โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ

256309 : โครงการ ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
010170 ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สรุปสถานะการดำเนินงาน
การได้รับงบประมาณประจำปี
 รวมได้รับ0.00 บาท
การเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ
  0.00 บาท  จากงบที่ได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
 รวมเบิกจ่าย0.00 บาท  จากงบที่ได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
ลักษณะงานปัจจุบัน
 

รายละเอียดงานในสัญญาโดยสังเขป
รายละเอียด เป็นการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ 2 ชั้น
ปีงบประมาณ 2563
งบประมาณจาก งบประมาณแผ่นดิน
แผนงบประมาณ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
เงินงบประมาณ 23,500,000.00 บาท
การผูกพันงบประมาณ งบประมาณ 1 ปี
ราคากลาง 23,890,000.00 บาท
รายละเอียดการจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคาก่อสร้างในสัญญา 19,890,000.00 บาท
ผู้รับจ้าง/ผู้ทำงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ธนโชติ โยธา
สัญญาจ้างเลขที่ วปน 197/2563 ลงวันที่ 12 พ.ค. 63
วันเริ่มงาน 13 พ.ค. 63
วันสิ้นสุด 14 พ.ค. 64
หมายเหตุ
ผู้ควบคุมงาน นายสุริยะ มาศจิตต์ นายประทีป พรหมยอด นายอภิชาติ ตันโลหะกุลกลับเมนูหลัก
ออกจากระบบ ยกเลิกสิทธิ์