โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ

256308 : โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อน้ำและห้องอาคาร 18 คณะศิลปกรรมศาสตร์
010169 ก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อน้ำและห้องน้ำอาคาร 18 คณะศิลปกรรมศาสตร์
สรุปสถานะการดำเนินงาน
การได้รับงบประมาณประจำปี
 รวมได้รับ0.00 บาท
การเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ
  0.00 บาท  จากงบที่ได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
 รวมเบิกจ่าย0.00 บาท  จากงบที่ได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
ลักษณะงานปัจจุบัน
 

รายละเอียดงานในสัญญาโดยสังเขป
รายละเอียด เป็นงานปรับปรุงระบบท่อน้ำและห้องน้ำอาคาร 18 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยมีห้องน้ำชาย จำนวน 5 ห้อง ห้องน้ำหญิง จำนวน 5 ห้อง ดำเนินการปรับปรุง พื้น ผนัง ฝ้าเพดาน เปลี่ยนอุปกรณ์สุขภัณฑ์    
ระบบท่อประปาและระบบไฟฟ้า ในส่วนบ่อบำบัดให้ใช้ของเดิม
ปีงบประมาณ 2563
งบประมาณจาก งบประมาณแผ่นดิน
แผนงบประมาณ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
เงินงบประมาณ 3,485,000.00 บาท
การผูกพันงบประมาณ งบประมาณ 1 ปี
ราคากลาง 3,536,000.00 บาท
รายละเอียดการจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคาก่อสร้างในสัญญา 2,444,000.00 บาท
ผู้รับจ้าง/ผู้ทำงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ธนโชติ โยธา
สัญญาจ้างเลขที่ ศปศ 01/2563 ลงวันที่ 19 มี.ค. 63
วันเริ่มงาน 20 มี.ค. 63
วันสิ้นสุด 25 ก.ย. 63
หมายเหตุ
ผู้ควบคุมงาน นายพิพัฒน์ โพธิ์แก้วกลับเมนูหลัก
ออกจากระบบ ยกเลิกสิทธิ์