โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ

256312 : โครงการ ก่อสร้างงานเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ วิทยาเขตปัตตานี
010173 ก่อสร้างงานเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ วิทยาเขตปัตตานี
สรุปสถานะการดำเนินงาน
การได้รับงบประมาณประจำปี
 รวมได้รับ0.00 บาท
การเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ
  0.00 บาท  จากงบที่ได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
 รวมเบิกจ่าย0.00 บาท  จากงบที่ได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
ลักษณะงานปัจจุบัน
 

รายละเอียดงานในสัญญาโดยสังเขป
รายละเอียด เป็นงานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 200 มิลลิเมตร ความลึก 120 เมตร ให้ได้คุณภาพน้ำดีในปริมาณไม่น้อยกว่า 35 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน 2 บ่อ พร้อมติดตั้งท่อส่งน้ำจากบ่อบาดาลเชื่อมต่อกับท่อส่งน้ำบ่อบาดาลเดิม
ปีงบประมาณ 2563
งบประมาณจาก งบประมาณแผ่นดิน
แผนงบประมาณ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
เงินงบประมาณ 94,000,000.00 บาท
การผูกพันงบประมาณ งบประมาณ 1 ปี (เงินเหลือจ่าย)
ราคากลาง 94,870,000.00 บาท
รายละเอียดการจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคาก่อสร้างในสัญญา 1,722,000.00 บาท
ผู้รับจ้าง/ผู้ทำงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ เอส คอมเพล็ก
สัญญาจ้างเลขที่ วปน 201/2563 ลงวันที่ 29 มิ.ย. 63
วันเริ่มงาน 30 มิ.ย. 63
วันสิ้นสุด 11 มี.ค. 64
หมายเหตุ
ผู้ควบคุมงาน นายพิพัฒน์ โพธิ์แก้ว นายประทีป พรหมยอดกลับเมนูหลัก
ออกจากระบบ ยกเลิกสิทธิ์