โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ

255918 : โครงการ ปรับปรุงหอประชุม สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี
010105 ปรับปรุงหอประชุม สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานนี
สรุปสถานะการดำเนินงาน
การได้รับงบประมาณประจำปี
 รวมได้รับ0.00 บาท
การเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ
1) งานสิ้นสุด เมื่อ 26 ธ.ค. 59
  0.00 บาท  จากงบที่ได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
 รวมเบิกจ่าย0.00 บาท  จากงบที่ได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
ลักษณะงานปัจจุบัน
 

รายละเอียดงานในสัญญาโดยสังเขป
รายละเอียด 1.  งานตกแต่งหอประชุม
- งานพื้น 
- งานผนัง
- งานผ้าเพดาน
- งานประตู 
2. งานไฟฟ้า 
3. งานครุภัณฑ์ระบบภาพ/เครื่องฉายภาพ 
4. เก้าอี้เบาะหนัง 
ปีงบประมาณ 2559
งบประมาณจาก งบประมาณเงินรายได้สะสมสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี
แผนงบประมาณ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
เงินงบประมาณ 7,000,000.00 บาท
การผูกพันงบประมาณ 1) งบปีเดียว 2559
ราคากลาง 7,000,000.00 บาท
รายละเอียดการจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559
ราคาก่อสร้างในสัญญา 7,000,000.00 บาท
ผู้รับจ้าง/ผู้ทำงาน หจก. ดำเนิน เลขที่ 9/87 ถนนหนองจิก ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี
สัญญาจ้างเลขที่ วปน 209/2559 ลงวันที่ 05 เม.ย. 59
วันเริ่มงาน 06 เม.ย. 59
วันสิ้นสุด 03 ส.ค. 59
หมายเหตุ
ผู้ควบคุมงาน 1. นายอนันต์ กาเดร์ 2. นายประทีป พรหมยอดการส่งงวดที่ 1
   เงินงวดที่ชำระ = 1,050,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) จากเงินปี งปณ. ยังไม่ระบุ
   รวมจ่าย = 1,050,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน)
   คงเหลือ = 5,950,000.00 บาท (ห้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
- นำเสนอแผนงานก่อสร้างให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบและอนุมัติ - ขออนุมัติใช้ระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยแล้วเสร็จ - ขออนุมัติใช้วัสดุในโครงการ พร้อมได้รับอนุมัติก่อนดำเนินการใช้งานเป็นที่เรียบร้อย - ดำเนินการจัดทำผนัง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
โดยชนกานต์ ซี่ซ้าย[02 มิ.ย. 60] #2132(0/5)
การส่งงวดที่ 2
   เงินงวดที่ชำระ = 1,050,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) จากเงินปี งปณ. ยังไม่ระบุ
   รวมจ่าย = 2,100,000.00 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
   คงเหลือ = 4,900,000.00 บาท (สี่ล้านเก้าแสนบาทถ้วน)
- ดำเนินการจัดทำฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ - ดำเนินการจัดผนัง แล้วเสร็จ
โดยชนกานต์ ซี่ซ้าย[02 มิ.ย. 60] #2133(0/5)
การส่งงวดที่ 3
   เงินงวดที่ชำระ = 2,100,000.00 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) จากเงินปี งปณ. ยังไม่ระบุ
   รวมจ่าย = 4,200,000.00 บาท (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน)
   คงเหลือ = 2,800,000.00 บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน)
- ดำเนินการจัดส่งครุภัณฑ์เก้าอี้ แล้วเสร็จ 
โดยนัยนา ศรีชัย[02 มิ.ย. 60] #2136(0/5)
การส่งงวดที่ 4
   เงินงวดที่ชำระ = 1,400,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) จากเงินปี งปณ. ยังไม่ระบุ
   รวมจ่าย = 5,600,000.00 บาท (ห้าล้านหกแสนบาทถ้วน)
   คงเหลือ = 1,400,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)
- ดำเนินการจัดทำพื้นหินขัด แล้วเสร็จ 
- ดำเนินการติดตั้งครุภัณฑ์เก้าอี้ แล้วเสร็จ 
- ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- ดำเนินการปรับปรุงเวที แล้วเสร็จ  
โดยชนกานต์ ซี่ซ้าย[02 มิ.ย. 60] #2137(0/5)
การส่งงวดที่ 5
   เงินงวดที่ชำระ = 1,400,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) จากเงินปี งปณ. ยังไม่ระบุ
   รวมจ่าย = 7,000,000.00 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)
   คงเหลือ = 0.00 บาท (ศูนย์บาทถ้วน)
- ดำเนินการติดตั้งประตู แล้วเสร็จ
- ดำเนินการติดตั้งผ้าม่าน แล้วเสร็จ 
- ดำเนินการทาสี แล้วเสร็จ 
- ดำเนินการติดตั้งระบบภาพ แล้วเสร็จ 
- ดำเนินการจัดทำ AS BUILT ทุกงานพร้อม CD Auto Cad File แล้วเสร็จ
- ดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค พร้อมแนบใบเสร็จรับเงิน 
- ทำงานส่วนที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด ครบถ้วน เป็นที่เรียบร้อย
- ปรับพื้นที่บริเวณสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดในสัญญา  
โดยชนกานต์ ซี่ซ้าย[02 มิ.ย. 60] #2138(0/5)
กลับเมนูหลัก
ออกจากระบบ ยกเลิกสิทธิ์