โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ

256305 : โครงการ ก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน วิทยาเขตปัตตานี
010166 ก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน วิทยาเขตปัตตานี
สรุปสถานะการดำเนินงาน
การได้รับงบประมาณประจำปี
 รวมได้รับ0.00 บาท
การเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ
  0.00 บาท  จากงบที่ได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
 รวมเบิกจ่าย0.00 บาท  จากงบที่ได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
ลักษณะงานปัจจุบัน
 

รายละเอียดงานในสัญญาโดยสังเขป
รายละเอียด เป็นงานก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีพื้นที่ดำเนินการรวมประมาณ 3,040 ตารางเมตร และลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม. มีพื้นที่รวมประมาณ 2,596 ตามรางเมตร, ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ความหนาไม่น้อยกว่า 0.05 ม. พร้อมตีเส้นจราจร มีพื้นที่รวมประมาณ 19,992 ตารางเมตร และลานจอดรถ บล็อกคอนกรีตชนิดระบายน้ำได้ มีพื้นที่รวมประมาณ 2,764 ตารางเมตร
ปีงบประมาณ 2563
งบประมาณจาก งบประมาณแผ่นดิน
แผนงบประมาณ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
เงินงบประมาณ 14,038,000.00 บาท
การผูกพันงบประมาณ งบประมาณ 1 ปี
ราคากลาง 14,253,000.00 บาท
รายละเอียดการจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคาก่อสร้างในสัญญา 11,040,000.00 บาท
ผู้รับจ้าง/ผู้ทำงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์พรเจริญก่อสร้าง
สัญญาจ้างเลขที่ วปน 188/2563 ลงวันที่ 09 เม.ย. 63
วันเริ่มงาน 10 เม.ย. 63
วันสิ้นสุด 05 พ.ย. 63
หมายเหตุ
ผู้ควบคุมงาน นายนุรดิง หะยีลาเตะ ว่าที่ร้อยตรีนูรุดดีน มูลทรัพย์กลับเมนูหลัก
ออกจากระบบ ยกเลิกสิทธิ์