 63] #2354(1/10)

งานวางท่อระบายน้ำ
โดยสุริยะ มาศจิตต์[26 มิ.ย. 63] #2355(1/10)

งานวางท่อระบายน้ำ
โดยสุริยะ มาศจิตต์[26 มิ.ย. 63] #2356(1/10)

งานถมดิน
โดยสุริยะ มาศจิตต์[26 มิ.ย. 63] #2361(1/10)

งานถมดิน
โดยสุริยะ มาศจิตต์[26 มิ.ย. 63] #2358(1/10)

งานถมดิน
โดยสุริยะ มาศจิตต์[26 มิ.ย. 63] #2359(1/10)

งานถมดิน
โดยสุริยะ มาศจิตต์[26 มิ.ย. 63] #2360(1/10)

งานสำรวจพื้นที่
โดยสุริยะ มาศจิตต์[26 มิ.ย. 63] #2353(1/10)

การส่งงวดที่ 1
   ส่งงวดงานวันที่ 18 มิ.ย. 63

   กรรมการตรวจรับวันที่ 26 มิ.ย. 63

   เบิกจ่ายเงินวันที่

   เงินงวดที่ชำระ = 420,900.00 บาท (สี่แสนสองหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) จากเงินปี งปณ. 2563
   รวมจ่าย = 420,900.00 บาท (สี่แสนสองหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)
   คงเหลือ = 7,997,100.00 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
งานสำรวจพื้นที่
โดยสุริยะ มาศจิตต์[26 มิ.ย. 63] #2351(1/10)
กลับเมนูหลัก
ออกจากระบบ ยกเลิกสิทธิ์