โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ

256311 : โครงการ ก่อสร้างงานปรับปรุงท่อเมนประปาเข้าอาคาร วิทยาเขตปัตตานี
010172 ก่อสร้างงานปรับปรุงท่อเมนประปาเข้าอาคาร วิทยาเขตปัตตานี
สรุปสถานะการดำเนินงาน
การได้รับงบประมาณประจำปี
 รวมได้รับ0.00 บาท
การเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ
  0.00 บาท  จากงบที่ได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
 รวมเบิกจ่าย0.00 บาท  จากงบที่ได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
ลักษณะงานปัจจุบัน
 

รายละเอียดงานในสัญญาโดยสังเขป
รายละเอียด เป็นงานวางท่อเมนประปาใหม่ เชื่อมต่อท่อเมนประปาเดิม ติดตั้งประตูและมาตรวัดน้ำ
ปีงบประมาณ 2563
งบประมาณจาก งบประมาณแผ่นดิน
แผนงบประมาณ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
เงินงบประมาณ 2,548,200.00 บาท
การผูกพันงบประมาณ งบประมาณ 1 ปี
ราคากลาง 2,548,200.00 บาท
รายละเอียดการจัดจ้าง จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคาก่อสร้างในสัญญา 2,210,000.00 บาท
ผู้รับจ้าง/ผู้ทำงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิณทองพัทลุงการโยธา
สัญญาจ้างเลขที่ วปน 202/2563 ลงวันที่ 30 มิ.ย. 63
วันเริ่มงาน 01 ก.ค. 63
วันสิ้นสุด 19 ม.ค. 64
หมายเหตุ
ผู้ควบคุมงาน นายพิพัฒน์ โพธิ์แก้ว นายประทีป พรหมยอดกลับเมนูหลัก
ออกจากระบบ ยกเลิกสิทธิ์