โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ

256401 : โครงการ ก่อสร้างงานปรับปรุงท่อเมนประปาเข้าอาคาร ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
010175 ก่อสร้างงานปรับปรุงท่อเมนประปาเข้าอาคาร ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
สรุปสถานะการดำเนินงาน
การได้รับงบประมาณประจำปี
 รวมได้รับ0.00 บาท
การเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ
  0.00 บาท  จากงบที่ได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
 รวมเบิกจ่าย0.00 บาท  จากงบที่ได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
ลักษณะงานปัจจุบัน
 

รายละเอียดงานในสัญญาโดยสังเขป
รายละเอียด
ปีงบประมาณ 2564
งบประมาณจาก งบประมาณแผ่นดิน
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
เงินงบประมาณ 3,817,500.00 บาท
การผูกพันงบประมาณ งบประมาณ 1 ปี
ราคากลาง 3,850,000.00 บาท
รายละเอียดการจัดจ้าง วีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคาก่อสร้างในสัญญา 3,190,000.00 บาท
ผู้รับจ้าง/ผู้ทำงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ธนโชติ โยธา
สัญญาจ้างเลขที่ วปน 145/2564 ลงวันที่ 15 ม.ค. 64
วันเริ่มงาน 23 ม.ค. 64
วันสิ้นสุด 21 ก.ค. 64
หมายเหตุ
ผู้ควบคุมงาน นายพิพัฒน์ โพธิ์แก้วกลับเมนูหลัก
ออกจากระบบ ยกเลิกสิทธิ์