โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ

256310 : โครงการ ก่อสร้างงานปรับปรุงคูระบายน้ำระยะที่ 2 วิทยาเขตปัตตานี โซนหอพักนักศึกษา
010171 ก่อสร้างงานปรับปรุงคูระบายน้ำระยะที่ 2 วิทยาเขตปัตตานี โซนหอพักนักศึกษา
สรุปสถานะการดำเนินงาน
การได้รับงบประมาณประจำปี
 รวมได้รับ0.00 บาท
การเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ
  0.00 บาท  จากงบที่ได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
 รวมเบิกจ่าย0.00 บาท  จากงบที่ได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
ลักษณะงานปัจจุบัน
 

รายละเอียดงานในสัญญาโดยสังเขป
รายละเอียด เป็นงานรื้อถอนคูระบายน้ำคอนกรีตเดิม และดำเนินการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก, งานก่อสร้างบ่อพักคอนกรีต และงานก่อสร้างขอบคันหินคอนกรีต
ปีงบประมาณ 2563
งบประมาณจาก งบประมาณแผ่นดิน
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
เงินงบประมาณ 3,269,200.00 บาท
การผูกพันงบประมาณ งบประมาณ 1 ปี (เงินเหลือจ่าย)
ราคากลาง 9,999,999,999.99 บาท
รายละเอียดการจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคาก่อสร้างในสัญญา 2,480,000.00 บาท
ผู้รับจ้าง/ผู้ทำงาน บริษัท ชัยธน คอนสตรัคชั่น จำกัด
สัญญาจ้างเลขที่ วปน 198/2563 ลงวันที่ 16 มิ.ย. 63
วันเริ่มงาน 17 มิ.ย. 63
วันสิ้นสุด 13 มี.ค. 64
หมายเหตุ
ผู้ควบคุมงาน นายประทีป พรหมยอด และว่าที่ร้อยตรี นูรุดดีน มูลทรัพย์กลับเมนูหลัก
ออกจากระบบ ยกเลิกสิทธิ์