โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ

256307 : โครงการ ก่อสร้างงานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 39 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
010168 ก่อสร้างงานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 39 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สรุปสถานะการดำเนินงาน
การได้รับงบประมาณประจำปี
 รวมได้รับ0.00 บาท
การเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ
  0.00 บาท  จากงบที่ได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
 รวมเบิกจ่าย0.00 บาท  จากงบที่ได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
ลักษณะงานปัจจุบัน
 

รายละเอียดงานในสัญญาโดยสังเขป
รายละเอียด เป็นงานปรับปรุงห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง ทั้งหมดจำนวน 2 ห้อง และงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานจอดรถพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายนอกอาคาร โดยดำเนินการปรับปรุง พื้น ผนัง เปลี่ยนสุขภัณฑ์ ระบบท่อ ระบบไฟฟ้า งานบำบัดน้ำเสียและงานเทพื้นหินคลุกลานจอดรถ
ปีงบประมาณ 2563
งบประมาณจาก งบประมาณแผ่นดิน
แผนงบประมาณ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
เงินงบประมาณ 1,522,000.00 บาท
การผูกพันงบประมาณ งบประมาณ 1 ปี
ราคากลาง 1,538,000.00 บาท
รายละเอียดการจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคาก่อสร้างในสัญญา 1,150,000.00 บาท
ผู้รับจ้าง/ผู้ทำงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหพล คอนสตรัคชั่น (1997)
สัญญาจ้างเลขที่ วปน 195/2563 ลงวันที่ 16 เม.ย. 63
วันเริ่มงาน 17 เม.ย. 63
วันสิ้นสุด 03 ก.ย. 63
หมายเหตุ
ผู้ควบคุมงาน นายอนันต์ กาเดร์ นายพิพัฒน์ โพธิ์แก้วกลับเมนูหลัก
ออกจากระบบ ยกเลิกสิทธิ์