โปรด Sign In เพื่อเข้าใช้ระบบ

256313 : โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะและของเสียชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
010174 ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะและของเสียชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สรุปสถานะการดำเนินงาน
การได้รับงบประมาณประจำปี
 รวมได้รับ0.00 บาท
การเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ
  0.00 บาท  จากงบที่ได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
 รวมเบิกจ่าย0.00 บาท  จากงบที่ได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
ลักษณะงานปัจจุบัน
 

รายละเอียดงานในสัญญาโดยสังเขป
รายละเอียด เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 225 ตารางเมตร
ปีงบประมาณ 2563
งบประมาณจาก งบประมาณแผ่นดิน
แผนงบประมาณ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม
ผลผลิตที่ 3 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
เงินงบประมาณ 1,500,000.00 บาท
การผูกพันงบประมาณ งบประมาณ 1 ปี (โครงการวิจัย)
ราคากลาง 1,760,000.00 บาท
รายละเอียดการจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคาก่อสร้างในสัญญา 1,199,000.00 บาท
ผู้รับจ้าง/ผู้ทำงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหพล คอนสตรัคชั่น (1997)
สัญญาจ้างเลขที่ วปน 212/2563 ลงวันที่ 16 ก.ย. 63
วันเริ่มงาน 17 ก.ย. 63
วันสิ้นสุด 15 มี.ค. 64
หมายเหตุ
ผู้ควบคุมงาน นายมะรอปี สาแมกลับเมนูหลัก
ออกจากระบบ ยกเลิกสิทธิ์