โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ

256306 : โครงการ ก่อสร้างงานปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
010167 ก่อสร้างงานปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สรุปสถานะการดำเนินงาน
การได้รับงบประมาณประจำปี
 รวมได้รับ0.00 บาท
การเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ
  2563 240,000.00 บาท  จากงบที่ได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
 รวมเบิกจ่าย240,000.00 บาท  จากงบที่ได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
ลักษณะงานปัจจุบัน
 

รายละเอียดงานในสัญญาโดยสังเขป
รายละเอียด เป็นงานปรับปรุงห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี 2 ชั้น      จำนวน 4 ห้อง
ปีงบประมาณ 2563
งบประมาณจาก งบประมาณแผ่นดิน
แผนงบประมาณ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
เงินงบประมาณ 1,626,000.00 บาท
การผูกพันงบประมาณ งบประมาณ 1 ปี
ราคากลาง 1,626,000.00 บาท
รายละเอียดการจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคาก่อสร้างในสัญญา 1,200,000.00 บาท
ผู้รับจ้าง/ผู้ทำงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหพล คอนสตรัคชั่น (1997)
สัญญาจ้างเลขที่ วปน 194/2563 ลงวันที่ 16 เม.ย. 63
วันเริ่มงาน 17 เม.ย. 63
วันสิ้นสุด 14 ส.ค. 63
หมายเหตุ
ผู้ควบคุมงาน นายอนันต์ กาเดร์ นายพิพัฒน์ โพธิ์แก้ว
งานฉาบปูนภายในห้องน้ำชาย ชั้นบน-ล่าง
โดยสุริยะ มาศจิตต์[25 มิ.ย. 63] #2346(1/5)

การส่งงวดที่ 1
   เงินงวดที่ชำระ = 240,000.00 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) จากเงินปี งปณ. 2563
   รวมจ่าย = 240,000.00 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
   คงเหลือ = 960,000.00 บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
งานเคาน์เตอร์ ห้องน้ำชาย ชั้นบน-ล่าง
โดยสุริยะ มาศจิตต์[25 มิ.ย. 63] #2344(1/5)

การส่งงวดที่ 1
   เงินงวดที่ชำระ = 0.00 บาท (ศูนย์บาทถ้วน) จากเงินปี งปณ. ยังไม่ระบุ
   รวมจ่าย = 240,000.00 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
   คงเหลือ = 960,000.00 บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
งานระบบไฟฟ้า ห้องน้ำชาย ชั้นบน-ล่าง
โดยสุริยะ มาศจิตต์[25 มิ.ย. 63] #2345(1/5)

การส่งงวดที่ 1
   เงินงวดที่ชำระ = 0.00 บาท (ศูนย์บาทถ้วน) จากเงินปี งปณ. ยังไม่ระบุ
   รวมจ่าย = 240,000.00 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
   คงเหลือ = 960,000.00 บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
งานเคาน์เตอร์ ห้องน้ำหญิง ชั้นบน-ล่าง
โดยสุริยะ มาศจิตต์[25 มิ.ย. 63] #2349(1/5)

การส่งงวดที่ 1
   เงินงวดที่ชำระ = 0.00 บาท (ศูนย์บาทถ้วน) จากเงินปี งปณ. ยังไม่ระบุ
   รวมจ่าย = 240,000.00 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
   คงเหลือ = 960,000.00 บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
งานระบบไฟฟ้า ห้องน้ำหญิง ชั้นบน-ล่าง
โดยสุริยะ มาศจิตต์[25 มิ.ย. 63] #2350(1/5)
กลับเมนูหลัก
ออกจากระบบ ยกเลิกสิทธิ์